Service navn

SOR (intern arbejdstitel SOR2)

Serviceansvarlig

Servicen udbydes af Sundhedsdatastyrelsen, Afdelingen for Sammenhængende Digital Sundhed (DIS), Sektion National Infrastruktur.

Opdateringsfrekvens

Hver nat.

I tidsrummet kl. 01.00- kl. 02.00 til produktionsmiljø.

Kilde

SOR data registeret (version 2 af SOR på NSP)

Release og releasenotes

v. 1.2 - Gældende version i produktion

Released til TEST1 d. 01.10.2021

Released til TEST2 og testet ok. d. 17. juni 2022

Released til PROD juni 2022

Ibrugtagning august 2022 

Adgang 

Der kræves ikke individuel whitelisting til servicen. 

I produktion nås SOR på dNSP (regioner) og cNSP (alle øvrige anvendere).

Endpoints til disse vil fremgå af Sundhedsdatanetaftalen.

Ved kald skal der skal stå: 
sor/v2/datatypexxxx/v1
F.eks:
sor/v2/eanlocationcodeeditype/v1

Strengen skal indeholde versionsnummer på registret i 2. led.

Testadgang og -miljøer

Der er adgang til SOR i de eksterne testmiljøer gennem respektive endpoints.

Endpoints testmiljøer - NSP services - Global Site (nspop.dk)

Som hovedregel anvendes et testmiljø med testdata svarende til produktionsdata. Disse opdateres dagligt. 

For SOR er der desuden mulighed for at tilgå et testmiljø med data fra Test/Demo databasen. Hvis du har behov for at kunne tilgå dette skal du kontakte SOR postkassen.

For nuværende gælder for SOR:

TEST1 miljø: Test/Demodata og TEST2 miljø: Produktionsdata.

NEDENSTÅENDE AFSNIT - SET-UPPET ER UNDER UDVIKLING 

Testmiljøer

NSP stiller testmiljøerne TEST1 og TEST2 tilrådighed for anvendere. Hvert af de to miljøer indeholder to parallelle installationer af SOR2Importer, Maria DB og SKRS. 

 • Demo data er den primære installation, som indeholder data fra SOR's demo database. Hvis der foretages ændringer i SOR's demo database via SORUS i TEST1 eller TEST2 vil disse ændringer slå igennem her, således at de kan hentes via KRS. Over tid kan det være nødvendigt at kopiere SOR produktionsdatabase ned til SOR demodatabase. I dette tilfælde vil Demo data på TEST1 og TEST2 miljøet blive slettet og produktionsdata vil blive indlæst. 
 • Master data er en ekstra installation, som indeholder data fra SOR's produktionsdatabase. Hvis der foretages ændringer i SOR's demo database via SORUS i Test1 eller Test2 vil disse ændringer ikke slå igennem her. Det er kun ændringer i produktionsdata som udstilles som Master data. Data der hentes fra KRS i denne installation er derfor produktionsdata. Det er ikke muligt at slette og genindlæse Master data. 

Dette dobbelt setup gør sig gældende i både TEST1 og TEST2. Nedenstående illustration viser hvordan det er sat op i TEST1. TEST2 er sat tilsvarende sat op.  

Se endvidere: Testservices.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedrørende SOR services på NSP skal ske til den Nationale Servicedesk via https://www.nspop.dk/category/sup

Faglige spørgsmål om SOR, den forretningsmæssige anvendelse af SOR services på NSP, dataregistrering og ændringer af data i SOR mv. skal ske til SOR Teamet, Sundhedsdatastyrelsen.

E: SORpost@sundhedsdata.dk

Telefontid:
Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10:00 – 11:30
og 13:00 – 14:30

T: 3268 5341
Indholdsfortegnelse

Eksterne ressourcer

SOR er Sundhedsvæsenets Organisationsregister.

SOR-data generelt anvendes af EPJ, EOJ systemer i regioner, statslige institutioner, kommuner, private leverandører og brugere internt i SDS.

Beskrivelse af SOR findes på Sundhedsdatastyrelsens www.: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR.

Beskrivelse 

Der er registreret forskellige typer data i SOR:

 • Centrale koder for kommunikation og indberetning i diverse systemer
 • Organisationsdata, adresse data og geografiske data

De forskellige typer af SOR data kan udtrækkes via Stamdata Kopi Register Servicen (SKRS).

Det er muligt at få et fuldt udtræk af alle SOR-data inklusiv historiske data eller et udtræk af seneste ændringer i SOR (deltaudtræk).

For generel anvendelse af SKRS (Stamdata Kopi Register Service), refereres der til Kom Godt i Gang guiden.

