Introduktion

Dette dokument henvender sig til udviklere og arkitekter, der vil anvende samtykkeservice på NSP. Det antages, at læseren er fortrolig med webservices og de yderligere komponenter på NSP såsom STS, udover at have kendskab til Den Gode Webservice (DGWS).

Dokument historik

VersionDatoAnsvarligBeskrivelse

1.0

29.06.2012

Systematic

Initial version

1.1

28.11.2014

Systematic

References to National Patient Index (NPI) removed

1.2

07.09.2016

Systematic

Description of additional conditions for data specific consent check (paragraph 2.2)

1.3

07.12.2016

Systematic

Consent services now support DCC – (paragraph 3.1.1 and 3.1.2)

Changed sts.endpoint to new endpoint in example properties file

1.4

13.06.2018

Systematic

Migrated to NSPOP SVN


22.10.2018KITDocument moved from Word to Confluence. Original document name was: PHB0035 Consent Services Users Guide.docx

12.11.2020KITOversættelse fra engelsk til dansk

17.12.2021KITTilføjet request/response eksempler for Samtykkeservicen Administration

Definitioner og referencer

DefinitionBeksrivelse

NSI

National Sundheds IT

NSP

National Service Platform

SHAK

SygeHusAfdelingsKode

SOR

Sundhedsvæsnets Organisationsregister

STS

Security Token Service

ReferenceBeskrivelse

DGWS 1.0

Den Gode Webservice 1.0

DGWS 1.0.1

Den Gode Webservice 1.0.1

HSUID-header

HSUID - Guide til anvendere

MinSpærring - Verifikation Service Interface Beskrivelse

Samtykkeservicen - Verifikation Service Interface Beskrivelse


MinSpærring - Administration Service Interface Beskrivelse

MinSpærring - Administration Service Interface Description

Data Model

MinSpærring - Data Model

Interface Beskrivelse

Snitfladerne for de to services er beskrevet i detaljer i dokumenterne Samtykkeservicen - Verifikation Service Interface Beskrivelse og MinSpærring - Administration Service Interface Description.

I dette afsnit er kun de enkelte komponenter, der er nødvendige for at beskrive brugen af de to tjenester beskrevet.

Fælles

Security header

For at kalde de to Samtykkeservicen services  skal der anvendes et niveau 3 ID-kort udstedt af STS'en.

Det skal desuden sikres, at man har et angivet CVR-nummer og at dette er whitelisted i servicen. De to services bruger forskellige whitelisting tabeller, så CVR-nummer skal føjes til den ene eller begge, afhængigt af hvilken tjeneste man vil tilgå.

Der findes en admin-snitflade (til Samtykkeservicen administrationsservices), som er tilgængelig for sundhedspersoner, der er autentificeret med et niveau 4 ID-kort og som besidder den nationale rolle 'urn:dk:healthcare:national-federation-role:code:41001:value:SundAssistR1'.


Medcom header

I Medcom-headeren skal det sikres, at Flow-ID er sat korrekt. Hvis servicene kaldes fra et andet system der også anvender DGWS skal Flow-ID bevares fra dette opkald.

Medcom-headeren returneres fra alle operationer da den er indstillet som en ind / ud-parameter med flowstatus opdateret til 'afsluttet med succes'.


HSUID header

Hvis brugeren er en sundhedsfaglig person skal HSUID-headeren udfyldes med identifikation af den bruger, der udfører en given operation. Nogle af disse oplysninger genbruges muligvis i selve meddelelsen, og disse skal naturligvis være konsistente (jf. Samtykkeservicen - Verifikation Service Interface Beskrivelse og MinSpærring - Administration Service Interface Description). HSUID header skal ikke angives i admin-snitfladen og autentifikation og autorisation baserer sig udelukkende på oplysningerne i ID kortet.

Er det borgeren selv der ændre sine spærringer må HSUID-headeren gerne være tom (null) da de oplysninger der skal bruges fra headeren allerede findes i IDWS billetten.

