Indholdsfortegnelse:


1. Introduktion

Dette er en foreløbig beskrivelse, med rettelser på vej. 

Formålet med dette dokument er at beskrive systemarkitekturen for Nationalt eCPR.

Dokumentet er tiltænkt udviklere og IT-arkitekter med interesse i Nationalt eCPR og dens opbygning. Siden indeholder primært information om Nationalt eCPR-servicen i forhold til dens relationer til andre systemer

2. Introduktion til eCPR

2.1. Løsningens Afhængigheder

Nationalt eCPR anvender følgende NSP komponenter:

Komponent

Beskrivelse

DCC

DCC (DeCoupling Component), også kendt som SOSI afkoblingskomponenten, fungerer som en webservice gateway og foretager routing af forespøgsler mod services der udstilles på eller via NSP'en. 

NAS

National Adviseringsservice på NSP'en funger som en afkoblet system-til-system advisering gennem et "publish-subscribe"-mønster

SEB

Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring er en fælles platform for brugeradministration af forskellige sundhedsfaglige systemer. SEB vil blive brugt i Nationalt eCPR til udstilling af nationale roller som understøtter anvendersystemernes brugerrettighedsstyring mod Nationalt eCPR. Denne tilgåes via Acces Handler

TO BE SEB implementeres når Nationalt eCPR flyttes til NSP platformen.

SDM

Stamdatamodul på NSP består af 6 registreservices, hvor eCPR gør brug af SCES servicen (se nedenfor) og Stamdata Kopi register Service (SKRS) databasen, hvor den tilgår Bemyndigelsesregisteret, CPR registeret og authorisationsregisteret gennem 3 views (Se eCPR - Installationsvejledning

SCES

CPR-enkeltopslag er en realisering af MedCom-standarden 'Det Gode CPR Opslag'

eCPR2 importer

eCPR2 importer bruges til at lægge eCPR stamdata i KRS-databasen. Dette foregår ved, at brugere indsender data til eCPR2-servicen, hvorefter eCPR2 servicen eksporterer dette data via et job, og lægger det i et filsystem på NSP'en. eCPR2 Importeren læser data fra dette export og lægger det i databasen hvorefter SKRS servicen udstiller dette data.

2.2. Løsningens opbygning

Nationalt eCPR består af én javabaseret web-service, nemlig eCPR-service. Den udstilles på NSP via DCC, og udstiller ligeledes adviseringer gennem NAS på NSP. For at servicen fungerer har den ligeledes en ekstern afhængighed til NSP stamdata gennem views, herunder SCES (CPR-enkeltopslag).  I nedenstående diagram ses et arkitektur overblik over servicen og dens eksterne afhængigheder:


Både service og dataformater for Nationalt eCPR er udviklet til at være generelle og fleksible, så de kan understøtte forskellige scenarier for brug, og implementeringsstrategier på tværs af sundhedsvæsenets aktører.

Nationalt eCPR-service er beskrevet i eCPR - Snitfladebeskrivelse

Dataformater er beskrevet under NSP stamdataregistre her.

Sekvensdiagrammer

Nedenfor ses 2 sekvensdisagrammer. De blå komponenenter hører alle til eCPR-servicen, og illustrerer hvordan flowet overordnet set forløber internt, uden at gå i detaljer med implementationen.

Sekvensdiagrammet for CreatePersonRequest ses nedenfor.

sd eCPR - Opret person

I forløbet "CreatePerson" bruges Cpr-enkeltopslag samt NAS ikke. I sekvensdiagrammet for UpdatePersonRequest ses hvordan Cpr-enkeltopslag og NAS bruges i et UpdatePerson kald. Cpr-enkeltopslag bruges kun, hvis UpdatePerson indeholder et CPR-nummer, hvorved der bliver tjekket op mod stamdata, om CPR-nummeret eksisterer. I nedenstående sekvensdiagram antages det, at UpdatePersonRequest laves med et medsendt CPR-nummer:

sd eCPR - UpdatePerson

3. Sikkerhed

Sikkerhedsmodellen for National eCPR er baseret på MedComs “Den Gode Webservice” og brug af SOSI-Gateway. Sundhedsfaglige brugere anvender SOSI sikkerhedsmodellen, hvor adgang gives via lokale fagsystemer og udveksles med NSP infrastrukturen, herunder Nationalt eCPR, således sundhedsfaglige brugere er identificeret med navn, rolle og organisation. Sundhedsfaglige brugere får udstedt erhvervsidentiteter via de organisationer de er tilknyttet. Disse erhvervsidentiteter vedhæftes i SOSI sikkerhedsmodellen.