Ændringshåndtering af SOR-data på NSP

SORentity og SHAKSORmap indeholder historik således, at der optræder historiske rækker ifm. ændringer.

Med undtagelse af ændringer foretaget til relateret tabeller og ændringer nedarvet fra forældre enheder. For ændringer fra før den XX afspejler UpdatedAt eneste ændring på det tidspunkt hvor NSP data blev etableret

I andre SOR tabeller vil ændringer være registreret ved, at der oprettes en ny række med ændringen, hvor FromDate angiver den dag, som ændringen er gyldig fra og ToDate er blank. På denne måde vedligeholdes en historik, hvor det er muligt at se, hvilke værdier en entitet havde på tidligere tidspunkt. I tilfælde af at SOR-enheden er lukket vil ToDate have dato for lukning.

SorClassification tabellen fungerer ikke på samme måde. I tilfælde af, at der foretages en rettelse til en klassifikation overskrives indholdet af den eksisterende række uden at FromDate eller ToDate ændres. Det opbygges således ikke historik for tabellen SorClassification. I tilfælde af at en klassifikation lukkes vil ToDate indeholde dato der angiver dan dato klassifikationen er gyldig til og med.


Logisk Datamodel

Datatyper (tabeller) - overblik

Nedenstående er en liste over typer af filudtræk/tabeller.

RegisternavnRegisterversionTypeSeneste versionBeskrivelse
sor2eanlocationcodeeditype1Lokationsnummer og deres tilknyttede EDI meddelelsestyper.
sor2eanlocationcode1Lokationsnummer og tilhørende attributter (EDB-System, Systemleverandør, Netoperatør m.v.).
sor2editypes1Indeholder liste over EDI typer og deres attributter.
sor2geolocalisation1Geografiske lokaliteter, som SOR regionale enheder kan linke til via deres besøgsadresse.
sor2sorclassifications1SOR's klassifikationer: enhedstyper, kliniske specialer, typer for kliniske specialer, regionstyper, systemtyper, netoperatører (VANS) og systemleverandører
sor2sorentity1Indeholder SOR enheder med relaterede data.
sor2sorshakmap1Indeholder mapning mellem SOR kode og SHAK koder, samt udvalgte attributter med fuld historik.
sor2sorreplacedbyentities1Indeholder SOR enheder som erstatter andre.


Datatyper - detaljer

Fælles

Fælles for alle typer der kan hentes gennem SKRS, er at de har disse fire felter også, ud over dem der er unikke for data typen.

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
ValidFromDatetime

Tidsstempel for hvornår rækken i SKRS databasen er gyldig fra.

Denne er ikke et udtryk for hvornår at enheden, som rækken repræsenterer, er gyldig. For det, se i de unikke felter for den type. Dette er et udtryk for den tekniske gyldighedsperiode i SKRS.

ValidToDatetime

Tidsstempel for hvornår rækken i SKRS databasen er gyldig til.

Denne er ikke et udtryk for hvornår at enheden, som rækken repræsenterer, er gyldig. For det, se i de unikke felter for den type. Dette er et udtryk for den tekniske gyldighedsperiode i SKRS. Hvis der ikke er en nyere række, så vil værdien for dette felt være 2999-12-31. Har den en nyere dato, så er der enten en ny række i databasen, som repræsenterer en mere opdateret version af enheden, eller også er enheden lukket efter den angivne dato.

UniqueCurrentKeyString, 254

Unik nøgle for den enhed som rækken repræsenterer.

SKRS har brug for et enkelt felt til, at agere unik nøgle per enhed, men grundlaget for nogle af de udstillede typer, benytter flere felter i fællesskab, at repræsentere en unik nøgle. Dette felt samler værdierne for alle disse i et. For de typer, hvor der er kun et felt for den unikke nøgle, gengiver dette felt bare den værdi for at holde en konsistent model på tværs af alle typerne.

UnreliableString, 2000Komma separeret liste af feltnavne, hvor at deres værdi ikke er troværdigt. Dette kan f.eks. ske ved, at importeren har modtaget en invalid værdi for et dato felt, og derved ikke kunne parse dette korrekt. Navnet for det dato felt vil så optræde i denne liste.

EanLocationCodeEdiType

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
EanLocationCodeBig integerLokationsnummer.
FromDateDateGyldig fra dato for lokationsnummer/EDIType mapning.  
ToDateDateGyldig til dato for lokationsnummer/EDIType mapning. Datoen er inklusiv i gyldighedsperioden.
UpdatedAtDatetimeÆndringstid for lokationsnummer/EDIType mapning.
EdiIdBig integerID for en Edi type i SOR tilknyttet rækkens lokationsnummer.
EdifactNameString, 500Edifact navn, f.eks. "Udskrivningsepikrise".
EnvelopeTypeString, 20Brevtype, f.eks. "DIS01".
EdifactVersionString, 20

Edifact version, f.eks. "D0133L".