Samtykkeservicen Verifikation

Samtykkeservicen Verifikation har to operationer til at verificere samtykke fra en sundhedsfaglig: ConsentForUserCheck og ConsentForDataCheck.

Formålet med ConsentForUserCheck-operationen er, at gøre det muligt for et brugersystem hurtigt at kontrollere, om en bruger har generelt samtykke eller generel spærring.

Hvis operationen vender tilbage positiv eller negativ, er det ikke nødvendigt at kalde yderlige for at afgøre om en sundhedsfaglig har lov til at tilgå data.

På et positivt svar antager brugersystemet, at brugeren har samtykke til at se sundhedsdata vedrørende den borger, som Samtykkeservicen databasen er ansvarlig for. Omvendt antages det på et negativt svar, at borgeren har oprettet en spærring vedrørende adgang til data.

Operationen ConsentForDataCheck accepterer en liste over metadataelementer og filtrerer dem baseret på borgerens samtykke eller spærring.

Hvis ID'erne er en SHAK-kode eller et Ydernummer forsøger verifikations servicen at slå de relaterede SOR koder op som vil blive anvendt i forbindelse med brugeresn spærring eller samtykke.

Derudover, hvis der er angivet en dataspecifikt spærring til en organisation, inkluderes de hierarkiske forældre til den organisation i dette samtykke. Medmindre der er givet et specifikt samtykke.

Dette illustreres i de følgende eksempler. Figur 1 viser borger, der har et generelt samtykke, men som har givet en dataspecifikt spærring til organisationen "Org". Hvis organisations id'er fra alle fire organisationer sendes til Samtykkeservicen Verifikation viser diagrammet svaret hvor rød er spærring og grøn er samtykke.Figur 1: Spærring på ”Org” der har indflydelse på den overliggende organisation.

På den anden side, hvis borgeren har oprettet en general spærring og givet et specifikt samtykke til data fra "Org" for en given bruger, påvirkes overliggende organisation ikke. Se figur 2.

Figur 2: Specikt samtykke på  ”Org” påvirker ikke overliggende organisation.

De ID'er der returneres fra servicen er de data som anvenderen har samtykke til at få vist.

It is the user systems responsibility to ensure that the used IDs are unique so that they can be distinguished in the returned list. The service does not use the IDs for anything else than the return list.

Det er anvendersystemets ansvar at sikre, at de anvendte ID'er er unikke, så de kan skelnes på den returnerede liste. Tjenesten bruger ikke ID'erne til andet end returlisten.

Samtykkeservicen Administration

Opret- rediger- og sletoperationer accepterer alle samtykke/spærring-objekter som parametre. Indholdet af et objektet vises i MinSpærring - Datamodel afsnit 2.

Alle metoder i administrationen af samtykke og spærringer tillader den borger, der opretter en registrering (eller sletter / ændrer), at være forskellig fra den borger, som registreringen vedrører.

Dette betyder, at en borger kan oprette / redigere / slette registretring på vegne af en anden borger, så længe borgeren har tilladelse til det.

Ligeledes er det muligt for en sundhedsfaglig at oprette et samtykke eller spærring (men ikke redigere eller slette) på vegne af en borger.

Det er brugersystemets ansvar, at brugeren er godkendt og autoriseret til at udføre en handling på vegne af en anden.

Admin-snitfladen er til brug for sundhedsfaglige til hjælp for ikke digitale borgere. Sundhedsfaglige har i denne snitflade adgang til alle administrative services: Opret, rediger, slet og hent.

Notificeringer i NAS 

For alle ændringer af en borgers spærringer (oprettelse, opdateringer og sletninger), sker der en notificering via NAS få sekunder efter ændringen er gemt. Se evt. NAS 2.0 Anvenderguide.

De enkelte notificeringer indholder ikke detaljer vedr. opdateringen eller spærring, men udelukkende oplysninger om det cprnummer, for hvilket opdateringen har fundet sted. Det er efterfølgende op til anvenderen at hente ændringerne ud via snitfladerne.