NSP Sikkerhedsservices (STS)

3.1. Forretningsrelateret data

Data, der anvendes forretningsmæssigt, f.eks. sygehusafdelingsnummer, ydernummer og autorisations­nummer, bør medsendes i den forretningsmæssige del af dokumentet, og ikke hentes fra dokumentheaderen. Det kan ikke udelukkes at f.eks.:

 • En sekretær på en sygehusafdeling logger ind med SKS-sygehusafdelingsnummer med 6 cifre og foretager en opdatering af data på et afsnit angivet med 7 cifre

 • En lægepraksis har to ydernumre, der logges ind med det ene men sendes data for begge.

Skal der senere opstilles regler for hvorvidt dette skal være muligt bør valideringen af disse regler holdes adskilt fra den forretningsmæssige implementering. Dette bør ske for at minimere risikoen for at ændringer i sikkerhedsmodellen påvirker denne.

3.2. Adgangsstyring

eCPR - Roller og rettigheder
Hvert kald til eCPR's snitflade kræver et signeret id-kort. Informationerne i id-kortet anvendes af eCPR til at verificere, at den rolle som brugeren ønsker, er gyldig.

Der skelnes mellem:

 • eCPR- og sundhedsfaglige roller, hvor det kræves, der anvendes et id-kort signeret med en medarbejdersignatur
 • systemrollen hvor der skal anvendes et system id-kort signeret med et virksomheds- eller funktionssignatur.

I RequestedRole-elementet i SOAP headeren skal der angives hvilken rolle som brugeren eller systemet ønsker at anvende i det pågældende kald.

Det kræves af serviceaftagersystemet, at en bruger er valideret og det er en betingelse at opslaget på borgerens data er relevant, eksempelvis at der er en behandlerrelation mellem sundhedspersonen og borgeren. 

4. Formater 

Der er overordnet defineret to aftalte formater for eCPR-numre i sundhedsvæsenet: X-eCPR og D-eCPR.

De to formater er begge defineret på formlen DDMMYYCAAG og differentierer kun på den tilladte værdi af C.

4.1. Formatet for nationale erstatningspersonnumre - X-eCPR

eCPR-numre der udtrækkes af Nationalt eCPR betegnes Nationale eCPR-numre. De Nationale eCPR-numre udstedes i formatet X-eCPR.

X-eCPR formatet er valgt fordi det:

 1. sikrer entydighed på tværs af aktører, da det differentierer fra det brugte D-eCPR men samtidig
 2. differentierer meget lidt fra D-eCPR, hvilket gør at der ikke skal foretages ændringer i lokale systemer eller i MedCom formater for at tage X-eCPR formatet i brug.

Formatet X-eCPR: DDMMYYCAAG

DDMMYY

Dato, måned og år svarende til personens fødselsdato. Ved ukendt fødselsdato benyttes oprettelsesdatoen for eCPR-nummeret.

C

Angiver århundrede:

1 for 1900-1999 og

7 for 2000-2099

AA

Bogstaver A-Z.

G

Køn, ulige ciffer for mænd og lige for kvinder

4.1.1. Eksempler på X-eCPR numre

 • 0203291WQ3 Kent Osprey, født 2. Marts 1929

 • 1308781OS6 Penny Elderspring, født 13. August 1978

 • 3101057JC9 Jonathan Durtly, født 31. Januar 2005

4.2. Formatet for decentrale erstatningspersonnumre - D-eCPR

eCPR-numre der udtrækkes lokalt i regionerne, hos praksislæger m.v.  betegnes ”decentrale eCPR-numre”. Decentrale eCPR-numre er kun unikke lokalt og ikke nationalt (på tværs af aktører). De decentrale eCPR-numre udstedes i formatet D-eCPR. D-eCPR er fastlagt i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, som beskriver de krav, der var til indberetning i den tidligere version af Landspatientregisteret, LPR2.

