Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kort introduktion til service
DDV webservice er en webservicesnitflade, som Det Danske Vaccinationsregister (herefter DDV) stiller til rådighed for Lægepraksissystemer, sygehusenes elektroniske patientjournaler og lignende systemer. Det er en SOAP-baseret webservice-snitflade, der overholder Medcoms standard ”Den Gode Webservice”. Adgangen til DDV via den Nationale Service Platform (NSP) sikres gennem både centralt og decentralt placerede adgangspunkter. De decentrale adgangspunkter anvendes p.t. kun af Regionerne. Adgangen via NSP sikreres således gennem et robust driftsmiljø.
Komponent og versioner
 

De overordnede formål med Det Danske Vaccinationsregister er

  • Etablere elektronisk adgang til et samlet overblik over en borgers givne vaccinationer
  • Etablere brugervenlige grænseflader hvor borgere, læger og sygehuse (herunder skadestuer) kan indhente disse informationer
  • Sikre en høj kvalitet af overvågningen og vurderingen af vaccinationstilslutning og – effekt
  • Skabe mulighed for en mere præcis vurdering af den samlede effekt af vaccinationstilbuddene har for folkesundheden. Dette gælder både børnevaccinationerne, HPV-vaccinationsprogrammet samt influenzavaccinationsprogrammet og andre vaccinationstilbud til ældre og risikogrupper,
  • Skabe mulighed for effektivt at kunne undersøge for eventuelle sammenhænge med uventede re-aktioner/bivirkninger ved vaccination.

Herudover vil DDV kunne understøtte lægen i det daglige arbejde ved at der i systemet ligger definerede vaccinationsforløb, hvorved anbefalede intervaller og minimumsintervaller imellem vaccinationer udregnes automatisk. Det forhold at borgeren selv kan oprette historiske vaccinationer og printe vaccinationskort, sparer også lægen for uhensigtsmæssige arbejdsgange. Systemet er med andre ord andet og mere end et indberetningsregister.

Webservice-snitfladen stiler mod at gøre det muligt for systemleverandører at tilbyde en dyb integration mod Det Danske Vaccinationsregister som en indlejret del af deres applikation. Se mere om anvendelsen af ddv-stamdata i denne Anvenderguide eller i denne beskrivelse af snitfladen.

Testmiljøer
Service/data stilles tilrådighed på en række url'er. I det følgende vil url'erne til "test1" systemet blive angivet. Url'er til "test2", "prodtest" og "udd" miljøerne findes ved at erstatte "test1" med det pågældende miljø.

Endpoint for DDVs webservicesnitflade v1.2 fra internettet: https://test1.fmk.netic.dk/ddv/ws/vaccinationsService

Endpoint for DDVs webservicesnitflade v1.4 fra internettet: https://test1.fmk.netic.dk/ddv/ws/vaccinationsService_2013_12_01


Adgang til DDV (snitflade 1.2) gennem NSP Sosi Gateway: 
http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sosigw/proxy/soap-request I WS-Addressing skal der stå http://test1.fmk.netic.dk/ddv/ws/vaccinationsService
Adgang til DDV (snitflade 1.2) gennem NSP Viderestillingsservice (DCC): 
http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/decoupling/
ddv/ws/vaccinationsServic

Adgang til Dump-restore servicen for DDV: httphttps://test1.fmk.netic.dk/ddv/dumprestorews/dumpRestoreDDVService_2013_01_01 (erstat evt. test1 i urlen med test2, prodtest, udd)

 

 

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk