Indledning

Formålet med denne vejledning er at give et overblik over forretningsreglerne for anvendelse af "Digital Løsning til Graviditetsforløbet".

Digital Løsning til Graviditetsforløbet er karakteriseret ved at være en løsning, der gør det muligt at skabe transparens og dele information om den gravides forløb på tværs af sektorer, fagprofessionelle og den gravide selv.

Indhold og forretningsregler

Hvad er Digital Løsning til Graviditetsforløbet

Formålet med Løsningen er,

At løfte kvaliteten i hele graviditetsforløbet gennem øget grad af digital datadeling sektorparterne imellem, og dermed øge tilgængelighed af forløbets samlede information for alle involverede parter, hvormed rette opfølgning på forløbet understøttes. 

Den tekniske løsning tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen retningslinjer for svangre omsorgen: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2022/anbefalinger-for-svangreomsorgen 

Modningsprojektet, Graviditetsmappe version 2 (GMv2)

Formålet med selve modningsprojektet (GMv2) er modning af pilotløsningen for Digitale Løsning til Graviditetsforløb (GMv1), således at den er klar til lokal implementering ved dyb integration i lokale journalsystemer, som formuleret i følgende målsætning: 

At sikre en teknisk konsolidering samt videreudvikling af den pilotafprøvede digitale løsning til graviditetsforløb, hvor sundhedsfaglig data deles på tværs af sektorerne (praktiserende læger,
sygehusenheden og den kommunale sundhedspleje) samt til den gravide.

Governance for data og indhold

(Under udarbejdelse)

Forslag til governance for fremtidige tilpasninger i data og indhold skal udarbejdes i projektet

Indhold i Graviditetsmappen

Indhold i graviditetsmappen er defineret af en arbejdsgruppe nedsat i modningsprojektet. Indholdet er en revidering af papirblanketterne for svangerskabsjournal og vandrejournal, hvor der ud fra disse er skabt en fælles referenceterminologi og fælles valg af udfaldsrum for de enkelte felter. 

Det endelige produkt er udmøntet i en logisk datamodel, med et tilhørende tabeller for de enkelte udfaldsrum. 

Oversigt over indhold i Graviditetsmappen

Figur 1. viser datagrupperne i Graviditetsmappen fordelt på de tre dokumenter 'Digital Svangerskabsjournal', Digital Vandrejournal' og 'Målinger'. Figuren viser også, hvem der forventes at levere hvilke data. Fx kan det aflæses hvilke datagrupper, som forventes at kunne leveres efter 1. lægebesøg hos praksislægen og dermed hvilke datagrupper, som kan indgå i visitationsgrundlaget, når praksislægen henviser den gravide til fødestedet. Figuren viser også, at 'Digital Svangerskabsjournal' kun kan indeholde data leveret af praksislægen, mens 'Digital Vandrejournal' og 'Målinger' kan indeholde data leveret af flere parter.

For indhold af datagrupperne henvises til Logisk datamodel for GraviditetsmappenIndholdet er udarbejdet i projektets arbejdsgruppe for datagrundlag i overensstemmelse med dataudvekslingsanbefalingerne i Anbefalinger for svangeromsorgen (SST), hvor det fremgår, hvem der bør levere hvilke data i løbet af et graviditetsforløb. 

Figur 1. Oversigt over indhold i Graviditetsmappen

Logisk datamodel for Graviditetsmappen 

Formål og målgruppe

Den logiske datamodel for graviditetsmappen udgør grundlaget for udarbejdelse og anvendelse af fysiske formater til understøttelse af datadeling i forbindelse med graviditetsmappen. Målgruppen er i første række standardiseringsspecialister, informations- dataarkitekter og øvrige aktører med kendskab til datamodellering hos parterne samt systemudviklere hos parternes systemleverandører. 

Rammer

Modellen følger retningslinjerne for UML-anvendelse og annotering af modelelementer i FDA’s modelregler . Snomed CT  er anvendt som referenceterminologi og anvendes i modellen til fastlæggelse af de enkelte elementers betydning.

