Introduktion til servicen:

Den nationale adviseringsservice giver mulighed for at oprette abonnementer og adviseringsfiltre, samt såkaldte PullPoints, der på anvenderens vegne opsamler adviseringer til senere afhentning på NSP’en. Adviseringsservicen fungerer som en ”distributionscentral”, der modtager adviseringer fra et antal kilder, og på basis af oprettede abonnementer med indbyggede filtre videredistribuerer adviseringerne til de rette modtagere (dvs abonnenter, hvor adviseringerne matcher kravene i filtrene).

Adviseringsservicen er ikke direkte databærende (dvs. indeholder ikke personfølsomme data), men adviserer klientsystemerne om at der findes nye eller opdatererede data der kan slås op på. Der adviseres på baggrund af nøgler som borgerens CPR-nummer og organisations-ID’er. Adviseringsservicen er ikke bundet til anvendelse af specifikke typer af nøgler

 


Eksempler på anvendelse:

Ændringer i registrerede medicindata i FMK for borgere visiteret til hjemmeplejen.

Adviseringesservicen er oprindeligt udviklet i forbindelse med hjemmesygeplejens integration til FMK. Her var der behov for:

 • At advisere hjemmesygeplejen når en læge ændrer medicineringen for en patient, som hjemmesygeplejen håndterer medicinadministration for.
 • At en praktiserende læge bliver adviseret, når en hjemmesygepleje har registreret en anmodning om en receptfornyelse for af hans patienter.

Datakilder/dataleverandører

Den primære datakilde (Fx FMK) skal tage stilling til hvilke hændelser og tilstandsskift der skal give anledning til en advisering, og skal udstille passende snitflader, hvor modtagere af adviseringer kan forespørge på oplysninger om det objekt adviseringen omhandler.

Der er pt. tilknyttet følgende primære kilder:

 • FMK

Modtagere af adviseringer skal tage stilling til hvilke typer af adviseringer, der er relevante for organisationen og hvordan de modtagne adviseringer håndteres i organisationens lokale it-systemer. Dvs. en overodnet specifikation af hvordan det markeres, at der foreligger opdaterede eksterne informationer om fx en given borger.

Eksempler på lokale it-systemer, der modtager adviseringer:

Data/snitflader til andre services/støtteservices

Det er teknisk muligt at få adgang til servicen fra både regionale it-systemer (dNSP) og fra it-systemer, der gør brug af den centrale NSP-instans (cNSP).

Kontaktoplysninger

Adviseringsservicen er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk.Original tekst

Kort introduktion til service

Den nationale adviseringsservice udstiller en standard WS-Notification snitflade, der giver mulighed for at oprette abonnementer og adviseringsfiltre, samt såkaldte PullPoints, der på anvenderens vegne opsamler adviseringer til senere afhentning på NSP.

Adviseringsservicen fungerer som en ”distributionscentral”, der modtager adviseringer fra et antal kilder, og på basis af oprettede abonnementer med indbyggede filtre videredistribuerer adviseringerne til de rette modtagere (dvs abonnenter, hvor adviseringerne matcher kravene i filtrene).


Certifikatoplysninger (Virksomheds-OCES eller Funktions-OCES) skal anvendes for at benytte adviseringsservicen.

Organisationen bag anvendersystemet skal indgå en serviceaftale med NSP Operatøren. 
 

Servicedeklaration - specifikke vilkår for service

Servicen udstilles med følgende tilgængelighed (oppetid) og svartider

Svartider

Der gives ikke garanti for svartider til adviserings service. Service afvikles i sammenhæng med den centrale NSP, overvågning og optimering sker i sammenhæng med NSP løbende drift og vedligehold.


Tilgængelighed og leverancesikkerhed for adviseringer
I perioden fra kl. 0.00 – kl. 24.00 skal tilgængeligheden af adviseringsservice minimum være 99,5%. Tilgængeligheden beregnes over en periode på en kalendermåned. Planlagt servicevinduer medregnes ikke som nedetid.

Adviseringsservice garanterer ikke leverancesikkerhed for de tilsluttede adviseringsudbydere. Det påhviler den enkelte adviseringsudbyder at etablere og opretholde en kø-funktionalitet i tilfælde af kvalitetsforringelse i adviserings service.


Den enkelte adviseringsudbyder er selv ansvarlig for adviseringsleverancen. SDS stiller ikke garanti for, at adviseringer bliver dannet eller fremsendt i tilfælde af teknisk nedbrud ved eller forringelse i leverancekvalitet fra den enkelte adviseringsudbyder.
Adviseringsudbyder er ansvarlig for at sikre, at notifikationer ikke indeholder personfølsomme data.

Der er implementeret automatisk oprydning af pull points og data, da det har vist sig, at anvenderne af NAS ikke altid holder styr på, hvilke pullpoints, idlister og abonnementer de får oprettet. Følgende oprydningsjob er derfor implementeret i version 2.0.0, og de følger denne algoritme:

 • Hvis et pullpoint har beskeder der ikke er blevet hentet i over 10 dage slettes beskederne og en systemadvisering oprettes på pullpointet, så en eventuel anvender kan se hvad der er sket. Så længe denne system besked ikke er afhentet, modtager pullpointet ikke nye adviseringer.
 • Hvis et pullpoint har beskeder, der ikke er blevet afhentet i over 45 dage (inkl systembeskeden), slettes de abonnementer, som anvender pullpointet og pullpointet nedlægges.
 • Hvis en idliste ikke har været tilknyttet et abonnement i over 45 dage slettes idlisten.

Øvrige forhold følger NSP generelle vilkår.

Komponent og versioner

Adviseringsservicen udstilles på NSP (både cNSP og dNSP), og det er derfor teknisk muligt at få adgang til servicen fra både regionale it-systemer (dNSP) og fra it-systemer, der gør brug af den centrale NSP-instans (cNSP).

Der er udarbejdet en Kom godt igang guide her: NAS - Kom Godt i Gang

Der er mulighed for at teste vilkårlige notifikationer til NAS via web baseret løsning - se denne NAS Test Publisher (NTP) - Leverancebeskrivelse

Der henvises til den tekniske dokumentation og anvender dokumention for adviseringsservicen (Advis) via følgende link: Inventory - NSP-komponenter.

Udover den tekniske dokumentation og anvender rettet dokumentation er der også følgende overordnet dokumentation tilgængelig:

For anvender af adviseringer anvendes url for det valgte endpoint med tilføjelse: ./decoupling/xxxx hvor xxxx er den funktion hos Advisering der ønskes anvendt, f.eks. ”PullPoint”.

For eksempel til endpoint for det nationale testmiljø TEST2:

http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/

bliver det samlede endpoint:

http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/decoupling/xxxx


 Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

 • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos Medcom.
 • MOCES, VOCES og FOCES (Digital Signatur)
 • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
 • SEAL (Java her eller .NET)
 • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Adviseringsservicen er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

Der er mulighed for masseoprettelse af NAS anvendere. Se her: NAS - Masseoprettelse af anvendere

Adviseringsservicen er deployeret i produktion og i de nationale testmiljøer.


 • No labels