Formatet D-eCPR: DDMMYYCAAG

DDMMYY

Dato, måned og år svarende til personens fødselsdato, eller ved ukendte patienter eller entiteter som ikke er en person, til oprettelsesdatoen for eCPR-nummeret.

C

Angiver århundrede:

0 for personer født 1900-1999,

5 for personer født før 1900 og

6 for patienter født efter 1999. 

AA

Bogstaver A-Z. Det kan hvis muligt f.eks. være personens forbogstaver, eller en aftalt bogstavforkortelse til et bestemt forskningsprojekt.

G

Køn, ulige ciffer for mænd og lige for kvinder

4.2.1. Eksempler på D-eCPR numre

 • 0203290WQ3 Kent Osprey, født 2. Marts 1929

 • 1308785OS6 Penny Elderspring, født 13. August 1878

 • 3101056JC9 Jonathan Durtly, født 31. Januar 2005

5. Typebestemmelse med OID'er

Object Identifiers (OIDs) er en identifikationsmetode til identifikation af specifikke typer af objekter eller koncepter. OID'er anvendes når der er brug for en  en entydig og blivende identifikation. Derfor bør et OID ikke genbruges når det har været anvendt til at identificere en given type af objekter eller koncepter. OID'er er udviklet i er samarbejde mellem ITU-T og ISO/UEC.

Hvert tal i en OID beskriver domænet - fx således for OIDen hørende til CPR-numre:

1 (iso) 2 (member-body) 208 (dk) 176 (nsi) 1 (registries) 2 (cpr)

Officielle OIDer kan findes beskrevet på http://www.oid-info.com/cgi-bin/display?tree=1.2.208.176.1.6

5.1. Registration Authority (RA)

For hver node, inklusive rod-noden, er der et krav om at ansvaret for den pågældende node påligger en organisation eller standard. Dvs. at det er denne organisation eller standard der har ansvaret for at allokere under-noder og at dokumentere denne allokering (inkl. information om. hvilken organisation under-noden er allokeret til). Det er dog ikke nødvendigt at allokere dette offentligt. Den ansvarlige organisation kaldes ’Registration Authority (RA)’.

Nationalt eCPR bruger OID’er, hvor dette giver mening. For OID’er der oprettes til brug i Nationalt eCPR bliver SDS (NSI) ’Registration Authority (RA)’.

5.2. Typeangivelse - brug af OID'er i Nationalt eCPR

Da hvert tal i et OID beskriver et domæne, kan man også sige at OID'er er baseret på en hierarkisk navngivningsstruktur. Denne navngivningsstruktur kaldes ”OID-træet”. OID-træet bruger en sekvens af navne, hvor det første navn identificerer en ‘node’ på øverste niveau I OID-træet, og det næste navn giver yderligere identifikation, som leder til sub-noder under det øverste niveau, og så fremdeles til en given ønsket dybde i træet.

Figur 1: OID-træet for OID'er brugt i og for det meste defineret af Nationalt eCPR, snapshot april 2021

Eksempelvis kunne OID’en for ”typen” tysk pas i Nationalt eCPR være 1.2.208.176.1.6.3.2.276. OID-træet er i dette tilfælde svarende til:

1.2.208.176.1NSI registre

.6


eCPR


.3

EPID (Udenlandsk identifikationsmiddel).2
Pasnummer ”type”
.276Landekode for Tyskland, ISO 3166-1 numeric

5.2.1. OID'er defineret til brug i Nationalt eCPR

Alle OID’er defineret under 1.2.208.176.1.6 (eCPR) er ikke registreret i det generelle OID repository oid-info.com.