Følgende er et eksempel på en opdateringsnotificering:

Eksempel på notifikation ved ændring i MinSpærring
<ns2:Body>
     <ns8:Notify>
          <ns8:NotificationMessage>
               <ns8:TopicDialect="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1/TopicExpression/Simple">MinSpærringTopic</ns8:Topic>
               <ns8:Message>
                    <ns13:NotifyContentid="1208643298"idType="http://nsi.dk/advis/v10/CPR">
                         <ns14:ConsentUpdatedxmlns:ns14="http://nsp.dk/consent/2021/04/12">
                              <datevalue="2021-04-21"/>
                              <versionvalue="1"/>
                         </ns14:ConsentUpdated>
                    </ns13:NotifyContent>
               </ns8:Message>
          </ns8:NotificationMessage>
     </ns8:Notify>     
</ns2:Body>

Topic der anvendes: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/ConsentAdministration/2021/03/01:ConsentUpdated

Eksempler

I dette afsnit gives eksempler på, hvordan man kan bruge et Java-baseret systemet til at kalde de to services.

Kodeeksemplet er taget fra integrationstestene for servicen, og begge metodekald, variabler og parametre kommer fra integrationstesten.

Koden kan muligvis ikke være i stand til at kompilere eller køre i sin nuværende form, da den kun er beregnet som en guide til, hvordan man opretter et kald til tjenesten.

Eksempler på IDWS kald request og response

ConsentModifications

ConsentModifyConstraint Request
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <soap:Header
	  .. soap headers fjernet for overskueligehed...
	</soap:Header>
  <soap:Body
    xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
    xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"
    wsu:Id="body">
    <ns4:ConsentModifyConstraint
      xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04">
      <ConsentModifications
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <ns2:consentId>
          123498765532454
          </ns2:consentId>
        <ns2:citizenCPR>
          1110734334
          </ns2:citizenCPR>
        <ns2:who>
          <ns2:healthProfessionalCPR>
            0307702555
            </ns2:healthProfessionalCPR>
          <ns2:includeSubOrganizations>
            false
            </ns2:includeSubOrganizations>
          <ns2:foreignHealthProfessionals>
            false
            </ns2:foreignHealthProfessionals>
          </ns2:who>
        <ns2:what
          xsi:nil="true"/>
        <ns2:validFromDate>
          2021-12-18T00:00:00.000+01:00
          </ns2:validFromDate>
        <ns2:validToDate>
          2021-12-07T00:00:00.000+01:00
          </ns2:validToDate>
        </ConsentModifications>
      </ns4:ConsentModifyConstraint>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>

ConsentModifyConstraint Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <soapenv:Header
    .. soap headers fjernet for overskueligehed...
	</soapenv:Header>
  <soap:Body
    wsu:Id="body">
    <ns4:ConsentModifyConstraintResponse
      xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
      xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
      xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"/>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>

ConsentAddConstraint

ConsentAddConstraint Request
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <soap:Header
     .. soap headers fjernet for overskueligehed...
</soap:Header>
 <soap:Body
   xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
   xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
   xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"
   wsu:Id="body">
  <ns4:ConsentAddConstraint
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04">
   <ConsentAdds
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ns2:citizenCPR>
     0804610417
    </ns2:citizenCPR>
    <ns2:who>
     <ns2:healthProfessionalCPR>
      0307702555
     </ns2:healthProfessionalCPR>
     <ns2:includeSubOrganizations>
      false
     </ns2:includeSubOrganizations>
     <ns2:foreignHealthProfessionals>
      false
     </ns2:foreignHealthProfessionals>
    </ns2:who>
    <ns2:what
      xsi:nil="true"/>
    <ns2:validFromDate>
     2021-12-17T07:35:51.906+01:00
    </ns2:validFromDate>
    <ns2:validToDate
      xsi:nil="true"/>
   </ConsentAdds>
  </ns4:ConsentAddConstraint>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

