Indledning

De nationale services som tilbydes via NSP er en vifte af forskellige typer af services. Der er adgang til en række nationale registre som fx. CPR-registret og Autorisationsregistret. Der er mulighed for tilgang til nationale services som det Fælles Medicnkort (FMK) og Fødselsindberetning. Endelig tilbydes en generisk kontol af ID-kort på certifikat niveau til brug til nationale services.

NSP services er organiseret i en række basispakker, som retter sig mod forskellige anvender organisationstyper. Der er lavet pakker til region/EPJ-leverandører, kommune/EOJ-leverandører, og lægepraksis/LPS-leverandører. Pakkerne kan ses her: Servicepakker

På denne side kan ses de vilkår der er deklareret for anvendelsen af NSP service: Servicedeklaration for NSP - Vilkår

For at se WSDL'er se her: https://wsdl.nspop.dk/

Overgangen fra NemID/OCES2 til MitID/OCES3

Ved overgangen fra NemID/OCES2 til MitID/OCES3 ændres den fællesoffentlige føderation pr. 31.10.2023. Dokumentationen på NSPOP vil løbende blive opdateret for at afspejle dette. Vær derfor OBS på dette - og finder du steder, hvor der mangler opdatering, så kontakt venligst support. På forhånd tak for dit input.


Forretningsservices

ServiceBeskrivelseEjer
Bemyndigelsesservice (BEM)

Adgangen til Bemyndigelsesservicen (BEM) kan ske via den Nationale Service Platform (NSP). Adgangen forudsætter at det kaldende system er whitelistet af SDS.
Se  Bemyndigelsesservice (BEM) - Leverancebeskrivelse

SDS
Behandlingsrelationsservice (BRS)

Behandlingsrelationsservicen giver adgang til at verificere hvorvidt der findes en aktuel behandlingsrelation mellem en patient og en sundhedsperson.

Se Behandlingsrelationsservice (BRS) - Leverancebeskrivelse.

 SDS
Bivirkningsindberetningsservice (BIS)

Bivirkningsindberetningsservice anvendes til indberetning af bivirkninger observeret ved brug af lægemidler. 

Se Bivirkningsindberetningsservice (BIS) - Leverancebeskrivelse

LMST
Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Det Danske Vaccinationsregister er en elektronisk løsning, som giver borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over historiske og planlagte vaccinationer, som er indberettet af lægerne.

Se Det Danske Vaccinationsregister (DDV) - Leverancebeskrivelse.

SDS
Dokumentdelingsservice (DDS)

Dokumentdelingsservicen fungerer som et adgangspunkt til dokumentdeling baseret på profiler under Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) som defineret af sammenslutningen Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). Dokumentdeling gennem XDS baseret på registrering af kilder, der ligger inde med dokumenter, der har forskellige egenskaber (metadata). Gennem DDS kan man søge i dette registry og få informationer om hvor man kan rekvirere dokumenter, der opfylder søgekravene. Derefter kan man - også gennem DDS servicen - rekvirere dokumenterne. I både søgning og rekvireringskaldene vil der bliver kontrolleret for borgerens frabedelse af indsigt, blive logget på MinLog, og der vil (for opslag fra sundhedspersoner) blive bestilt en automatisk opfølgning på aktuel behandlingsrelation. DDS er tilgængelig på alle NSP’er (cNSP+dNSP) samt på testmiljøerne.

For mere information: DDS information

SDS
Aftaledelingsservicen - Dokument Registrerings- og opdateringsservice (DROS)Etablering af infrastruktur til deling af aftaler i sundhedsvæsenet.

Det nyindkøbte registry skal erstatte det tidligere Healtshare Registry og danne grundlag for den eksisterende dokumentdelingsservice (DDS) udstillet på NSP’en. Det nyindkøbte repository er et statsligt repository til aftaledokumenter. Det nye repository stilles til rådighed for de aktører i sundhedsvæsenet, der ikke ønsker at indkøbe og drifte et IHE XDS registry selv.
Som en del af etableringen af de nye infrastrukturkomponenter er det nødvendigt at lave en række ændringer i den eksisterende dokumentdelingsservice, samt at introducere nye komponenter, der endnu ikke har været en del af den nationale infrastruktur. Aftaledeling er i Pilot for anvendere i Region Nord og Region Midts område.

