Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Graviditetsmappen skal gøre det muligt at dele vandre- og svangerskabsjournalens data på tværs af graviditetsforløbets parter digitalt i stedet for på papir.

Kernen i den nye digitale løsning er Graviditetsmappen, der erstatter både svangerskabsjournalen og papirvandrejournalen, og som gør det muligt at samle og dele sundhedsfaglig information om graviditeten på tværs af graviditetsforløbets parter og med den gravide selv.

Den digitale løsning skal gøre det let for de sundhedsfaglige at se og dele relevante data om graviditeten, uanset hvor i sundhedssektoren de arbejder. Egen læge, fødested og sundhedsplejerske vil kunne se informationerne i deres respektive fagsystemer eller via Graviditetsportalen, mens de gravide kan se deres egne oplysninger i appen Min Graviditet.

Hvor papirvandrejournalen kan glemmes derhjemme eller blive væk, sikrer den nye løsning, at de relevante og opdaterede oplysninger i forhold til graviditetens forløb, og undersøgelsesresultater er tilgængelige for alle graviditetsforløbets aktører.

Graviditetsmappen stilles til rådighed på den nationale infrastruktur. Med Graviditetsmappen sker dokumentationsdeling fra kendte kilder og med kendte og anvendelige formål. Graviditetsmappen skal ses som en samling af HL7 CDA-dokumenter med dertilhørende snitflader.

Modningsprojekt "GMv2"

Modningsprojektet skal videreudvikle den digitale løsning, så den understøtter det videre arbejde med lokal integration til de sundhedsfaglige patientjournalsystemer hos egen læge, det regionale fødested og den kommunale sundhedspleje.

Modningsprojektet er med til sikre, at de sundhedsfaglige medarbejdere, som den gravide møder undervejs i graviditet, har et samlet overblik over graviditetsforløbet direkte i deres eget fagsystem. Det minimerer risici for fejl og oversete oplysninger. 

Modningsprojektet er en videreudvikling af den løsning, som allerede er pilotafprøvet i Aabenraa, Odense og København i 2022 og tager udgangspunkt i de erfaringer, som sundhedsfagligt personale og gravide har gjort sig med løsningen indtil nu. Pilotafprøvningen viste blandt andet, at digital datadeling om graviditetsforløbet giver værdi for de involverede parter. 

Modningsprojektet skal finde ensartede løsninger, der kan fungere på tværs af sektorparter og på tværs af landet, så den samlede løsning er klar til at blive implementeret i de lokale fagsystemer hos de sundhedsfaglige parter. 

Strategi

Projektet har strategisk ophæng i regeringen, KL og Danske Regioners Strategi for digital sundhed 2018-2024.

Derudover har projektet ophæng i en række strategiindsatser og økonomiaftaler, herunder:

  • Sundhedsministeriets fødselspakke ’En god og sikker start på livet’
  • Økonomiaftaler: ØA20, ØA21, ØA22 og ØA25
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen
  • 'Godt fra Start’ af Danske Regioner

Vision

Den overordnede vision med projektet er at løfte kvaliteten i hele graviditetsforløbet gennem øget grad af digital datadeling mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det skal gøre det nemmere for alle involverede parter at tilgå alle informationer om graviditetsforløbet og understøtte den rette opfølgning.

Det skal på den længere bane bidrage til mere individuelt tilpassede graviditetsforløb, der giver bedre mulighed for at understøtte og følge op på netop de behov, der måtte være i den pågældende graviditet, og på den måde skabe mere tryghed for den gravide og dennes partner.

Baggrundsinformation til projektet Digital Løsning til Graviditetsforløb kan læses på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside: Digital løsning til graviditetsforløb - Sundhedsdatastyrelsen

Læsevejledning

Materialet til Digital Løsning til Graviditetsforløb er delt op, således at it-professionelle, implementeringsansvarlige og andre interesserede kan danne sig et overblik over den samlede dokumentation.

Siden her vil løbende blive opdateret.


Ændringslog0.12021-02-02Udkast til Digital løsning til graviditetsforløbSDS
1.02021-07-05Dokumentationssite klarSDS
1.12021-09-05Område til Tværsektoriel datamodel tilføjetSDS
1.22024-06-01Økonomiaftale for 2025 tilføjetSDS