ConsentAddConstraint Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <soapenv:Header
     .. soap headers fjernet for overskueligehed...
 </soapenv:Header>
 <soap:Body
   wsu:Id="body">
  <ns4:ConsentAddConstraintResponse
    xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
    xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"/>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

ConsentAddPositive

ConsentAddPositive Request
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <soap:Header
     .. soap headers fjernet for overskueligehed...
</soap:Header>
 <soap:Body
   xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
   xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
   xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"
   wsu:Id="body">
  <ns4:ConsentAddPositive
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04">
   <ConsentAdds
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ns2:citizenCPR>
     0804610417
    </ns2:citizenCPR>
    <ns2:who>
     <ns2:healthProfessionalCPR>
      0307702555
     </ns2:healthProfessionalCPR>
     <ns2:includeSubOrganizations>
      false
     </ns2:includeSubOrganizations>
     <ns2:foreignHealthProfessionals>
      false
     </ns2:foreignHealthProfessionals>
    </ns2:who>
    <ns2:what
      xsi:nil="true"/>
    <ns2:validFromDate>
     2021-12-17T07:35:52.133+01:00
    </ns2:validFromDate>
    <ns2:validToDate>
     2022-02-05T00:00:00.000+01:00
    </ns2:validToDate>
   </ConsentAdds>
  </ns4:ConsentAddPositive>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
ConsentAddPositive Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <soapenv:Header
</soapenv:Header>
   .. soap headers fjernet for overskueligehed...
 <soap:Body
   wsu:Id="body">
  <ns4:ConsentAddPositiveResponse
    xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
    xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"/>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

ConsentRevoke

ConsentRevoke Request
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <soap:Header
    .. soap headers fjernet for overskueligehed...
</soap:Header>
 <soap:Body
   xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
   xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
   xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"
   wsu:Id="body">
  <ns4:ConsentRevoke
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04">
   <ConsentRevocations>
    <ns2:consentId>
     123498765532463
    </ns2:consentId>
    <ns2:citizenCPR>
     1110734334
    </ns2:citizenCPR>
    <ns2:positiveConsent>
     false
    </ns2:positiveConsent>
    <ns2:who>
     <ns2:healthProfessionalCPR>
      0307702555
     </ns2:healthProfessionalCPR>
     <ns2:includeSubOrganizations>
      false
     </ns2:includeSubOrganizations>
     <ns2:foreignHealthProfessionals>
      false
     </ns2:foreignHealthProfessionals>
    </ns2:who>
    <ns2:validFromDate>
     2021-12-17T07:35:53.000+01:00
    </ns2:validFromDate>
   </ConsentRevocations>
  </ns4:ConsentRevoke>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

ConsentRevoke Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <soapenv:Header
    .. soap headers fj ernet for overskueligehed...
</soapenv:Header>
 <soap:Body
   wsu:Id="body">
  <ns4:ConsentRevokeResponse
    xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
    xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"/>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