Indhold og opbygning

Modellen er udformet i UML og beskriver graviditetsmappens logiske dataelementer og struktur i form af klasser, attributter og datatyper hhv. enumerationer for udfaldsrum. Klasser, attributter og enumerationer er annoteret jf. FDA’s modelregler på følgende vis: 


Foretrukken dansk term

Accepteret dansk term

Definition


Anvendelses-note

Accepteret engelsk term


Term, som er afstemt med de kliniske deltagere i projektet

Snomed CT foretrukken dansk term

Snomed CT-udtryk med fully specified name (for indeværende på engelsk)

Følger anvendelsen i FDA-modelreglerne

Snomed CT fully specified name på engelsk


Desuden er der for attributter angivet datatype.

Modelpræsentationer

Den fulde model kan downloades i word-format og i HTML-format (se dog begrænsning ved HTML-versionen nedenfor). Desuden findes overbliksdiagrammer over modellen på et overordnet niveau.

Om wordudgaven 

I wordudgaven findes en komplet dokumentation af Logisk datamodel for Graviditetsmappen. Dokumentet er opdelt i følgende tre dele:

 • ‘Digital Vandrejournal’
 • ‘Digital Vandrejournal’
 • ‘Målinger’ (under udarbejdelse)

Hvert af de tre områder beskrives ud fra følgende struktur:

 • Diagrammer: Afsnittet indeholder oversigtsdiagram samt detaljerede diagrammer, der beskriver områdets forskellige dele. Detaildiagrammer indeholder desuden enumerationer for de attributter, hvor der er fastlagt et foruddefineret udfaldsrum.
 • Klasser og attributter: Præsentation af de enkelte klasser og disses attributter på tabelform med information om annotation jf. ovenstående samt om datatyper
 • Præsentation af enumerationer ud fra samme mønster.

Hent Logisk datamodel for Graviditetsmappen her:

Om HTML-udgaven

HTML-udgaven præsenterer den logiske datamodel i en interaktiv visning. Fra navigationsmenuen er der adgang til alle overordnede og underliggende klassediagrammer samt udfaldsrum, og der er mulighed for at  klikke på de enkelte klasser og attributter i diagramvisningen for at tilgå yderligere information. Herunder hvilke visninger det pågældende også indgår i. 

På grund af tekniske begrænsninger kan enkelte af de ovenfor nævnte annotationer ikke vises i HTML-versionen. Det gælder 'definition', som indeholder Snomed CT-koden, og 'applicationNote', som indeholder en eventuel anvendelsesnote. Her henvises til dokumentversion af datamodelen.

Download zip-filen, udpak og åbn filen 'index.htm' for at benytte HTML-versionen:

GM-datamodel-HTML.zip

Overbliksdiagrammer

I overbliksdiagrammerne ses modellen i en simpel visning på et overordnet niveau. 

Digital Svangerskabsjournal - Logisk datamodel (diagram) 20240206.pdf

Digital Vandrejournal - Logisk datamodel (diagram) 20240206.pdf

Målinger - Logisk datamodel (under udarbejdelse)

Om denne version af modellen

Denne version af modellen for graviditetsmappen er udarbejdet til GMv2 med afsæt i det i projektet udarbejde Logisk datamodel for Graviditetsmappen, som blev udarbejdet i projektet med inddragelse af klinikere fra parterne. Den logiske datamodel afløser Logisk datamodel for Graviditetsmappenet som anvenderdokumentation.

‘Målinger’ indgår i dokumentet i udkast med henblik på at tilgodese kontekstforståelsen. 'Målinger' forventes at indgå i modellen i endelig form i løbet af Q1-2024.  

’Graviditetsforløbs-id’ indgår i modellen i udkast. Modellen opdateres, når udformningen af forløbs-id’et er fastlagt. 

Fysisk model

Den fysiske model bliver realiseret ved udarbejdelse af tre kliniske dokumentstandarder baseret på den internationale standardiseringsorganisation HL7's  Clinical Document Architecture (CDA)

 • Digital svangerskabsjournal: CDA-standard indeholdende den reviderede papirbaserede svangerskabsjournal - ny standard
 • Digital vandrejournal: CDA-standard indeholdende den reviderede papirbaserede vandrejournal - ny standard
 • Målinger: CDA-standard indeholdende kliniske målinger relateret til graviditetsforløbet - eksisterende standard med anbefalingsgrad planlagt i standardkataloget

CDA-standarder er under udarbejdelse af MedCom, og forventes færdige Q2-2024

Forretningsregler for Digital løsning til graviditetsforløbet

De fælles forretningsregler er det grundlag, der skal sikre at parterne er enige om anvendelsen af graviditetsmappen.