DirectionString, 1Retning (I, U).
TypeNameString, 20Anvendelsesnavn, f.eks. "MEDDIS" som er en gruppering af epikriser.
DirektoratVersionString, 10Org. navn. F.eks. 93.A.
EdiMessageTypeIdBig integerID for edi message type.
EdiMessageTypeNameString, 254Beskrivende navn for edi message type, f.eks. "EDI" eller "XML".


EanLocationCode

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
EanLocationCodeBig integerLokationsnummer.
FromDateDateGyldig fra dato for lokationsnummer.
ToDateDateGyldig til dato for lokationsnummer. Datoen er inklusiv i gyldighedsperioden. Feltet vil have en dato hvis lokationsnummeret er lukket.
UpdatedAtDatetimeÆndringstid for lokationsnummer.
EanLocationCodeRegionIdBig integerRegionens kode, f.eks. 1084 for Region Hovedstaden.
EanLocationCodeRegionNameString, 20

Regionens navn, f.eks. "Region Hovedstaden".

EanLocationCodeCommunicationSupplierIdBig integerNetoperatør-id.
EanLocationCodeCommunicationSupplierNameString, 254

Netoperatør-navn (VANS-leverandør).

EanLocationCodeSystemSupplierIdBig integerSystemleverandør-id.
EanLocationCodeSystemSupplierNameString, 254

Systemleverandør-navn.

EanLocationCodeSystemTypeIdBig integerEDB-system-id.
EanLocationCodeSystemTypeNameString, 254

EDB-system-navn.

EanLocationCodeSorNoteString, 254Angiver eventuelle bemærkninger til lokationsnummeret.
EanLocationCodeNonActiveIndicatorBooleanAngiver om lokationsnummeret er ikke-aktivt.
EanLocationCodeOnlyInternalIndicatorBooleanAngiver om lokationsnummeret er til internt brug.


EdiTypes

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
EdiIdBig integerUnik nøgle der identificerer en EDI type.
EdiFactNavnString, 500Edifact navn, f.eks. "Udskrivningsepikrise".
FromDateDateGyldig fra dato for EDI type.
ToDateDateGyldig til dato for EDI type. Datoen er inklusiv i gyldighedsperioden.
UpdatedAtDatetimeÆndringstid for EDI type.
MessageTypeIdBig integerId for beskedtype.
MessageTypeNameString, 254Beskrivende navn for edi message type, f.eks. "EDI" eller "XML".
EnvelopeTypeString, 20Brevtype, f.eks. "DIS01".
EdiFactVersionString, 20Edifact version, f.eks. "D0133L".
DirectionString, 1Retning, kan være I eller U.
TypeNameString, 20Anvendelsesnavn, f.eks. "MEDDIS" som er en gruppering af epikriser.
DirektoratVersionString, 10Org. navn. F.eks. 93.A.


GeoLocalisation

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
GeoLocalisationIdBig integerId for geografisk lokalitet.
GeoLocalisationNameString, 40Navn på lokalitet.
GeoLocalisationOwnerIdBig integerSOR ID for regionen.
GeoLocalisationOwnerNameString, 60Navn på ejer af geografisk lokalitet, f.eks. "Region H".
FromDateDateGyldig fra dato for Geolocalisation.
ToDateDateGyldig til dato for Geolocalisation. Datoen er inklusiv i gyldighedsperioden.
UpdatedAtDatetimeÆndringstid for Geolocalisation.
AddressStreetNameString, 40Besøgsadressens vejnavn
AddressStreetCodeString, 4Besøgsadressens vejkode til vejregister i CPR.
AddressStreetbuildingIdString, 4Besøgsadressens husnummer.
AddressFloorIdString, 4Besøgsadressens etage.
AddressSuiteIdString, 4Besøgsadressens dør eller til højre, til venstre eller midt for.
AddressPostCodeIdString, 4Besøgsadressens postnummer. 
AddressDistrictNameString, 40Besøgsadressens postdistriktsnavn (bynavn).
AddressMunicipalityCodeString 4Kommunekode.
AddressRegionCodeString, 4

Besøgsadressens regionskode.

AddressCountryCodeString, 6Besøgsadressens landekode.
AddressCoordETRS89z32NMeasureDecimal, 10, 3Northing koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, North).
AddressCoordETRS89z32EMeasureDecimal, 10, 3Easting koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, East).
GeoLocalisationStartDateDateManuelt angivet start dato for geolokalisation.
GeoLocalisationEndDateDateManuelt angivet slut dato for geolokalisation.