EPID’er vil alle være defineret under 1.2.208.176.1.6.2 og 1.2.208.176.1.6.3 iOID-træet (figur 1). 

Det kan ikke udelukkes at der vil kunne findes andre OID’er der peger på samme type og kilde, men Nationalt eCPR vil for udenlandske identifikationsmidler kun anvende OID’er under eCPR i OID-træet. Dette skyldes to ting: 1) at samtlige nødvendige OID’er ikke findes (f.eks. et OID for et pasnummer for et pas fra Libyen), og 2) at der ikke er garanti for at definitionen af andre organisationers OID’er ikke ændres (en Registration Authority kan vælge at ændre denne).

5.2.2. OID'ers formål i Nationalt eCPR

I Nationalt eCPR anvendes OID’er til at typebestemme Nationale eCPR-numre 1 , Decentrale eCPR-numre og EPID'er. Dvs. der er overordnet to formål:

 • til at angive format og kilde for eCPR-numre (Nationale og Decentrale eCPR-numre), og
 • til at identificere typer og evt. kilde for EPID’er.

De understøttede OIDer i Nationalt eCPR kan trækkes via operationen eCPR - GetOIDs.

5.3. OID’er til at angive format og kilde for eCPR

Til angivelse af eCPR-typer, som beskrevet i afsnit 2.2 Typer af eCPR-numre, benytter Nationalt eCPR OID’er. For hver type anvendes der et eller flere OID’er til at angive format og kilde. For de nationalt definerede eCPR-numre (X-eCPR) findes der kun ét OID, da der kun er er én kilde til disse. For de decentralt definerede D-eCPR-numre vil der være flere OID’er, idet der er flere kilder hertil.

Type

OID

Kilde

X-eCPR

1.2.208.176.1.6.1.1

National eCPR-løsning

D-eCPR

1.2.208.176.1.6.1.3.181

1.2.208.176.1.6.1.3.183                

1.2.208.176.1.6.1.3.179                

1.2.208.176.1.6.1.3.187                

1.2.208.176.1.6.1.3.177

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Nordjylland

Region Hovedstaden

Region Sjælland

5.4. OID til at angive CPR

Type

OID

CPR

1.2.208.176.1.2

5.5. OID’er til at angive type og kilde for EPID

eCPR indeholder en række eksterne EPID’er. Typen og evt. kilden angives med et OID.

OID’er for EPID’er vil alle være defineret under 1.2.208.176.1.6.2 og 1.2.208.176.1.6.3, under SDS i OID-træet (figur 1), men vil ikke blive registreret i det generelle OID repository oid-info.com

Type

OID

Asylansøger PersonID

1.2.208.176.1.6.1.2.1

EHICnummer

1.2.208.176.1.6.3.1 + Land

Pasnummer

1.2.208.176.1.6.3.2 + Land

Kørekortnummer

1.2.208.176.1.6.3.3 + Land

Sundhedskortnummer

1.2.208.176.1.6.3.4 + Land

OID’er for EPID’er kan betragtes som en simpel typebestemmelse der alene anvendes til, i servicekaldet, at angive at der f.eks. er tale om et tysk pasnummer.

Samtlige typer og værdier skal defineres under EPID, men ikke nødvendigvis offentliggøres udenfor Nationalt eCPR, og ikke alle OID’er er vist i her.

For EPID’er er der defineret en 'grund-type', eksempelvis til paskode, men her skal landekoden indgå i værdien, idet der ikke skal registreres OID’er til samtlige verdens lande. 1. Historisk før Nationalt eCPR gik i drift, blev der indbygget mulighed for at Nationale eCPR-numre kunne have et andet format end X-eCPR. Dette format hed C-eCPR og var identisk med D-eCPR formatet, men kilden ville være Nationalt eCPR i stedet for den enkelte region. Man gik endeligt væk fra C-eCPR formatet efter vedtagelse i Nationalt eCPR projektets styregruppe i 2021.


6. Beslutninger ift. arkitektur og jura

I følgende tabel er listet beslutninger, som har indvirkning på arkitekturen bag Nationalt eCPR.