For mere information: Dokument Registrerings- og Opdateringsservicen (DROS)

SDS
Identitetssløring (IDSAS)

IDSAS er en kommunikationstjeneste til nationale borgervendte løsninger til brug for udmøntning af sløring af sundhedspersoners navn og efternavn på baggrund af API. Se beskrivelse: Identitetssløring af ansatte i sundhedsvæsnet (IDSAS) - Leverancebeskrivelse samt Identitetssløring

IDSAS understøtter, at sundhedsvæsenets parter, på baggrund af hjemmel, kan registrere og opdatere borger-sløringer i servicen og hente aktuel sløringsstatus på baggrund af API.

SDS
Fælles Medicin Kort (FMK)Fælles Medicin Kort giver borgere og sundheds-personale adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer..

Se NSP Service: FMK adgang.

SDS

Fødselsindberetningservice (FIBS)


Fødselsindberetningservice giver adgang til Kirkeministeriets fødselsanmeldelser (jordemoderservice) på NSP. Herunder gives mulighed for at indberette relation mellem barn, mor og evt. far. De indberettede data ender hos CPR-registeret via Kirkeministeriet.

Se NSP Service: Fødselsindberetningsservice (FIBS).

Kirkeministeriet
Fælles Stamkort (FSK)Fælles Stamkort skal understøtte, at alle relevante sundhedspersoner kan få en nem og sikker adgang til de samme stamoplysninger om de patienter, som de har i behandling. Med det Fælles Stamkort skal sundhedspersonalet på sigt let og hurtigt kunne tilgå relevante oplysninger bl.a. pårørendes kontaktoplysninger, personlige hensyn og patientens boligsituation. Det skal give patienter og pårørende tryghed for, at de rigtige oplysninger kan deles mellem de sundhedspersoner, som patienterne møder i deres behandlingsforløb. Læs mere HerSDS
Minlog

MinLog har til formål at registrere, opbevare og udstille registreringer af sundhedspersoners adgang til personfølsomme data. MinLog udstilles til borgere for at kunne give dem et indblik i, hvornår deres sundhedsdata tilgås af personale fra sundhedssektoren. Ligeledes er det muligt for en læge, der benytter uddelegering til en medhjælper, at se hvilke handlinger, medhjælpen har udført som lægens uddelegerede.

Se NSP Service: MinLog2 Leverancebeskrivelse.

SDS

National Adviseringsservice (NAS)

National Adviseringsservice er en generel adviseringsservice, som giver mulighed for at modtage adviseringer i forbindelse med patientens eller borgerens forløb. 

Se National Adviseringsservice (NAS) - Leverancebeskrivelse.

SDS
Min Spærring

Min Spærring er national service til henholdsvis administration og verifikation af borgeres spærringer.

Borgere kan spærre for adgang til deres sundhedsdata for specifikke sundhedspersoner, samt spærre for data fra bestemte afdelinger eller fra en bestemt tidsperiode.

Min Spærring er tilgængelig på alle NSP’er (cNSP+dNSP) samt på testmiljøerne. 

For mere information: Min Spærring

SDS
SOR Opdateringsservice (SORUS)Anvendes af regionernes SOR administratorer, der har behov for løbende at oprette og redigere  SOR data. Link til leverancebeskrivelse SOR Opdater Service (SORUS) - Leverancebeskrivelse - NSP services - Global Site (nspop.dk)SDS
SOR Opslags service (SORLS)

Via SORLS stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag (hent en SOR enhed med diverse forskellige tilhørende datatyper), SOR/SHAK mapninger og Søge operationer. Se beskrivelse: SOR Opslag Service (SORLS) - Leverancebeskrivelse - NSP services - Global Site (nspop.dk)

SDS


Stamdataregistre

Anvendes sammen med basis produktet kopiregisterservicen. Stamdataregistrenes struktur ses her: Stamdataregistre og tilhørende datatyper.

StamdataregistreBeskrivelseEjer
Apotekere

Registeret indeholder stamdata for apoteker og tilknyttede apotekere. 

Se: Apotekere (version 1) og Apotekere (version 2) for mere information

SDS
Autorisation

Autorisationsregistret indeholder informationer om hvilke sundhedsfaglige uddannelser en given person har gennemgået og er blevet autoriseret til af Sundhedsstyrelsen.

Se: Autorisation for mere information. 

SDS
Begrænset Ordinationsret

Datasættet for begrænset ordinationsret består af en liste af autorisationsnumre for læger og tandlæger, og til hvert autorisationsnummer er der knyttet enten en angivelse af hvorvidt der er tale om en fuldstændig begrænset ordinationsret for lægen/tandlægen, eller der er angivet en række ATC-koder. Stamdata for begrænset ordinationsret anvendes dels i FMK og FMK-online, til at kontrollere at læger der har fået begræset eller fuldstændigt frataget deres ordinationsret ikke ordinerer disse lægemidler via FMK. Stamdata kan desuden anvendes i apotekssystemerne til at foretage samme kontrol, i de tilfælde hvor der udleveres medicin ud fra en recept på papir eller via telefon eller fax.