SorClassifications

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
ClassificationTypeString, 60

Navn for en klassifikationstype. Kan være en af følgende:

 • ClinicalSpeciality
 • EanLocationCodeCommunicationSupplier
 • HealthInstitutionEntityType
 • InstitutionOwnerEntityType
 • EanLocationCodeRegionType
 • EanLocationCodeSystemSupplier
 • EanLocationCodeSystemType
 • OrganizationalUnitEntityType
 • OrganizationalUnitEntityTypeNonHospital
TypeNameString, 245Tekstværdi for typen
TypeIdBig integer

Unik ID for typen (unik inden for en klassifikation) gælder for alle klassifikationer.

For ClinicalSpeciality, InstitutionType, OwnerType, RelationType, UnitType, og UnitTypeNonHospital er typeID udtrykt ved en SNOMED-CT kode.

AlternativeTypeNameString, 60

Alternativ tekstværdi for klassifikation.

Relevant hvis klassifikationstypen er ClinicalSpeciality.

FromDateDatetimeGyldig fra dato for typen.
ToDateDatetimeGyldig til dato for typen. Datoen er inklusiv i gyldighedsperioden.
UpdatedAtDatetimeÆndringstid for typen.


SorEntity

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
SorIdBig integerUnik nøgle der identificerer en SOR enhed.
SorTypeString, 2Tekstværdi for SOR-type, enten IE, SI, OE.
EntityNameString, 60SOR enhedens navn.
EntityTypeIdBig integerSNOMED Concept Id for SOR enheds type.
EntityTypeNameString, 100Angiver hvilken enhedstype enheden har - fx privat, regional, tandlægepraksis, klinisk enhed, skadestue. Feltet kan indeholde enten en type af institutionsejer eller en type af sundhedsinstitution eller en type af organisatorisk enhed.
FirstFromDateDateFørste dato hvorfra SOR enheden er gældende.
FromDateDate

Fra dato for sidste ændring på SOR enheden.

Hvis det er en ændring til en af attributterne på SOR enheden vil FromDate indeholde datoen for hvornår ændringen gælder fra

ToDateDate

For KRS udtræk gælder det at:

I tilfælde af at SOR-enheden er lukket vil ToDate have dato for lukning ellers vil den være blank.

For public CSV-filer på sor-filer.sundhedsdata.dk gælder det at:

Situation 1: ændringer til SOR enhed og hvor SOR enhed ikke lukkes
Dato for sidste dag hvor en række er aktiv, hvor der oprettes en ny række indeholdende SOR felter med nye værdier. ToDate i den nye række vil være null.

Situation 2: SOR enhed lukkes
Lukkedato for sidste dag hvor en SOR enhed er aktiv. Her findes der ikke nogen ny række, dvs. alle rækker tilknyttet SOR enhed har en dato i ToDate.

UpdatedAtDatetime

Tidspunkt for opdatering af en SOR enhed.

Før den XX kan men ikke regne med at tidspunktet svarer til opdateringstidspunktet for en SOR-enhed. Dette skyldes tekniske omstændigheder i forbindelse med etablering af initelle SOR data på NSP platformen.  

ParentSorIdBig integerSOR koden af parent enheden. 
InstitutionOwnerSorIdBig integerSOR kode for enhedens institutions ejer IE), dvs. øverste niveau i SOR hierarkiet for den enhed.
InstitutionOwnerEntityNameString, 60Angiver navnet på enhedens institutionsejer.
InstitutionOwnerEntityTypeIdBig integerAngiver type ID for enhedens institutionsejer type. SNOMED Concept Id
InstitutionOwnerEntityTypeNameString, 60Angiver type navn for enhedens institutionsejer - enten privat, regional, kommunal, stat.
InstitutionOwnerCvrNumberIdBig integerCVR nummer for institutionsejer.
HealthInstitutionSorIdBig integerSor kode for enhedens sundhedsinstitution, dvs. næstøverste niveau i SOR hierarkiet for den enhed. Er udfyldt for sortyperne SI og OE. Null hvis det er en IE sortype.
HealthInstitutionEntityNameString, 60Angiver navnet på enhedens sundhedsinstitution. Angives kun for organisatoriske enheder.
HealthInstitutionEntityTypeIdBig integerAngiver type ID for enhedens sundhedsinstitutions type SNOMED Concept Id)
HealthInstitutionEntityTypeNameString, 60Angiver typenavn af sundhedsinstitution fx tandlæge klinik, plejehjem, hospital.
HealthInstitutionProductionUnitIdBig integerP-nummer for sundhedsinsitution.
ProductionUnitIdBig integerP-nummer for SOR enheden. Anvendes ikke pt.
ShakIdString, 7Angiver hvilken sygehusafdelingskode, der er knyttet til SOR enheden. Den samme sygehusafdelingskode kan være knyttet til mere end én SOR enhed.
ProviderIdString, 9SOR enhedens ydernummer.
PharmacyIdString, 20SOR enhedens apoteksnummer.
LocalCodeString, 20SOR enhedens lokale kode. Attribut der frit kan benyttes af anvender organisationen.
VirtualAddressInheritanceIndicatorBooleanAngiver om de virtuelle adresse oplysninger er arvet fra parent SOR enhed. 
VirtualAddressTelephoneNumberString, 20SOR enhedens telefonnummer.
VirtualAddressWebsiteString, 254SOR enhedens hjemmeside-adresse.
VirtualAddressEmailAddressString, 60