Forretningsreglerne er udmøntet af styregruppen for projektet Digital løsning til graviditetsforløb, og godkendt d. 15. december 2023.

Nogle forretningsregler gælder for fagsystemer vendt mod sundhedspersonale, andre for systemer vendt mod borgere. Forretningsreglen vil beskrive hvilke system-grupper den er rettet imod medmindre det er en generel forretningsregel.

 #1 Deling af graviditetsoplysninger til graviditetsmappen

Fagsystemerne skal dele data med graviditetsmappen, jvf. beskrivelserne under Logisk datamodel for Graviditetsmappen.

De praktiserende lægers fagsystem skal dele visitationsgrundlag (digital svangerskabsjournal + digital vandrejournal + evt. målinger) med graviditetsmappen efter afslutning af første graviditetskonsultation hos praktiserende læge. Opdateres visitationsgrundlaget, skal de praktiserende lægers fagsystem tilsvarende opdatere visitationsgrundlaget i graviditetsmappen (erstatte tidligere visitationsgrundlag).
Ved efterfølgende konsultationer med den gravide skal de praktiserende lægers fagsystem dele data med graviditetsmappen jvf. Logisk datamodel for Graviditetsmappen for digital vandrejournal samt eventuelle målinger.

Fødesteders fagsystemer skal dele data efter hver konsultation med den gravide med graviditetsmappen jvf. Logisk datamodel for Graviditetsmappen for digital vandrejournal samt eventuelle målinger.
Foretager fødestederne en scanning skal relevante scanningsresultater deles med graviditetsmappen jvf. Logisk datamodel for Graviditetsmappen for digital vandrejournal samt eventuelle målinger.

Borgerrettede systemer skal ikke dele data med graviditetsmappen.

Deling af data til graviditetsmappen skal foregå løbende og tidstro. Med tidstro menes der inden for 15 minutter efter registreringen er afsluttet, for at sikre at alle andre fagsystemer kan anvende aktuelle data. 

 #2 Indhentning af graviditetsoplysninger fra graviditetsmappen

Fagsystemer fra praktiserende læger, fødesteder samt sundhedsplejen kan indhente oplysninger angående den gravide, som er delt med graviditetsmappen jvf. forretningsregel #1
Andre oplysninger angående den gravide skal hentes i de respektive kildesystemer, eksempelvis medicin via Det Fælles Medicinkort, prøvesvar via Laboratoriesvarsystemer, aftaler via Aftaleoversigt m.v.

Borgervendte systemer henter udelukkende oplysninger angående den gravide jvf. beskrivelsen i Logisk datamodel for Graviditetsmappen via graviditetsmappen, og anvender eksisterende adgange til indhentning af andre oplysninger eksempelvis fra sundhed.dk, Min Læge eller lokale fagsystemers egne borgervendte løsninger.

Den gravides data i graviditetsmappen må indhentes når der foreligger en behandlingsrelation jvf. sundhedslovens § 42 a

 #3 Nuværende meddelelsesarbejdsgange fastholdes

Graviditetsmappen erstatter ikke eksisterende arbejdsgange for udveksling af meddelelser mellem praktiserende læger, fødesteder og sundhedsplejen. Disse følger eksisterende anvendelser jvf. MedComs meddelelseskommunikation.

 #4 Sletning af indhold i graviditetsmappen

Indhold i graviditetsmappen, slettes af forvalteren for indhold af graviditetsmappen jvf. gældende lovgivning beskrevet under juridiske bindinger i Dokumentationsoverblik

 #5 Registrering til borgerens Minlog

Indhentning af data fra graviditetsmappen logges til borgerens Minlog jvf. gældende lovgivning beskrevet under juridiske bindinger i Dokumentationsoverblik

Deling af data til Graviditetsmappen logges ikke til borgerens Minlog

 #6 Spærring for deling af borgerens indhold i graviditetsmappen

Borgeren kan spærre for deling af data fra graviditetsmappen jvf. gældende lovgivning beskrevet under juridiske bindinger i Dokumentationsoverblik

#7 Datamæssige forretningsregler

Tilhørende Logisk datamodel for Graviditetsmappen er der en række datamæssige forretningsregler som skal følges, jvf. beskrivelsen i Tabel 1. Fagsystemer skal følge disse regler før data kan deles med graviditetsmappen.