ConsentRegistrationsGet

ConsentRegistrationsGet Request
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <soap:Header
   .. soap headers fj ernet for overskueligehed...
</soap:Header>
 <soap:Body
   xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
   xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
   xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04"
   wsu:Id="body">
  <ns4:ConsentRegistrationsGet
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04">
   <PatientPersonCivilRegistrationIdentifier>
    0701979346
   </PatientPersonCivilRegistrationIdentifier>
  </ns4:ConsentRegistrationsGet>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
ConsentRegistrationsGet Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  xmlns:sbf="urn:liberty:sb"
  xmlns:sbfprofile="urn:liberty:sb:profile"
  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
 <soapenv:Header
     .. soap headers fj ernet for overskueligehed...
</soapenv:Header>
 <soap:Body
   wsu:Id="body">
  <ns4:ConsentRegistrationsGetResponse
    xmlns:ns2="urn:dk:nsi:consentservices:types"
    xmlns:ns3="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd"
    xmlns:ns4="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/minspaerring/2020/11/04">
   <ConsentRegistrations>
    <ns2:consentId>
     123498765532463
    </ns2:consentId>
    <ns2:citizenCPR>
     0701979346
    </ns2:citizenCPR>
    <ns2:positiveConsent>
     false
    </ns2:positiveConsent>
    <ns2:who>
     <ns2:healthProfessionalCPR>
      0307702555
     </ns2:healthProfessionalCPR>
     <ns2:includeSubOrganizations>
      false
     </ns2:includeSubOrganizations>
     <ns2:foreignHealthProfessionals>
      false
     </ns2:foreignHealthProfessionals>
    </ns2:who>
    <ns2:validFromDate>
     2021-12-17T07:35:53.000+01:00
    </ns2:validFromDate>
   </ConsentRegistrations>
  </ns4:ConsentRegistrationsGetResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Service Klienter

Der er udviklet en service klient til hver service. Klienterne kan findes som maven moduler.

<dependency> 
	<groupId>dk.nsi.consentservices.verification</groupId> 
	<artifactId>consent-verification-client</artifactId> 
	<version><desired client version></version>
</dependency>

og:

<dependency> 
	<groupId>dk.nsi.consentservices.administration</groupId> 
	<artifactId>consent-administration-client</artifactId> 
	<version><desired client version></version>
</dependency>

Oprettelse af service client

Disse serviceklienter konfigureres ved hjælp af en property fil, og klienten sørger for at få et gyldigt STS-token, indsætte korrekte headers osv.

Konfiguration af klienten sker via ClientConfig. ClientConfig's argument er navnet på den property fil der skal anvendes. Filen skal findes på classpath.

Koden nedenfor opretter en web service port til Samtykkeservicen Verifikation:

Config config = new ClientConfig("VerificationClient").
   addRequiredKeys(ConsentVerificationService.CONFIG_KEY, ConsentVerificationService.CONFIG_ENDPOINT);
URL wsdl =
  new URL(config.getProperty(ConsentVerificationService.CONFIG_KEY));
String wsendpoint = config.getProperty(ConsentVerificationService.CONFIG_ENDPOINT);
ConsentVerificationServiceservice =
  new ConsentVerificationService (config, wsdl);
service.initialise();
ConsentVerification port = service.getConsentVerificationPort(wsendpoint);

Dette forudsætter, at en VerificationClient.properties-fil kan findes på classpath

Lignende kode skaber en klient til Samtykkeservicen Administration, klienten er bare klassen ConsentAdministrationService i stedet, og kaldet returnerer en web service port der er defineret i klassen ConsentAdministration.

Konfiguration

Den konfigurationsfil der gives til service klient skal definere en række properties som klienten anvender til at kommunikere med servicen.

administration.wsdl.location = http://localhost:8080/consent-administration/service?wsdl
administration.service.url = http://localhost:8080/consent-administration/service
verification.wsdl.location = http://localhost:8080/consent-verification/service?wsdl
verification.service.url = http://localhost:9090/consent-verification/service
idcard.level = 3
idcard.system.name = TESTSTS
idcard.subject.id.type = medcom:cvrnumber
idcard.subject.id = 19343634
idcard.subject.name = JERNALDERBYENS VENNER
sts.test.mode = false
sts.endpoint = http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/NewSecurityTokenService
sts.token.expiry.threshold = 60
sts.keystore = jks/validVocesVault.jks
sts.keystore.password = !234Qwer
cert.expires.in.warning = 30

Værdierne er taget fra integrationstesten og skal tilpasses til det anvende systemet Det vil sige sti til certifikat, systemnavn osv.

Headers

Derefter kan service og port bruges til at oprette de nødvendige headers så det er muligt at kalde servicen.

Et flowID er angivet i headeren.

