Se mere info her : http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php

 

Kort introduktion til service
DDV webservice er en webservicesnitflade, som Det Danske Vaccinationsregister (herefter DDV) stiller til rådighed for Lægepraksissystemer, sygehusenes elektroniske patientjournaler og lignende systemer. Det er en SOAP-baseret webservice-snitflade, der overholder Medcoms standard ”Den Gode Webservice”. Adgangen til DDV via den Nationale Service Platform (NSP) sikres gennem både centralt og decentralt placerede adgangspunkter. De decentrale adgangspunkter anvendes p.t. kun af Regionerne. Adgangen via NSP sikreres således gennem et robust driftsmiljø.

De overordnede formål med Det Danske Vaccinationsregister er

  • Etablere elektronisk adgang til et samlet overblik over en borgers givne vaccinationer
  • Etablere brugervenlige grænseflader hvor borgere, læger og sygehuse (herunder skadestuer) kan indhente disse informationer
  • Sikre en høj kvalitet af overvågningen og vurderingen af vaccinationstilslutning og – effekt
  • Skabe mulighed for en mere præcis vurdering af den samlede effekt af vaccinationstilbuddene har for folkesundheden. Dette gælder både børnevaccinationerne, HPV-vaccinationsprogrammet samt influenzavaccinationsprogrammet og andre vaccinationstilbud til ældre og risikogrupper,
  • Skabe mulighed for effektivt at kunne undersøge for eventuelle sammenhænge med uventede re-aktioner/bivirkninger ved vaccination.

Herudover vil DDV kunne understøtte lægen i det daglige arbejde ved at der i systemet ligger definerede vaccinationsforløb, hvorved anbefalede intervaller og minimumsintervaller imellem vaccinationer udregnes automatisk. Det forhold at borgeren selv kan oprette historiske vaccinationer og printe vaccinationskort, sparer også lægen for uhensigtsmæssige arbejdsgange. Systemet er med andre ord andet og mere end et indberetningsregister.

Webservice-snitfladen stiler mod at gøre det muligt for systemleverandører at tilbyde en dyb integration mod Det Danske Vaccinationsregister som en indlejret del af deres applikation. Se mere om anvendelsen af DDV-stamdata i denne Anvenderguide eller i beskrivelsen af DDV på https://wiki.fmk-teknik.dk/ 

Komponent og versioner

Produktionsmiljøet

DDV kan tilgås gennem flere forskellige kanaler. Alle kanaler kræver sundhedsdatanettet aftaler. Dette er et forsøg på at beskrive de forskellige kanaler, men ud over den direkte adgang er disse kanaler ikke er en del af FMK programmet og ændrer sig ofte, så det er en god ide at konsultere dokumentationen på NSPOP.dk. Det anbefales at læse Kom Godt i Gang Guider.

BEMÆRK: Den direkte adgang til de enkelte services er under udfasning. Man bør i stedet anvende en af de nedenstående NSP adgange, der giver adgang til alle services.

DGWS adgang gennem de decentrale NSP'er er forbeholdt regionerne og beskrives ikke her.

DGWS adgang til DDV gennem den central NSP's Viderestillingsservice. Anvendes af andre systemer incl. LPS systemer: https://cnsp.nsp.dsdn.dk:8443/decoupling

NGW kræver desuden at man præsentere et FOCES2-klientcertifikat som er whitelistet på Subject SerialNumber for at få adgang. Læs mere om whitelistningen på NSP Service: NSP Gateway (NGW)

Direkte DGWS adgange kan stadig anvendes men er under udfasning og bør ikke benyttes

OIO-IDWS adgang for borgere (IDWS-XUA understøttes ikke). IDWS kan IKKE gå gennem NSP'en men skal gå direkte til de enkelte services

FMK-Online adgang til DDV

https://fmk-online.dk/fmk

Testmiljøer

Service/data stilles til rådighed på en række url'er. I det følgende vil url'erne til "test1" systemet blive angivet. Url'er til "test2", "prodtest" og "udd" miljøerne findes ved at erstatte "test1" med det pågældende miljø.

Adgang til DDV testsystemer

Adgang til fælles administrator konsol

På testmiljøerne kan anvendersystemerne tilgå de fælles administrationsværktøjer via FMK-Online. Det er dog kun en administrator, som forstår FMK-komplekset, der kan tilgå disse værktøjer, da man kan ødelægge data for andre brugere. For at få oprettet en administrator-bruger er der et par skridt, der skal til.

Det er nødvendigt at whiteliste det test-certifikat, som anvendersystemet ønsker skal være administrator. Dette sker ved at henvende sig til https://www.nspop.dk og oprette en supportsag, om at blive whitelistet på FMK's administrator konsol. I sagen skal der være angivet, hvilket CPR- og CVR-nummer, der er i det pågældende certifikat. Personen bag CPR-nummeret skal på forhånd være oprettet som stamdata på testmiljøerne og oprettet gennem DTG - Dynamisk Testdata generator .

Systemautorisation/Whitelistning

For at få adgang til DDV kræves der en whitelistning af de enkelte klientsystemer. Formålet er kort fortalt at give specifikke klientsystemer og versioner adgang til de forskellige versioner af DDV's services. Der whitelistes på baggrund af informationen i header-felterne i requests til DDV. På produktionsserveren vil et klientsystem blive whitelistet, når der er gennemført en certificeringstest til en ny version. Til testformål er det muligt at whiteliste via FMK-Online på de forskellige testsystemer. For at få adgang til vedligehold af whitelistninger, skal man anvende samme test-certifikat som anvendes til administrationskonsollen, se ovenfor.

Under "Administration" vælges "Systemer" og på denne side er det muligt at redigere adgange. % kan anvendes som wildcard på anvendersystemeres versionsnummer, f.eks. til at give samtlige versioner af en system adgang. Der kan ikke bruges wildcard på DDV versioner.

Dokumentation og support

Sidste nye dokumentation, WSDL mv. findes på https://wiki.fmk-teknik.dk/. Ydermere opfordrer vi til, at man opretter sig på http://www.fmk-teknik.dk. Dette er et forum med information, diskussioner samt annonceringer af hvad, der sker med og omkring DDV. Forumet må ikke anvendes til support-relaterede spørgsmål, der forventes besvaret af DDV-teamet. Disse spørgsmål, incl. fejl og nedbrud der kan relateres til DDV eller tilhørende systemer, skal alle rettes til service desk'en for NSP'en, https://www.nspop.dk

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

  • No labels