SOR enhedens email-adresse.

VirtualAddressFaxNumberString, 20SOR enhedens fax-nummer.
EanLocationCodeStateString, 20Angiver om lokationsnummer er nedarvet fra den hierarkiske mor. Kan være 'own', 'inherited' eller 'none'.
EanLocationCodeBig integerSOR enhedens lokationsnummer.
EanLocationCodeOnlyInternalIndicatorBooleanAngiver om lokationsnummeret kun er til internt brug.
EanLocationCodeNonActiveIndicatorBooleanAngiver om lokationsnummeret er ikke aktivt.
EanLocationCodeSorNoteString, 254Kommentarfelt til lokationsnummeret.
EanLocationCodeRegionIdBig integerRegionskode knyttet til lokationsnummeret.
EanLocationCodeRegionNameString, 20Navnet på regionen knyttet til lokationsnummeret.
EanLocationCodeSystemTypeIdBig integerID for lokationsnummerets EDB system.
EanLocationCodeSystemTypenameString, 254Navn for lokationsnummerets EDB system.
EanLocationCodeSystemSupplierIdBig integerID for Systemleverandør.
EanLocationCodeSystemSupplierNameString, 254Navn for lokationsnummerets systemleverandør. 
EanLocationCodeCommunicationSupplierIdBig integerID for lokationsnummerets netoperatør.
EanLocationCodeCommunicationSupplierNameString, 254Navn for lokationsnummerets netoperatør.
PostalAddressInheritanceIndicatorBooleanAngiver om postadressen er nedarvet fra parent enhedens postadresse (kun muligt fro SI eller OE)
PostalAddressStreetNameString, 40Postadressens vejnavn.
PostalAddressStreetCodeString, 4Postadressens vejkode til vejregister i CPR.
PostalAddressStreetBuildingIdString, 4Postadressens husnummer.
PostalAddressFloorIdString, 4Postadressens etage.
PostalAddressSuiteIdString, 4Postadressens dør eller til højre, til venstre eller midt for.
PostalAddressAdditionalAddressInfoString, 40Postadressens ekstra adresse information: Information der f. eks. specificerer fysiske adresser.
PostalAddressPostCodeIdString, 4Postadressens postnummer. 
PostalAddressDistrictNameString, 20Postadressens postdistriktsnavn.
PostalAddressMunicipalityCodeString, 4Postadressens kommunekode, der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister.
PostalAddressRegionCodeString, 4

Postadressens regionskode.

PostalAddressCountryIdCodeString, 6Postadressens landekode.
PostalAddressCoordETRS89z32NMeasureDecimal, 10, 3Postadressens Northing koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, North). 
PostalAddressCoordETRS89z32EMeasureDecimal, 10, 3Postadressens Besøgsadressens Easting koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, East). 
GeographicalLocalisationIdBig integerId på geografisk lokalitet til opslag i tabellen GeoLocalisation.
GeographicalLocalisationNameString, 40Navn på den geografiske lokalitet.
VisitingAddressInheritanceIndicatorBooleanAngiver om besøgsadressen er arvet fra enhedens postadresse.
VisitingAddressStreetCodeString, 4Besøgsadressens vejkode til vejregister i CPR.
VisitingAddressStreetNameString, 40Besøgsadressens vejnavn.
VisitingAddressStreetBuildingIdString, 4Besøgsadressens husnummer.
VisitingAddressFloorIdString, 2Besøgsadressens etage.
VisitingAddressSuiteIdString, 4Besøgsadressens dør eller til højre, til venstre eller midt for.
VisitingAddressAdditionalAddressInfoString, 40Besøgsadressens ekstra adresse information: Information der specificerer fysiske adresser.
VisitingAddressPostCodeIdString, 4Besøgsadressens postnummer. 
VisitingAddressDistrictNameString, 20Besøgsadressens postdistriktsnavn.
VisitingAddressMunicipalityCodeString, 4Besøgsadressens kommunekode, der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister.
VisitingAddressRegionCodeString, 4Besøgsadressens regionskode .
VisitingAddressCountryIdCodeString, 6Besøgsadressens landekode.
VisitingAddressCoordETRS89z32NMeasureDecimal, 10, 3Besøgsadressens Northing koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, North).
VisitingAddressCoordETRS89z32EMeasureDecimal, 10, 3 Besøgsadressens Easting koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, East). 
ActivityAddressAddressInheritanceIndicatorBooleanAngiver om aktivitetsadressen er arvet fra enhedens besøgsadresse.
ActivityAddressStreetNameString, 40Aktivitetsadressens vejnavn.
ActivityAddressStreetCodeString, 4Aktivitetsadressens vejkode til vejregister i CPR.
ActivityAddressStreetBuildingIdString, 4Aktivitetsadressens husnummer.
ActivityAddressFloorIdString, 2Aktivitetsadressens etage.
ActivityAddressSuiteIdString, 4Aktivitetsadressens postadresse, dør eller til højre, til venstre eller midt for.
ActivityAddressAdditionalAddressInfoString, 40Aktivitetsadressens ekstra adresse information: Information der specificerer fysiske adresser.
ActivityAddressPostCodeIdString, 4