DGWSHeaderWrapper signedHeaders = service.getSignedHeaders(flowID);
Holder<Header> medcomHeader =
  new Holder<Header>(signedHeaders.getMedcomHeader());
HsuidHeader hsuidHeader = createHsuidHeader();

Værdierne i HSUID-headeren skal sættes manuelt ved at kalde en metode, der opretter objektet (se MinSpærring Healthcare Service User Identification Header Interface Description for en beskrivelse af headerindholdet).

Medcom-headeren er pakket ind i et holderobjekt, da det er en request/response-parameter.

Eksempel på kald af Samtykkeservicen Verifikation

Et eksempel på kald af  ConsentForDataCheck er vist her.


List<ConsentDataRegistration> consentData; // the list must be populated elsewhere

ConsentForDataCheck consentForDataCheck =
new ConsentForDataCheck(citizen, healthcareProfessional, onBehalfOf,
organization, consentData);

ConsentForDataResponse consentForDataCheckResponse =
PORT.ConsentForDataCheck(consentForDataCheck, medcomHeader,
signedHeaders.getSecurityHeader(), hsuidHeader);

Elementet consentData skal være en liste over ConsentDataRegistration-objekter, se MinSpærring - Administration Service Interface Beskrivelse.

Servicen returnerer en liste af ID'er som den sundhedsfaglige har samtukke til at få vist.

Eksempel på kald af Samtykkeservicen Administration

Her vises et eksempel på et kald til ConsentAdd i administrationsservicen. Indholdet af det faktiske samtykkeobjekt vises ikke her:

Consent consentItem = new Consent();
consentItem.setCitizenCPR(citizen);
consentItem.setPositiveConsent(positive);
consentItem.setValidFromDate(validFrom);
consentItem.setValidToDate(validTo);
consentItem.setWho(who);
consentItem.setWhat(what);

PORT.ConsentAdd(Arrays.<Consent>asList(consentItem), medcomHeader,
signedHeaders.getSecurityHeader(), hsuidHeader);

Klient generering fra WSDL

Det er også muligt selv at generere en klient baseret på en WSDL.

Samtykkeservicen services versioner

Både den administrative og verifikationssnitfladen findes i flere versioner. Nedenstående liste er en fortegnelse over disse og deres endpoints og WSDL. Urlen skal tilpasses til det miljø, som anvenderen ønsker at ramme (se FAQ NSP miljøer).

VerifikationsserviceURLWSL
DGWS service til verfification af bruger og datahttp://localhost:8080/consent-verification/service

http://localhost:8080/consent-verification/service?wsdl

http://localhost:8080/consent-verification/service-contract/wsdl/consent-verification.wsdl

Administrationsservice

DGWS service til administration af spærringerhttp://localhost:8081/consent-administration/service

http://localhost:8081/consent-administration/service?wsdl

http://localhost:8081/consent-administration/service-contract/wsdl/consent-administration-dgws.wsdl

IDWS service til administration af spærringerhttp://localhost:8081/consent-administration/serviceidws

http://localhost:8081/consent-administration/serviceidws?wsdl

http://localhost:8081/consent-administration/service-contract/wsdl/consent-administration-idws.wsdl

DGWS service til administration af spærringer v2http://localhost:8081/consent-administration/service-2.0

http://localhost:8081/consent-administration/service-2.0?wsdl

http://localhost:8081/consent-administration/service-contract/wsdl/consent-administration-dgws-20201104.wsdl

IDWS service til administration af spærringer v2http://localhost:8081/consent-administration/serviceidws-2.0

http://localhost:8081/consent-administration/serviceidws-2.0?wsdl

http://localhost:8081/consent-administration/service-contract/wsdl/consent-administration-idws-20201104.wsdl

DGWS service til administration af spærringer for ikke digititale borgerehttp://localhost:8081/consent-administration/service-adm-2.0

http://localhost:8081/consent-administration/service-adm-2.0?wsdl

http://localhost:8081/consent-administration/service-contract/wsdl/consent-administration-adm-20220207.wsdl


 • No labels