DatoEmneProblem, beskrivelse og beslutningAfklaret med

 

Opbevaring af data

Problem
Hvor længe må data opbevares i eCPR?

Beskrivelse
Da en patient kan komme i kontakt med sundhedsvæsenet af flere omgange, og det centralt ikke vides om der sker kontakt decentralt, kan man ikke vide centralt om eCPR-nummeret fortsat er i brug.

Beslutning
Der er ingen udløb på opbevarings tid for data i eCPR. Data slettes ikke.

SDS's juridiske afdeling

 

Genbrug af eCPR-numre

Problem
Hvis et eCPR-nummer bliver 'erstattet' af et CPR-nummer, kan eCPR-nummeret så frigives til en ny patient?

Beskrivelse
Oplysningerne overføres til den rigtige patientjournal, når en ukendt patient identificeres. Hvis der er tale om flygtninge, der ved godkendelse af ophold får et CPR-nummer, oprettes også en ny journal på dette CPR-nummer og data overføres hertil. Dermed vil der være eCPR-numre, der ikke længere er i aktivt brug. 

Dog kan der stadig være lokale journaler hos andre aktører som endnu ikke har fået omlagt patientjournalen. Hvis eCPR-nummeret 'genbruges' til en ny patient risikerer man derfor at flere patienters journaler samkøres; at 'gammelt data kobles på ny patient'.

Beslutning
eCPR-nummeret benyttes kun én gang og CPR-nummeret registreres på personregistreringen, så identifikationen er entydig på tværs af eCPR-nummer og CPR-nummer.

SDS's juridiske afdeling

 

Autorisation

Problem
Er autorisation påkrævet for adgang til og brug af eCPR?

Beskrivelse
Der bliver udstedt et eCPR-nummer når en patient uden CPR-nummer skal modtage en behandling (og de ikke allerede har et eCPR-nummer). Dette sker i deres møde med sundhedsvæsenet, enten hos en praksislæge, i lægevagten, på et sygehus eller lignende. Det er dog ofte en administrativ person (fx en lægesekretær) der udfører opgaven med at trække eCPR nummeret. Derefter bruges det på samme vis som et CPR nummer, når der kommunikeres mellem parterne (fx til apoteket).

Beslutning
eCPR kan udstedes af forskellige personalegrupper med og uden autorisation. 

SDS's juridiske afdeling

 

Brug af eCPR udenfor sundhedsvæsenet

Problem
Må andre myndigheder udenfor sundhedsvæsenet få adgang til Nationalt eCPR?

Beskrivelse
Det er ikke kun i sundhedsvæsenet at man har brug for erstatningspersonnumre til registrering af personer uden CPR-nummer. SDS har dog alene hjemmel til at udstede eCPR-numre til brug indenfor sundhedsvæsenet. Hvis andre mydigheder ønsker adgang, skal den konkrete henvendelse behandles, med det formål at afklare hvad der teknisk og/eller hjemmelsmæssigt skal til for at imødekomme ønsket. Pt. er det ikke i scope.

Beslutning
Brug af Nationalt eCPR af andre myndigheder udenfor sundhedsvæsenet er ikke indenfor nuværende scope.

SDS's juridiske afdeling

 

Log i MinLog Borgerlog 

Problem
Skal adgang og ændringer til en personregistrering i Nationalt eCPR register logges i MinLog Borgerlog?

Beskrivelse
Der er pt ingen patienter med eCPR-nummer der kan få adgang til at kigge i borgerloggen, da dette kræver en sammenknytning af et eID og en personregistrering i Nationalt eCPR. En patient med et Nationalt eCPR-nummer vil heller ikke kunne få elektronisk adgang til sundhedsdata registreret i andre systemer, såsom lokale EPJ og FMK. Patienten vil kunne få adgang til disse oplysninger vi procedurer i disse systemer.

Tilgang til og ændringer i CPR-registreret logges heller ikke i MinLog Borgerlog.

Beslutning
Adgang og ændringer til en personregistrering i Nationalt eCPR logges ikke i MinLog Borgerlog.