Aktivitetsadressens postnummer. 

ActivityAddressDistrictNameString, 20Aktivitetsadressens postdistriktsnavn. (bynavn)
ActivityAddressMunicipalityCodeString, 4Aktivitetsadressens kommunekode, der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister.
ActivityAddressRegionCodeString, 4Aktivitetsadressens regionskode.
ActivityAddressCountryIdCodeString, 6Aktivitetsadressens landekode.
ActivityAddressCoordETRS89z32NMeasureDecimal, 10, 3Aktivitetsadressens Northing koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, North). 
ActivityAddressCoordETRS89z32EMeasureDecimal, 10, 3Aktivitetsadressens Easting koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, East). 
PrioritizedEntitySpeciality1IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens klinisk hovedspeciale speciale.
PrioritizedEntitySpeciality1NameString, 254Navnet for enhedens kliniske hovedspeciale.
PrioritizedEntitySpeciality2IdBig integerSNOMED Concept Id for enhedens kliniske bispeciale. (En enhed kan have et hovedspeciale og op til 7 bispecialer).
PrioritizedEntitySpeciality2NameString, 254Navnet for enhedens bispeciale.
PrioritizedEntitySpeciality3IdBig integerSNOMED concept ID for enhedens kliniske bispeciale(En enhed kan have et hovedspeciale og op til 7 bispecialer).
PrioritizedEntitySpeciality3NameString, 254Navnet for enhedens bispeciale.
PrioritizedEntitySpeciality4IdBig integerSNOMED Concept Id for enhedens kliniske specieale(En enhed kan have et hovedspeciale og op til 7 bispecialer).
PrioritizedEntitySpeciality4NameString, 254Navnet for enhedens bispeciale.
PrioritizedEntitySpeciality5IdBig integerSNOMED Concept Id for enhedens kliniske specieale(En enhed kan have et hovedspeciale og op til 7 bispecialer).
PrioritizedEntitySpeciality5NameString, 254Navnet for enhedens bispeciale.
PrioritizedEntitySpeciality6IdBig integerSNOMED Concept Id for enhedens kliniske specieale(En enhed kan have et hovedspeciale og op til 7 bispecialer).
PrioritizedEntitySpeciality6NameString, 254Navnet for enhedens bispeciale.
PrioritizedEntitySpeciality7IdBig integerSNOMED Concept Id for enhedens kliniske specieale(En enhed kan have et hovedspeciale og op til 7 bispecialer).
PrioritizedEntitySpeciality7NameString, 254Navnet for enhedens bispeciale.
PrioritizedEntitySpeciality8IdBig integerSNOMED Concept Id for enhedens kliniske specieale(En enhed kan have et hovedspeciale og op til 7 bispecialer).
PrioritizedEntitySpeciality8NameString, 254Navnet for enhedens bispeciale.
PatientsAdmittedIndicatorBooleanAngiver om enheden er et sengeafsnit. ("TRUE" = ja)
AmbulantActivityIndicatorBooleanAngiver om enheden er et ambulatorie. ("TRUE" = ja)
ReportingLevelIndicatorBooleanAngiver om enheden er indberetningsniveau til Landspatientregisteret (LPR2). ("TRUE" = ja)
LocalAttribute1String, 20Lokal attribut 1.
LocalAttribute2String, 20Lokal attribut 2.
LocalAttribute3String, 20Lokal attribut 3.
LocalAttribute4String, 20Lokal attribut 4.
LocalAttribute5String, 20Lokal attribut 5.


