Serviceaftager/serviceanvender forpligter sig til kun at anvende de services og data som denne har tilladelse til at anvende samt at overholde de servicevilkår, der er gældende for de services, de er tilsluttede og jf Sundhedslovens § 193b, stk. 2. [1]

Den fysiske adgang til NSP og services og data der udbydes herpå sker via Sundhedsdatanettet. Tilslutning til Sundhedsdatanettet kræver aftale med MedCom, der administrerer tilslutningen til Sundhedsdatanettet. Serviceaftager/serviceanvender forpligter sig til at overholde de fastlagte regler for brug og sikkerhed.[2]

Det er en væsentlig forudsætning for opretholdelsen af adgangen til data og services, at brugeradministration varetages af den enkelte Serviceaftager/serviceanvender i overensstemmelse med lovkrav og indgåede aftaler.[3] 

Ved download af data indeholdende personhenførbare oplysninger, indestår anvenderorganisationen for, at denne er berettiget til at modtage disse og at de er dataansvarlig myndighed i henhold til databeskyttelseslovgivningen i forbindelse med og efter download.

Serviceanvenderorganisationen skal sikre sig, at anvendere og slutbrugere i dennes organisation og underleverandører til dennes organisation, er bekendt med og efterlever retningslinjerne for anvendelse af services og data på NSP, herunder krav til fortrolig omgang med personhenførbare data.

Se også Vilkår for sikkerhedsforanstaltninger hos Serviceanvender[1] Sundhedslovens § 193b, stk. 2: Oplysninger, der opbevares i den fælles digitale infrastruktur, må kun behandles, hvis det er nødvendigt med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje, patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt.
[2]  Anført i Bilag 1 startpakke: Betingelser for tilslutning til og brug af SDN i Tilslutningsaftale for Sundhedsdatanettet (SDN) – se https://www.medcom.dk/systemforvaltning/sundhedsdatanet-sdn/startpakke

[3] Se envidere informationsnotatet og FAQ om kommunal trust, der ligger på http://sundhedsdatastyrelsen.dk/TrustKommuner

  • No labels