Version 1.1 August 2020 


Kort introduktion til service

Formål

MinLog modtager registreringer om adgang til borgeres data i de systemer, som registrerer logdata i MinLog. MinLog udstiller services til opslag, og der er webbrugerflader til borgeren på "sundhed.dk" og "fmk-online.dk", samt til borgeren og sundhedspersoner på "fmk-online.dk"

Log-data anvendes i forskellige sammenhænge:

 • Borgerrettet i ”MinLog”, til at borgeren kan se hvilke opslag der er foretaget på borgerens sundhedsdata, evt. også såfremt borgeren optræder som forældremyndighedsindehaver, fuldmagtshaver eller værge.
 • Og i medhjælpsloggen til at autoriserede sundhedspersoner kan lave opfølgning på medhjælperes opslag, der er udført på vegne af den autoriserede sundhedsperson.

Det er væsentligt at bemærke at registrering i MinLog ikke erstatter logning i systemer, som afleverer logdata. MinLog gør det muligt at udstille logdata samlet
til borger eller sundhedspersoner . Systemer som afleverer logdata er dog fortsat forpligtigede til at håndtere egen logning efter gældende regler
for de specifikke systemer.

En del sundhedsfaglige systemer afleverer registreringer til MinLog. Det er bl.a. Fælles Medicinkort (FMK), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Tilskudsansøgning (TAS) og Central Tilskudsregister (CTR), Organdonorregistret (ODR), Behandlingstestamentet (BTR) og Fælles Stamkort (FSK).

Andre systemer, f.eks. EPJ systemer, forventes at aflevere registreringer til MinLog ultimo 2020.

Referencer

Der er udarbejdet et vejledningsdokument (Vejledningsdokument version 1.2.pdf) som indeholder krav og vejledning til systemer, som afleverer til MinLog og som henter fra MinLog. Leverancebeskrivelsen her vil derfor ikke være udtømmende.

Det er vigtigt at følge anvisningerne i vejledningsdokumentet.

Der findes et sæt snitfladebeskrivelser for MinLog, for hhv.  registreringsservicen og opslagsservicen. Se (MinLog Løsningsbeskrivelse version 1.7. Detaljeret information om services findes der. 

Specielle vilkår – Minlog registreringer: Reduktion af logninger

Der er mulighed for anvendelse af individuel og bulk upload af logninger på Minlog. Bulk upload kan indeholde op til 1.000 logs. Af hensyn til begrænsning af datamængder bør denne funktion anvendes default af dataansvarlig serviceleverandør.


Herudover er der mulighed for at anvende reduktion af logninger. Såfremt der eksisterer et lovgrundlag for frekvens for relevante logregistreringer, skal dette følges.
Komponent og versioner

MinLog services består af 3 komponenter: Registrering, opslag (lookup) og Kafka-consumer.

MinLog registrering: Komponenten modtager registreringer om sundhedsfagliges tilgang til borgerens data.

 • MinLog2 registering
 • MinLog1 registrering (bagud-kompatibel service som anvendes i en overgangsperiode)

MinLog opslag (lookup): Komponenten bruges til at udstille den tilgang sundhedsfaglige har haft til borgerens data.

 • MinLog2 lookupID (borgeropslag)
 • MinLog1 via MinLog2 lookup (borgeropslag, bagud-kompatibel service som anvendes i en overgangsperiode)
 • MinLog2 lookup (medhjælpslog)

MinLog Kafka consumer:

Til håndtere af de modtagne registreringer benyttes Kafka til opsamling og arkivering i MinLog databasen, hvorfra de kan hentes af opslags servicen. Yderligere dokumentation anvender guides til de omtalte service findes på nærværende faner til MinLog

 Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

 • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos Medcom.
 • MOCES, VOCES og FOCES (Digital Signatur)
 • IDWS
 • POCES Borger certifikater
 • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC
 • SEAL (Java eller .NET)
 • SOSI Library Programmers Guide

System og komponenter

MinLog2 Arkitekturtegning.bmp

Af figuren herover fremgår, at MinLogs registreringsservice udstilles på dNSP'er. Via Kafka flyttes data til cNSP, og skrives i MinLog2-databasen. Fra cNSP udstilles MinLog2 lookup-services til hhv. borgeropslag og til medhjælpsloggen. 

MinLog2 gør brug af Kafka via en Kafka-producer og en Kafka-consumer, hertil anvendes NSP'ens api'er. 

MinLog2-data skrives i databasen på cNSP. 

Adgang til services sikres via NSP'ens eksisterende sikkerheds-infrastruktur.

Øvrig dokumentation:

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

SDS er ansvarlig for MinLog services. Alle henvendelser skal foregå via National Servicedesk: Indberetning til Service desk

MinLog er deployet i produktion og i det nationale testmiljø.

Testforhold
Anvender af MinLog registrering vil kunne se en graf på MinLog2 - rapportering der illustrer hvor mange registreringer der bliver behandlet af servicen.

Det er muligt at benytte Test-FMK-online til at hente egne logninger og sammenligne opslag. Test FMK

For detaljeret servicesbeskrivelse se Referencer under Formål • No labels