Tabel 1 indeholdende datamæssige forretningsregler

IDEmneBemærkningAnvendersystemRegelområde
1Tidligere fødsel : VægtObs på evt. udregning af vægtafvigelse ift. gestationsalder skal foregå i anvendersystem og ikke fremgå i GraviditetsmappenAlleAnvendersystem
2Udregning af terminsdato (Naegeles termin)

Udregning af Nageles termin skal foregå i anvendersystem og dato skal angives i Graviditetsmappen. Naegeles termin skal udregnes ved hjælp af Naegeles regel (Naegeles metode): "Sidste menstruations første dag + 280 dage". 

Kilder: Anbefalinger for svangreomsorgen (SST) og DSOG (Terminsfastsættelse)

AlleAnvendersystem
3Ultralydsfastsat termin på baggrund af 1. trimesterscanningen har forrang i forhold til Naegeles termin

Ifølge Anbefalinger for svangreomsorgen (SST) kap. 6 bør terminen fastsættes på baggrund af 1. trimesterscanningen i uge 11-13. Såfremt ultralydsfastsat termin på baggrund af 1. trimesterscanningen foreligger, bør denne anvendes i stedet for Naegeles termin, og visning af terminsdato i anvendersystem skal tilgodese dette. 

AlleAnvendersystem
4Anvendelse af gestationsalder (GA) i visningerHvis gestationsalder (GA) bruges i anvendersystem (uge+dage), skal denne altid udregnes og vises efter den senest opdaterede terminsdato, dog har Ultralydsfastsat termin på baggrund af 1. trimesterscanningen forrang i forhold til Naegeles termin. AlleAnvendersystem
5Fund af gruppe B-streptokokkerInformation er udgået af datagrundlaget men indgår i Anbefalinger for svangreomsorgen (SST) . Skal fremgå i anvendersystem.AlleAnvendersystem
6Rhesustype og anti-DInformation er udgået af datagrundlaget men indgår i Anbefalinger for svangreomsorgen (SST) . Skal fremgå i anvendersystem.AlleAnvendersystem
7Opdeling af måledata i mor og fosterMåledata fra undersøgelser under graviditeten skal i brugergrænseflade vises grupperet, så det tydeligt fremgår, hvilke måledata der vedrører mor, og hvilke måledata der vedrører foster. AlleAnvendersystem
8Måling: Udregning af fosters vægtafvigelse ift. gestationsalderObs på evt. udregning af vægtafvigelse ift gestationsalder skal foregå i anvendersystem og ikke fremgå i GraviditetsmappenAlleAnvendersystem
9Antal tidligere fødslerAntallet af tidligere fødsler bør fremgå af anvendersystem, sådan at det kan bidrage til, at den sundhedsfaglige hurtigt kan danne sig et overblik over, hvilket individuelle behandlingsbehov den enkelte gravide har. Udregning af antallet af tidligere fødsler udregnes af anvendersystem på baggrund af, hvor mange tidligere fødsler der er angivet i Digital Svangerskabsjournal ved første graviditetskonsultation hos praktiserende læge. Antallet gemmes ikke som selvstændig værdi i Graviditetsmappen. AlleAnvendersystem, dataminimering
10(Udgået)


