Hvad er et stamdata registre på NSP´en?

I Danmark findes og udstilles der en række registre, som bliver brugt nationalt i sundhedssektoren fx CPR registret og Autorisationsregistret. NSP´en udstiller også en række af disse nationale registre på vejne af dataejerne til brug for sundhedssektoren i Danmark. Benyttelse af registre via NSP´en giver en række fordele til NSP brugerne. Herunder:

 1. Der laves en aftale med dataejer hvor bl.a. frekvensen for ajourføringen af registret og indholdet præciseres. NSP projektet kontrollerer at disse aftaler overholdes og melder ud ved problemer.
 2. For registeranvendelsen findes der på NSP´en en ensartet teknisk snitflade, så uafhængigt af hvilke registre man ønsker at anvende er snitfladen ens. Brugerens omkostninger ved brug af NSP registre falder derfor drastisk efter implementering af det første register. Desuden hvis dataejer udstiller via en anden snitflade eller metode er NSP brugeren beskyttet mest muligt mod forandringer.

De registre der aktuelt findes på NSP´en kan ses via siden: Komponenter på NSP platformen. Mange Nationale register benyttes fra NSP på andre Nationale Services fx FMK, hvorfor ikke alle kan hentes til brug i egne systemer. CPR registret med fx information om egen læge og Autorisationsregistret kan benyttes af alle indenfor sundhedsområdet i Danmark.


Aftale brug af et stamdataregister

Inden et register kan benyttes til produktion via et registerservice skal der være indgået en aftale mellem NSP projektet og brugeren. Se siden Bestillingsark for stamdataregistre for at hente en skabelon for bestillingsark og send den til nsp.op@nsi.dk.                                    

Alle services bruger Den Gode Web-Service 1.0.1 (DGWS) som er en national standard lavet af IT- og Telestyrelsen. Man skal bruge et VOCES certifikat, og operatøren opretter adgang for det CVR nummer som VOCES certifikatet er udstedt til.

4 registerservices til at brug med registre

Stamdataservices består af en kopi-register-service, som man kan bruge til at kopiere hele registre og holde en lokal kopi af alle data, samt en række webservices, som gør det muligt at lave online opslag af autorisationer og CPR-data.

Registreservices på NSP

NSP´en tilbyder 3 registreservices ved registre anvendelse:

 1. SKRS; Generel stamdata kopiregister service hvor hele registret kan hentes. Denne service er fælles for alle registre.
 2. SAES; Enkelt opslag i stamdata for autorisationsregistret.
 3. SCES; Enkelt opslag i stamdata for CPR registret.
 4. SYES: Enkelt opslag i stamdata for yderregistret

For at kunne anvende de respektive services skal man først oprettes i servicens liste af tilladte brugere. Se tidligere for bestillingsark.

Alle services bruger Den Gode Web-Service 1.0.1 (DGWS) som er en national standard lavet af IT- og Telestyrelsen. Man skal bruge et VOCES certifikat, og operatøren opretter adgang for det CVR nummer som VOCES certifikatet er udstedt til.

For mere om SKRS se: Anvendelse af Kopiregisterservice (SKRS).


SCES forskelle i forhold til PEM

På PEM er adgangen til PEM sikret ved at klienten er på sundhed datanettet og af et bruger navn og password. Web servicen på PEM overholder ikke ”det gode Cpr opslag”, den var ikke opfundet da PEM startede.

På NSP er man ligeledes på sundheds datanettet og her bruges SOSI system id-kort  på sikkerheds niveau 3. Og NSP overholder standarten ”det gode Cpr opslag”.

Ændret sikkerheds niveau

Fordi sikkerhedsniveauet er forskelligt mellem PEM og NSP, vil der opstår ændringer i hvordan systemet opleves.

Navne felts forskelligheder

For Navne feltet er der et par forskelle.

Ved en person med navne/adressebeskyttelse ville man på PEM få oplysning om personens navn, selv om de var navne/adressebeskyttede, på NSP vil der nu stå ”Adressebeskyttet” i stedet for personens navn.

Ligeledes vil man opleve at navne feltet ved nyfødte som endnu ikke er navngivet, tidligere ville der i feltet stå ”D/S af <modersnavn>” nu vil der i feltet stå ”Ukendt” i navn. Dette er også et resultat af det ændrede sikkerhedsniveau.

Dette er opsummeret i nedenstående skema:


Status

PEM (navnefelt)

NSP (navnefelt)

Adressebeskyttelse

<navn>

ADRESSEBESKYTTET

Unavngivne (ny fødte)

D/S.af <modersnavn>

UKENDT

Status kode død

NSP´s registeret er ikke komplet i forhold til dødsfald, det betyder at hvis du fortager opslag på en person som har været død i mere ende 20 år er det ikke sikkert at du kan finde dem.

Sikringsgrupper

På NSP vil man ved opslag på en adressebeskyttet person, som standard modtage sikringsgruppe 1. På PEM ville man modtage den sikringsgruppe personen tilhører.