SorShakMap

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
SorShakMapIdBig integerDette felt indeholder altid tallet "0", da feltet ikke længere bruges.
ShakIdString, 7SHAK-kode der mappes.
SorIdBig integerSOR kode der mappes. Shak/SOR koder medtages kun i gyldighedsperioder, med mapning.
IsDirectSorShakMappingBooleanAngiver om SHAK-koden er knyttet direkte til SOR koden I SOR, eller om den kommer fra en ovenliggende SOR-enhed.
ShakIdsDirectSorIdBig integerSOR kode for den enhed, som SHAK-koden er direkte knyttet til.  Kun angivet, hvis der er en indirekte mapning mellem "ShakId" og "SorId". Indeholder null, hvis der er en direkte mapning mellem "Shakid og SorId".
FromDateDate

Mapningsrecorden er gældende fradato.

Der er en ny record hver gang der enten er en ændring i SHAK eller SOR. Dvs, denne dato genereres ud fra SOR-fra-dato, SHAK-fra-dato eller nedarvede SOR-fra-datoer.

ToDateDate

For KRS udtræk gælder det at:

I tilfælde af at Mapningsrecorden er lukket vil ToDate have dato for lukning ellers vil den være blank.

For public CSV-filer på sor-filer.sundhedsdata.dk gælder det at:

Situation 1: ændringer til Mapningsrecorden og hvor Mapningsrecorden ikke lukkes
Dato for sidste dag hvor en række er aktiv, hvor der oprettes en ny række indeholdende SOR felter med nye værdier. ToDate i den nye række vil være null.

Situation 2: Mapningsrecorden lukkes
Lukkedato for sidste dag hvor en Mapningsrecorden er aktiv. Her findes der ikke nogen ny række, dvs. alle rækker har en dato i ToDate.

UpdatedAtDatetime

Tidspunkt for genereringen af mapningsrecorden.

SorTypeString, 2Tekstværdi for SOR-type, enten IE, SI, OE.
SorEntityNameString, 60SOR enhedens navn.
SorEntityTypeIdBig integerSNOMED Concept Id for SOR enhedstype.
SorEntityTypeNameString, 100Angiver hvilken enhedstype enheden har - fx privat, regional, tandlægepraksis, klinisk enhed, skadestue. Feltet kan indeholde enten en type af institutionsejer eller en type af sundhedsinstitution eller en type af organisatorisk enhed.
SorFirstFromDateDateFørste dato hvorfra SOR enheden er gældende.
SorFromDateDate

Fra dato for sidste ændring på SOR enheden.

Hvis det er en ændring til en af attributterne på SOR enheden vil FromDate indeholde datoen for dagen efter ændringen til attributten.

SorToDateDate

I tilfælde af at SOR-enheden er lukket vil ToDate have dato for lukning ellers vil den være blank.

SorUpdatedAtDatetime

Tidspunkt for opdatering af en SOR enhed.

Før den XX kan men ikke regne med at tidspunktet svarer til opdateringstidspunktet for en SOR-enhed. Dette skyldes tekniske omstændigheder i forbindelse med etablering af initelle SOR data på NSP platformen.

SorParentSorIdBig integerSOR kode for hierarkisk forælder entitet. Null for SorType institutionsejer (IE).
SorInstitutionOwnerSorIdBig integerSOR kode der angiver institutionsejer (IE), dvs. øverste niveau i SOR hierarkiet for den enhed.
SorInstitutionOwnerEntityNameString, 60Angiver navnet på enhedens institutionsejer.
SorInstitutionOwnerEntityTypeIdBig integerSNOMED Concept Id der angiver typen af institutionsejer.
SorInstitutionOwnerEntityTypeNameString, 60Angiver hvilken enhedstype enheden har - enten privat, regional, kommunal, stat.
SorHealthInstitutionSorIdBig integerSOR kode der angiver enhedens sundhedsinstitution, dvs. næstøverste niveau i SOR hierarkiet for den enhed. Er udfyldt for sortyperne SI og OE. Null hvis det er en IE sortype.
SorHealthInstitutionEntityNameString, 60Navnet på enhedens sundhedsinstitution. Angives kun for organisatoriske enheder.
SorHealthInstitutionEntityTypeIdBig integer

SNOMED Concept Id der angiver typen af sundhedsinstitution.