SDS's juridiske afdeling

 

Log i MinLog Medhjælpslog

Problem
Skal adgang og ændringer til en personregistrering i Nationalt eCPR register logges i MinLog Medhjælpslog?

Beskrivelse
Ved bemyndigelse af en medhjælp, f.eks. ved opslag i FMK-online, har sundhedspersonen pligt til at følge op på hvad medhjælpen har foretages sig. Dertil benyttes medhjælpsloggen, hvor det ikke sker i eget system men på en webbrugerflade. Gælder det samme for Nationalt eCPR?

Beslutning
Der er ikke pligt til opfølgning på bemyndigede ved brug af selve udstedelsesservicen. Derfor logges en bemyndigets adgang og ændringer til en personregistrering i Nationalt eCPR ikke i MinLog Medhjælpslog.

SDS's juridiske afdeling

 

Anvendelse af SKRS

Problem
Må eCPR data replikeres med SKRS?

Beskrivelse
Brug af SKRS vil give mulighed for at tage en kopi af Nationalt eCPR og opbevare den lokalt.

SKRS bruges bl.a. til at have en lokale kope af CPR registret i dag.

Beslutning
Brugen af SKRS for Nationalt eCPR skal lægges så tæt op ad brugen af SKRS for CPR som muligt. 

SDS's juridiske afdeling

 

Begrænsning i brug af datamodellen

Problem
Datamodellen blev oprindeligt udarbejdet med det formål at kunne rumme meget divers information, men var alt informationen brugbar i den kliniske hverdag?

Beskrivelse
Datamodellen er oprindeligt udarbejdet med mulighed for at angive mange forskellige typer af navn, adresse og kontaktinformation. I slutbrugergruppen blev der peget på, at man skal opveje klinikernes tid ift. indtastning af data, ift. hvor brugbare disse data er senere. Alle data tilknyttet en personregistrering i Nationalt eCPR, har udelukkende det formål at understøtte en fremsøgning af patientens eksisterende personregistrering.

Da der ikke sker en automatisk opdatering af data, og da patienten ikke selv har adgang til at vedligeholde data i Nationalt eCPR, er adresse og kontaktinformation forældet med det samme efter endt kontakt; dvs. at man ikke kan forvente at kunne benytte de angivne information til at kontakte patienten efterfølgende.

Slutbrugergruppen blev derfor bedt om at vurdere datamodellen, og de data det er muligt at angive.

Beslutning
Det blev besluttet at:

 • Man kun angiver officielt navn. 
  • Dvs. at i data objektet Name, er Use:official det eneste der bruges.
 • Man kun angiver telefonnummer.
  • Dvs. at i data objektet Contact, er System:phone det eneste der bruges.
 • Man ikke differentierer på typerne af adresse - det er altid hjemme adressen der registreres.
  • Dvs. at i data objektet Address, er Use:Home de eneste der bruges og at Type parameteren ikke benyttes.
Slutbrugergruppe Nationalt eCPR 2020

 

Valg af X-eCPR format

Problem
Beslutning om hvilket format der bruges til udstedelse af Nationale eCPR-numre

Beskrivelse
Regionerne har udført lokale analyseprojekter i større eller mindre omfang. Der er ikke blevet lavet en tilbundsgående analyse, da dette ville være for omkostnings- og ressourcetungt. I stedet har regionerne taget udgangspunkt i de for regionen vigtigste systemer og på den baggrund lavet et skøn for, hvor mange ændringer der skal foretages som konsekvens af:

1.  Brug af formatet ”X-eCPR” i de lokale systemer

2. Brug af formatet ”D-eCPR+kildeangivelse” i de lokale systemer

Beslutning
Brugen af X-eCPR formatet fastholdes som det nationale format. Dette er det mindst omkostningstunge, og styregruppen vurderer dermed, at det er det eneste realistiske scenarie at implementere for Regionerne.

Styregruppen for eCPR-projektet

Ændringslog

0.82023-10-31Udkast publiceretSDS
1.02023-12-05Side færdiggjortSDS


 • No labels