Både PEM og NSP oplyser alle 9 sikringsgrupper.


Anvenderguide

Der henvises til yderligere anvender dokumentation for SCES i  anvenderguiden for kopiregisterservicen afsnit 5. Guiden ligger her: Anvendelse af Kopiregisterservice (SKRS)

Endpoint

I guiden er der angivet endpoints for SCES - host endpoint fremgår af den aftale der indgås om adgang via Sundhedsheddatanettet til cNSP produktion.

Flow for skifte af læge og skifte af sikringsgruppe

Lægeskifte - flow
 
Der er generelt følgende principper for et lægeskifte:

Lægeskift kan ske på disse måder:

 • På foranledning af regionen ifbm. praksisophør, hvor borgerne får besked om at vælge ny læge
 • Af borgeren selv ved henvendelse til aktuel kommune eller ifbm. flytning.
  Såfremt borgeren vælger en læge, som er lukket for tilgang, opsættes et advis i DXC’s kommunale system, som først tillader lægevalget at blive gennemført når en kommunal sagsbehandler har været inde over sagen.


Alle lægevalg sker direkte i NOTUS's systemer og vil derfor blive videreformidlet til SDS og DXC’s øvrige datamodtagere straks disse er færdigbehandlede.
Men såfremt der skal en kommunal sagsbehandler ind over lægevalget kan der gå op til 14 dage (og i enkelte sager længere tid) før lægeskiftet er faldet på plads og DXC får besked om dette.

Endeligt kan lægevalg ske med en dato ud i fremtiden og der vil først blive informeret om dette når datoen nås.

Når SDS har modtaget data fra Notus systemer, importeres til NSP og umiddelbart herefter udstilles data til anvendere.


Skifte af sikringsgruppe – flow


Skifte af sikringsgruppe følger ovenstående principper og flow for lægeskifte.

CPR datasamling - CPR Basis og CPR Udvidet

NSP CPR datagrundlaget foreligger i to versioner. CPR basis og CPR udvidet. CPR udvidet indeholder det maksimale (30 gruppering) som udstilles almindeligvis for offentlige aftagere på sundhedsområdet (eks. regioner). Data vil fortsat delvis samles i en flad personstruktur på NSP platformen.

CPR udtræk fra CPR kontoret

Følgende tabel lister de recordtyper der kan hentes fra CPR kontoret og hvad der hentes i CPR Basis og CPR Udvidet import til NSP.


Oversigt over valgfrie record typer der leveres fra CPR kontoret til offentlige virksomheder

CPR Udvidet

NSP import

001 Personoplysninger.

x

002 Aktuelle adresseoplysninger.

x

003 Adresseringsnavn og klarskriftsadresse.

x

004 Beskyttelser.

x

005 Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse.

x

006 Kontaktadresse

x

007 Aktuelle forsvindingsoplysninger

x

008 Aktuelle navneoplysninger.

x

009 Fødselsregistreringsoplysninger.

x

010 Aktuelt statsborgerskab.

x

011 Folkekirkeoplysninger.

x

012 Aktuel civilstand.

x

013 Aktuel separation.

x

014 Børn.

x

015 Mor og far oplysninger

x

016 Forældremyndighed

x

017 Umyndiggørelse og værge

x

018 Kommunale forhold

x

019 Notater

x

020 Valgoplysninger

x

021 Flyttepåbud

x

022 Historiske personnumre

x

023 Historiske adresser.

x

024 Historiske udrejse-, indrejseoplysninger og udlandsadresser.

x

025 Historiske forsvindings- og genfindingsoplysninger

x

026 Historiske navneoplysninger.

x

027 Historiske statsborgerskaber

x

028 Historiske folkekirkeoplysninger

x

029 Historiske civilstande

x

030 Historiske separationer.

x

099 Hændelser.

x

910 Fejlrecords.

x

997 Kvittering for sletning af personnummer-abonnement.

x

    Hvis denne recordtype vælges,


    vil abonementsletninger resultere i kun denne recordtype.


    Der vil ikke blive leveret recordtype 001 og 099.


Yderligere dokumentation om CPR  Udvidet

Neden for er der samlet lidt yderligere dokumentation/referencer på CPR:

 • Her finder du udtræksbeskrivelse fra CPR kontoret over CPR Udvidet
 • Her finder du link til datatyper i CPR Udvidet
 • Her finder du link til beskrivelse og tilhørende datatyper i CPR Udvidet
 • Her finder du feltbeskrivelse af CPR Udvidet 


Hjælp til test

For at hjælpe med at testen anvendelsen af registre tilbyder NSP et eksternt testmiljø. Se mere her: Fælles testmiljøer.

Skriv til NSP Support med ønsket om en brugsret.

Hjalp denne guide?

Hjalp denne guide dig med det behov du havde eller manglede den information eller mangler du en guide på et område? Skriv til nsp.op@nsi.dk.