Teknisk navn

ecpr2registeret

Opdateringsfrekvens

Hver time

Kilde

Sundhedsvæsenets Nationale Erstatnings-CPR (Nationalt eCPR)

Versioner

1

*Dokumentationen af NSP services og komponenter på NSPOP omfatter udelukkende NSP produktionsmiljøet og ikke NSP’s øvrige miljøer. Det er muligt at få information og indblik i tilstanden på et af de øvrige miljøer via de gængse kommunikationsveje.


Beskrivelse

Sundhedsvæsenets Nationale Erstatnings-CPR (Nationalt eCPR) - Leverancebeskrivelse
Nationalt eCPR er et register over personregistreringer til sikring af unikke erstatningspersonnumre på tværs af de sundhedsfaglige aktører, både til brug i lokale systemer, mellem aktører og til brug i nationale systemer så som FMK. Personregistreringerne har tilknyttet et Nationalt eCPR-nummer og stamdata til identifikation og fremsøgning af patienten.

Nationalt eCPR snitfladen benyttes til at oprette, fremsøge og vedligeholde personregistreringer og tilhørende data.

Nationalt eCPR skaber basis for en unik identifikation af en person med eCPR-nummer, således at digital udveksling af informationer i sundhedsvæsnet bliver muligt for patienter uden CPR-nummer.

Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

Person

Personobjektet (personregistreringen) får tilknyttet alle de andre objekter og eksisterer ikke alene.

Et person objekt vil altså altid have tilknyttet mindst ét Identifier objekt (det Nationale eCPR-nummer), ét Gender objekt (Køn) og ét Birthdate objekt (Fødselsdato/-år). Desuden kan det have tilknyttet information om navn, kontakt og adresse på personen.

Identifier

Et meget fleksibelt objekt som kan indeholde Nationalt eCPR-nummer, Decentrale eCPR-numre, CPR, og eksterne person ID’er så som Asylansøger PersonID, pas- og kørekort numre osv.

Typen bestemmes af det OID der angives.

Det Nationale eCPR-nummer er et Identifier objekt på samme niveau som de andre.

Dette giver stor fleksibilitet af Nationalt eCPR ift. tilpasning ved fremtidige behov.

Et personobjekt kan have tilknyttet flere identifier objekter, men kun ét aktivt objekt af hver type. Der kan være tilknyttet flere historiske identifier objekter af samme type. 

OID

OID for en Identifier

Benyttes til typebestemmelse af Identifier objektet.

Se eCPR - OIDer for en beskrivelse af de OID'er der benyttes i Nationalt eCPR.

Flere Identifier-typer kan tilføjes hvis der bliver behov derfor. Det kræver blot udvidelse af listen over mulige OID.

Operationen eCPR - GetOIDs returnerer de OID'er der er på tidspunktet for kaldet er defineret i Nationalt eCPR.

Hver identifier objekt har tilknyttet præcist ét OID, men der kan være mange identifier objekter med den samme OID.

Gender

Angivelse af personens køn.

Angivelsen benyttes til at beregne værdien af det sidste ciffer i det nationale eCPR-nummer og angivelse er obligatorisk.

Et personobjekt kan kun have tilknyttet ét aktivt gender objekt, men der kan være tilknyttet flere historiske gender objekter.

Birthdate

Angivelse af enten personens fødselsdato eller anslåede fødselsår.

Angivelsen benyttes til at beregne værdien af 1.-7. ciffer i det Nationale eCPR-nummer og angivelse er obligatorisk.

Et personobjekt kan kun have tilknyttet ét aktivt birthdate objekt, men der kan være tilknyttet flere historiske birthdate objekter.

Name

Navn på personen.

Det ikke alle personregistreringer der har tilknyttet information om navn, da navnet ikke altid er kendt ved oprettelse af registreringen.

Address

Personens adresse.

Det er ikke alle personregistreringer der har tilknyttet adresseinformation.

Contact

Kontaktinformation for en person.

Det er ikke alle personregistreringer der har tilknyttet kontaktinformation.


  Datatyper - detaljer

Datatype: Person

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

PID

Unikt ID for den specifikke personregistrering.

ID'et bruges på alle dataobjekter der er tilknyttet denne personregistrering.


xVARCHAR(45)
VersionVersion. Starter med 1 og tælles op med én hver gang der er ændringer til personregistreringen.
xINT(11)
VersionDescriptionÅrsagen til denne version. Dette kan med fordel være navn på den operation af servicen, der kaldes, f.eks. UpdatePerson

VARCHAR(80)
Datatype: Identifier

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

PIDUnikt ID for det specifikke Identifier-objekt.
xVARCHAR(45)
PersonUuidID på personregistrering som Identifier-objektet er tilknyttet.

VARCHAR(45)
OID

OID for typen af Identifier.

Fx ”1.2.208.176.1.6.1.1” VARCHAR(100)
Value

Selve identifier-værdien

Fx "0908167MM1"VARCHAR(45)
Validity

Validitet. Fortolkes som beskrevet i snitfladebeskrivelsen

Fx "16"

x
INT(2)
Expiry

Udløbsdato for det givne identifikationsmiddel.

Fx udløbsdatoen for et pas.

x
DATETIME
Datatype: OID

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

OID

Enten en registreret OID fra oid-info.com (1.2.208.176.1.2 for CPR) eller en OID under 1.2.208.176.1.6.