Se overblik over Begrænset ordinationret: Begrænset Ordinationsret overblik Se yderligere dokumentation: Begrænset ordinationsret

SDS
Bemyndigelse

Udstilling af data fra registrering af delegerede rettigheder imellem sundhedsfaglige personer til brug i sundheds-it systemer. 

Se: Bemyndigelse for mere information.

SDS
CPR

Oplysninger om borgere i Danmark, herunder navne, adresse, familerelationer og børn. Se yderligere beskrivelse: her

Se: CPR Udvidet for mere information.

SDS

Doseringsforslag og -enheder

Forslag til sundhedsprofessionel om dosering af præparat. Data leveres af Lægemiddelstyrelsen. Ønsker til doseringsforslag og rettelser kan sendes til medicinpriser@dkma.dk 

Se: Doseringsforslag og -enheder for mere information.

SDS
eCPR2

Oplysninger om eCPR2.

Se: eCPR2 for mere information.

SDS
Henvisningshotel

Oplysninger om henvisninger.

Se: Henvisningshotel for mere information.

SDS
LPR3

Oplysninger om lpr3 registreringer.

Se: LPR3 for mere information.

SDS
Magistrelle lægemidlerI forbindelse med regionernes Apo2 projekt, er det målet at lave en fællesregional database med alle magistrelle præparater der anvendes i Danmark. Ved at samle disse i en database kan man sikre unikke id'er, således at information om patienters brug af disse præparater kan udveksles struktureret - også på tværs af sektore. For også at give de ikke regionale sundhedsparter (herunder primærsektor og hjemmepleje) adgang til disse stamdata, og dermed blive udstillet og vedligeholdt som et stamdataregister på NSP. Se Magistrelle LægemidlerSDS
Medicinpriser (taksten)

Taksten indeholder oplysninger om godkendte lægemidler, herunder priser, indholdsstoffer, indikationer, opbevaringsbetingelser, tilskudsregler mm.

Se: Taksten (medicinpriser) for mere information.

SDS
Sikrede (Sygesikringsregistret)

Register indeholder sygesikringsinformationer om den enkelte borger, herunder hvilken yder gruppe 1 sikrede er tilknyttet (”egen læge” relationen).

Se: Sikrede for mere information.

SDS
SKS-registeretKlassifikation af sygehusvæsnets forskellige institutioner (sygehuse og afdelinger,) og benyttes bl.a. til klassifikation af sundhedsfaglige ydelser i patientadministrative systemer og efterfølgende indberetning til Landspatientregistret.
Se: SKS for mere information.
SDS
Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) indeholder organisations- og adressedata, lokationsnumre, EDI meddelelsestyper, SHAK koder mv.  i det danske, grønlandske og færørerske sundhedsvæsen.

Det fulde SOR register eller seneste ændringer i SOR kan hentes. Servicen udstilles via KopiRegisterServicen KRS. Se: SOR - NSP services - Global Site (nspop.dk) for mere information.

SDS
Stærkevitaminer

Datasamling beskriver det godkendte sortiment af lægemidler af typerne stærke vitamin- og mineralpræparater, naturlægemidler samt radioaktive lægemidler, med oplysninger om bl.a. lægemidlernes form, styrke, indholdsstoffer, administrationsveje m.m. Se yderligere beskrivelse: her

Se: Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) for mere information.

SDS
Tilknyttede behandlinger

”Tilknyttede behandlinger” er et datasæt, der består af præparater, der skal gives som supplement til en anden behandling med et lægemiddel. Datasættet blev indført, fordi det i forbindelse med ordination af visse specielle lægemidler, er et krav, at der som en del af behandlingen ordineres tilskudspræparater, som ikke er lægemidler og som derfor ikke er registreret med stamdata i "Medicinpriser". For at kunne registrere disse tilknyttede behandlinger stuktureret og kunne referere til dem med unikke id'er, vedligeholdes datasættet "tilknyttede behandlinger".
Datasættet indeholder kun generiske præparater, og der findes ikke tilhørende varenumre/pakninger. Tilknyttede behandlinger er primært relevante for systemer hvori en patients medicinering oprettes eller ændres. Dvs. først og fremmest systemer til praksislæger, speciallæger, tandlæger m.v. og EPJ-systemer. Datasættet er ikke på nogen måde følsomt, og kan derfor udstilles til alle interesserede. Registeret over tilknyttede behandlinger udstilles på NSP og vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen. Se Tilknyttede behandlinger

SDS
Tilskudsblanket

Blanket til ansøgning om tilskud fra praktiserende læge til Sundhedsstyrelsen på vegne af borger. Løsningen bliver i 1. omgang integreret i FMK.