11TolkesprogVed angivelse af "Ja" til "behov for tolkesprog" skal tolkesproget angivesEgen lægeDatafuldenthed
12Rusmidler og ikke-lægeordinerede afhængighedsskabende lægemidler Type skal angives, hvis "Ja" til forbrugEgen lægeDatafuldenthed
13Familiehistorie herunder arvelige sygdommeFor området for ’Status for hæmoglobinopatiscreening’ gælder, at såfremt ’Screening aktuel eller tidligere graviditet’ er udfyldt, skal ’Resultattype’ angives. Og omvendt: Såfremt ’Resultattype’ er udfyldt, skal ’Screening aktuel eller tidligere graviditet’ angives. Egen lægeDatafuldenthed
14MedicinFælles Medicinkort anvendes til oplysninger om medicin jvf. Anbefalinger for svangeromsorgen (SST) (kap. 2.8.1) . Supplerende oplysninger om medicin, som ikke fremgår af Fælles Medicinkort kan angives i feltet 'Supplerende oplysninger om medicin og naturlægemidler'. Egen lægeDataminimering
15BMIUdregnes i fagsystemer på baggrund af data om den gravides vægt og højde og angives i Graviditetsmappen. Dette angår både BMI ved graviditets begyndelse (Digital Svangerskabsjournal) og BMI ved løbende målinger (Målinger).AlleDataminimering
16Screeningsplanlægning 1)Screeninger skal fremover vises via labsvar, dog ønskes det noteret, hvis screening er planlagt (endnu ikke udført) eller fravalgtEgen lægeDataminimering
17Screeningsplanlægning 2)Hvis en screening er angivet til at være 'Planlagt' (endnu ikke udført) eller 'Fravalgt' skal screeningstypen angivesEgen lægeDatafuldenthed
18Angivelse af varighed af menstruationscyklusVarighed af menstruationscyklus kan foregå enten ved angivelse af antal dage (XX) eller som interval i antal dage (XX-XX). Fx 28 dage eller 27-32 dage. Egen lægeDatavalidering
19Datafelter der som minimum SKAL udfyldes i CDA-dokument for 'Digital Vandrejournal' som en del af visitationsgrundlaget i forbindelse med første graviditetskonsultation hos praktiserende læge.
 • Seneste mens. 1. dag
 • Naegelse termin
 • Rygning før graviditet
 • Andet nikotinforbrug før graviditet
 • Indtag af alkohol før graviditet
 • Forbrug af Rusmidler og ikke-lægeordinerede afhængighedsskabende lægemidler indenfor de sidste to år 
 • Omsorgsniveau
 • Behov for henvisning til obstetrisk vurdering
 • Behov for henvisning til Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Flerfoldsgraviditet

OBS. Felter, der som minimum skal udfyldes i 'Digital Svangerskabsjournal' som en del af visitationsgrundlaget i forbindelse med første graviditetskonsultation hos praktiserende læge, fremgår i dokumentationen af 'Digital Svangerskabsjournal' (Logisk datamodel for Graviditetsmappen mv.)

Egen lægeVisitationsgrundlag


 #8 Digital fuldmagt

Borgerrettede systemer kan understøtte digitale fuldmagter, således den gravide kan give en læseadgang til indhold i graviditetsmappen.

 #9 Journalisering

Fagsystemer fra praktiserende læger, fødesteder samt sundhedsplejen skal opretholde en patientjournal jvf. gældende journal lovgivning.

Graviditetsmappen er ikke journalbærende, det er udelukkende en delingsplatform.

 #10 Lokale kopier af den gravides graviditetsmappe

Lokale fagsystemer må ikke opretholde lokale kopier den gravides graviditetsmappe fra andre aktører end sig selv, dog skal journaliseringspligten opfyldes jvf. forretningsregel #9
Lokale fagsystemer skal derved slette indhentede data fra graviditetsmappen, når borgeren ikke længere er i kontekst, efter afsluttet konsultation.

 #11 Tekniske afgrænsninger og regler

Den tekniske dokumentation indeholder tilslutningsdokumenter, teknisk implementeringsvejledning samt snitflade dokumentation.
borgerrettede systemer samt fagsystemer skal følge anvisningerne jvf. Teknisk implementeringsvejledning.

Håndtering af adressebeskyttelse

(Under udarbejdelse) - Det skal afklares om MedCom stadig kræver at borgerens navn og adresseoplysninger er en del af CDA standarderne. Hvis dette er tilfældet skal Juridisk afdeling tages med på råd ift. anvendelse.

Ændringslog


0.12023-06-19Udkast til Indhold og forretningsreglerSDS
0.52023-11-08Udkast til Indhold og forretningsregler opdateretSDS
0.62023-11-09Udkast til Indhold og forretningsregler sendt til eksternt reviewSDS
0.72023-12-13Forretningsregler (#1, #7.7, #7.9, #7.10, #7.15, #7.19) revideret på baggrund af review-kommentarer fra Teknik- og PO-gruppen.SDS
0.82024-02-07Logisk datamodel for Graviditetsmappen opdateretSDS
0.92024-03-25Konsekvensrettelser samt Figur 1 opdateret SDS.
 • No labels