SorHealthInstitutionEntityTypeNameString, 60Angiver hvilken enhedstype enheden har fx tandlæge klinik, plejehjem, hospital.
SorEanLocationCodeStateString, 20Angiver om lokationsnummer er nedarvet fra den hierarkiske mor. Kan være 'own', 'inherited' eller 'none'.
SorEanLocationCodeBig integerSOR-enhedens lokationsnummer.
SorGeographicalLocalisationIdBig integerId for geografisk lokalitet til opslag i tabellen GeoLocalisation.
SorGeographicalLocalisationNameString, 40Navn på den geografiske lokalitet.
SorVisitingAddressInheritanceIndicatorString, 4Angiver om besøgsadressen er arvet via SOR-hierarkiet.
SorVisitingAddressStreetNameString, 4Besøgsadressens vejnavn.
SorVisitingAddressStreetCodeString, 2Besøgsadressens vejkode til vejregister i CPR.
SorVisitingAddressStreetBuildingIdString, 4Besøgsadressens husnummer.
SorVisitingAddressFloorIdString, 2Besøgsadressens etage.
SorVisitingAddressSuiteIdString, 4Besøgsadressens dør eller til højre, til venstre eller midt for.
SorVisitingAddressAdditionalAddressInfoString, 40Besøgsadressens ekstra adresse information: Information der specificerer fysiske adresser.
SorVisitingAddressPostCodeIdString, 4Besøgsadressens postnummer.
SorVisitingAddressDistrictNameString, 20Besøgsadressens postdistriktsnavn.
SorVisitingAddressMunicipalityCodeString, 4Besøgsadressens kommunekode, der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister.
SorVisitingAddressRegionCodeString, 4Besøgsadressens regionskode.
SorVisitingAddressCountryIdCodeString, 6Besøgsadressens landekode. Pt kun er muligt at oprette danske adresser.
SorVisitingAddressCoordETRS89z32NMeasureDecimal, 10, 3Besøgsadressens Northing koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, North). 
SorVisitingAddressCoordETRS89z32EMeasureDecimal, 10, 3Besøgsadressens Easting koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, East). 
SorPrioritizedEntitySpeciality1IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens klinisk hovedspeciale speciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality1NameString, 254Navnet for enhedens kliniske hovedspeciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality2IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens klinisk bispeciale speciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality2NameString, 254Navnet for enhedens kliniske bispeciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality3IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens kliniske bispeciale speciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality3NameString, 254Navnet for enhedens kliniske bispeciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality4IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens kliniske bispeciale speciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality4NameString, 254Navnet for enhedens kliniske bispeciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality5IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens kliniske bispeciale speciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality5NameString, 254Navnet for enhedens kliniske bispeciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality6IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens kliniske bispeciale speciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality6NameString, 254Navnet for enhedens kliniske bispeciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality7IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens kliniske bispeciale speciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality7NameString, 254Navnet for enhedens kliniske bispeciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality8IdBig integerSNOMED Concept Id til enhedens kliniske bispeciale speciale.
SorPrioritizedEntitySpeciality8NameString, 254Navnet for enhedens kliniske bispeciale.
ShakDateFromDateGyldig fra dato for SHAK enhed.
ShakDateToDateGyldig til dato for SHAK enhed. Datoen er inklusiv i gyldighedsperioden.
ShakUpdatedAtDatetimeÆndringstid for SHAK enhed.
ShakNameString, 60Shak Navn.
ShakInstitutionTypeIdString, 3ID for SHAK institutiontype.
ShakInstitutionTypeNameString, 254SHAK institutionstype fra "sygehusniveau".
ShakOwnerTypeIdString, 3ID for SHAK owner type.
ShakOwnerTypeNameString, 254

SHAK owner type, f.eks. regional, privat, statslig...

ShakMainSpecialityIdString, 3ID for SHAK hovedspeciale.
ShakMainSpecialityNameString, 254Navnet for SHAK hovedspeciale.
ShakSpeciality1IdString, 3ID for Shak bispeciale 1.
ShakSpeciality1NameString, 254Navnet for SHAK bispeciale 1.
ShakSpeciality2IdString, 3ID for Shak bispeciale 2.
ShakSpeciality2NameString, 254Navnet for SHAK bispeciale 2.
ShakSpeciality3IdString, 3ID for Shak bispeciale 3.
ShakSpeciality3NameString, 254Navnet for SHAK bispeciale 3.


SorReplacedByEntities

FeltnavnDatatypeBeskrivelse
ReplacedSorIdBig integerSOR-ID der bliver erstattet.
ReplacedBySorIdBig integerSOR-ID der erstatter.
FromDateDatetimeGældende-fra for erstatning.
ToDateDatetimeGældende-til for erstatning. Datoen er inklusiv i gyldighedsperioden.
UpdatedAtDatetimeOpdateringstidspunkt. • No labels