Se: Tilskudsblanket for mere information.

SDS
Vaccinationer

Datasamling understøtter DDV-service med vaccinations data.

Se: Vaccinestamdata for mere information.

SDS
Ydelser

Oplysninger om ydelser.

Se: Ydelser for mere information.

SDS
Yderregistret

Yderregistret indeholder oplysninger om ydere under sygesikringen. En yder udøver virksomhed i henhold til loven om offentlig sygesikring. Der kan indgå flere ydere under et yder nr. Yderregister indeholder desuden fiktive yder nr.

Se: Yder for mere information.

SDS


ServiceBeskrivelseEjer

Register udtræk services


Services til at lave hele, delvis eller sammensatte udtræk af nationale registre p.t. enkeltopslag på Autorisation, CPR og DGWS CPR (Medcom standard)

Se NSP Service: Registerudtrækservices (SDM).

SDS

 

Registre der indgår i Fælles Stamkort

SundhedsdataregistreBeskrivelseEjer
Organdonorregister service (ODR)Formålet med organdonorregistret er at give både borgeren og relevante sunhedsfaglige aktører overblik over borgerens organdonor data. Servicen indgår i Fælles Stamkort. SDS
Livs- og behandlingstestamenteregistret service (TTS-BRS)Livs- og behandlingstestamenteregistret (LTR-BTR) er en service til registrering og udstilling af livstestamenteoplysninger for borgere. Servicen indgår i Fælles Stamkort.SDS
Stamkortregister service (SKR)Formålet med et Stamkortregistret er at give borgeren og relevante sundhedsfaglige aktører et fælles overblik over borgerens stamdata. SDSBasis services - NSP infrastruktur 

ServiceBeskrivelseEjer

GW


Gateway-service til caching af ID-kort på dedikerede NSP miljøer

Se Anvendelse af GW service ved brug af NSP.

For central GW til f.eks. brug for kommuner eller andre brugere på de centrale NSP´ere se også: NSP Gateway (NGW) - Leverancebeskrivelse.

GW til Privateplejehjem m.v. se Gateway til private plejehjem m.v. (NSP-GW) - Leverancebeskrivelse

SDS 
DCC

Viderestillingsservice til eksterne nationale services byggende på DGWS.

Se Viderestillingsservice (DCC) - Leverancebeskrivelse.

SDS

STS-services

Flere sikkerhedsservices til autentifikation af ID-kort baseret på OCES3/MitID Erhverv og billetomveksling mellem SOSI og MitID.

Se Sikkerhedsservices (STS) - Leverancebeskrivelse.

SDS

Støtte services til testformål

ServiceBeskrivelseEjer
DTG Dynamisk Testdata Generator Web-klient, hvor en anvender kan logge ind og oprette personer samt tilknytte autorisationer og ydere hertil. Se Dynamisk Testdata Generator (DTG) - LeverancebeskrivelseSDS
NAS Test PublisherTestwebsnitflade til generering af NAS notificationer. Se NAS Test Publisher (NTP) - Leverancebeskrivelse SDS
DRG Dynamisk Request Generator

DRG kan bruges til at opbygge og eksekvere requests dynamisk mod NSP komponenter.

Vha. templates og dynamiske formularer kan både tekniske og ikke-tekniske guides igennem at udfylde et request på passende vis, og se både selve requestet og svaret derpå.

 Dynamisk Request Generator (DRG) - Leverancebeskrivelse - NSP services - Global Site (nspop.dk)

NTS 


Verification af et DGWS 1.0.1 SOAP-request - kaldes NSP Test Service eller NTS i kort udgave.

Se NSP Test Service (NTS) - Leverancebeskrivelse.

 SDS

 

 

Forretningsservices på vej

 

Service Beskrivelse Ejer
Laboratoriesvar Proxy

Labsvar-proxies, også kendt som Svareksponeringsservice XDS-adaptere (SXA), er to komponenter, der indgår i dokumentdeling af laboratoriesvar hentet fra Svareksponeringsservicen (SES).

 For mere information: Laboratoriesvarservice (SXA) - Leverancebeskrivelse

SDS


Stamdataregistre - på vej


StamdataregistreBeskrivelseEjer
TBD
SDS