Se eCPR - OIDer for en beskrivelse af de OID'er der benyttes i Nationalt eCPR.


xVARCHAR(100)
OIDLabelF.eks. "CPR", "X-eCPR" eller "Kørekortnummer"

VARCHAR(200)
RegExF.eks. "^\\d{6}\\d{4}$" eller "^\\d{6}\\d[A-Z][A-Z]\\d$"x
VARCHAR(400)
TypeF.eks. "CPR-nummer" eller "Ekstern person-identifikation og land"x
VARCHAR(45)
Datatype: Gender

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

PIDUnikt ID for det specifikke Gender-objekt.
xVARCHAR(45)
PersonUuidID på personregistrering som Gender-objektet er tilknyttet.

VARCHAR(45)
Value

Angivelse af køn.

Kan være MALE, FEMALE, UNKNOWN og OTHERVARCHAR(10)
Datatype: Birthdate

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

PIDUnikt ID for det specifikke Birthdate-objekt.
x

VARCHAR(45)

PersonUUIDID på personregistrering som Birthdate-objektet er tilknyttet.

VARCHAR(45)
Day

1-31.

Der er ingen validering på, om måneden kan indeholde det angivne antal dage.

x
INT(11)
Month1-12x
INT(11)
Year1000-9999x
INT(11)
Datatype: Name

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

PIDUnikt ID for det specifikke Name-objekt.
xVARCHAR(45)
PersonUuidID på personregistrering som Name-objektet er tilknyttet.

VARCHAR(45)
Use

"official", "usual", "nickname", "maiden" eller "old"

Det er kun en persons officielle navn der er registreret
1 , og der benyttes ikke muligheden for at angive kaldenavne, kælenavne, etc. 2VARCHAR(45)
FamilyNameEfternavnx
VARCHAR(100)
GivenNameFor- og mellemnavnx
VARCHAR(100)
ExpiryForretningsmæssig udløbsdato. Blev sat manuelt af slutbrugeren der registrerede data. x
DATETIME
Datatype: address

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

PIDUnikt ID for det specifikke Address-objekt.
xVARCHAR(45)
PersonUUIDID på personregistrering som Address-objektet er tilknyttet.

VARCHAR(45)
Use

"home", "work", "temp" eller "old"

Det er ikke nødvendigt for anvendersystemer at give slutbrugeren flere muligheder, da denne differentiering ikke giver yderligere information i en klinisk sammenhæng 3 . Derfor er det ok for anvendersystemer ikke at vise denne information for slutbrugeren i grænsefladen 4 .VARCHAR(45)
Type

"postal", "physical" eller "both"

Dette giver ikke klinisk værdi og benyttes ikke længere 5 .

x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine1..10Adresselinjer. Der kan være tilføjet op til 10 adresselinjer.x
VARCHAR(45)
CityBynavnx
VARCHAR(80)
DistrictDistriktx
VARCHAR(45)
StateStatx
VARCHAR(45)
PostalCodePostnummerx
VARCHAR(10)
CountryLandx
VARCHAR(80)
PostBoxPostboksx
VARCHAR(45)
ExpiryForretningsmæssig udløbsdato. Blev sat manuelt af slutbrugeren. x
DATETIME
Datatype: Contact

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

PIDUnikt ID for det specifikke Contact-objekt.
xVARCHAR(45)
PersonUuidID på personregistrering som Contact-objektet er tilknyttet.

VARCHAR(45)
System

"phone", "email", "sms", "fax", "pager", "url" eller "other"

Der vil kun være angivet en persons telefonnummer 6 , da muligheden for at angive email, pager, url etc. ikke benyttes.
7VARCHAR(45)
Use"mobile", "home", "work" eller "temp"x
VARCHAR(45)
ValueVærdi fx +45123456x
VARCHAR(200)
ExpiryForretningsmæssig udløbsdato. Blev sat manuelt af slutbrugeren. x
DATETIME

Generelt for alle data-typer

Alle data-objekter har en ValueFrom (oprettelses tidspunkt) og mulighed for angivelse af et ValidTo (nedlæggelses tidspunkt).

Datatype: ValidTo/ValidFrom

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ValidFrom

Oprettelsestidspunktet for data-objektet.

Sættes af Nationalt eCPR når data-objektet oprettes.DATETIME
ValidTo

Nedlæggelsestidspunkt.

Sættes af Nationalt eCPR når data-objektet enten nedlægges eller erstattes. Hvis ValidTo er mindre end eller lig med NU, er data objektet historisk.DATETIME

  1. Besluttet af Brugergruppe for Nationalt eCPR i projektperioden 2019-2021.
  2. Disse forventes fjernet i fremtidige versioner af snitfladen.
  3. Besluttet af Nationalt eCPR Slutbrugergruppe 2020.
  4. Use parameteren er en kanditat til oprydning i fremtidige versioner af snitfladen.
  5. Besluttet af Nationalt eCPR Slutbrugergruppe 2020. Type angivelse forventes fjernet i fremtidige versioner af snitfladen.
  6. Besluttet af Nationalt eCPR Slutbrugergruppe 2020
  7. De resterende systemer forventes fjernet i fremtidige versioner af snitfladen.


Ændringslog:

1.12023-12-18

Opdateret i forbindelse med generel opdatering af National eCPR dokumentation på NSPOP.

SDS
  • No labels