Se en liste af alle sider her.

 

 

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Version 1.4 Juli 2014

Indledning

De nationale services som tilbydes via NSP er en vifte af forskellige typer af services. Der er adgang til en række nationale registre som fx. CPR-registret og Autorisationsregistret. Der er mulighed for tilgang til nationale services som det Fælles Medicnkort (FMK) og Fødselsindberetning. Endelig tilbydes en generisk kontol af ID-kort på certifikat niveau til brug til nationale services.

NSP services er organiseret i en række basispakker, som retter sig mod forskellige anvender organisationstyper. Der er lavet pakker til region/EPJ-leverandører, kommune/EOJ-leverandører, og lægepraksis/LPS-leverandører. Pakkerne kan ses her: Servicepakker

På denne side kan ses de vilkår der er deklareret for anvendelsen af NSP service: Servicedeklaration for NSP

Foruden nedenstående beskrivelser kan dokumentation for alle komponenter der udstiller services på NSP findes her: Inventory - NSP-komponenter. For at se WSDL´er se her: WSDL.

 

Forretningsservices

ServiceBeskrivelseEjer

National Adviseringsservice (NAS)

National Adviseringsservice er en generel adviseringsservice, som giver mulighed for at modtage adviseringer i forbindelse med patientens eller borgerens forløb. 

Se NSP Service: Advisering.

SDS
Behandlingsrelationsservice (BRS)

Behandlingsrelationsservicen giver adgang til at verificere hvorvidt der findes en aktuel behandlingsrelation mellem en patient og en sundhedsperson.

Se NSP Service: Behandlingsrelationsservice (BRS).

 SDS
Bemyndigelsesservice (BEM)

Adgangen til Bemyndigelsesservicen (BEM) kan ske via den Nationale Service Platform (NSP). Adgangen forudsætter at det kaldende system er whitelistet af SDS.
Se  NSP Service: Bemyndigelsessevice

SDS
Fælles Medicin Kort (FMK)Fælles Medicin Kort giver borgere og sundheds-personale adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer..

Se NSP Service: FMK adgang.

SDS
Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Det Danske Vaccinationsregister er en elektronisk løsning, som giver borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over historiske og planlagte vaccinationer, som er indberettet af lægerne.

Se NSP Service: DDV adgang.

SDS

Fødselsindberetningservice (FIBS)

 

Fødselsindberetningservice giver adgang til Kirkeministeriets fødselsanmeldelser (jordemoderservice) på NSP. Herunder gives mulighed for at indberette relation mellem barn, mor og evt. far. De indberettede data ender hos CPR-registeret via Kirkeministeriet.

Se NSP Service: Fødselsindberetningsservice (FIBS).

Kirkeministeriet
Minlog

MinLog har til formål at registrere, opbevare og udstille registreringer af sundhedspersoners adgang til personfølsomme data. MinLog udstilles til borgere for at kunne give dem et indblik i, hvornår deres sundhedsdata tilgås af personale fra sundhedssektoren. Ligeledes er det muligt for en læge, der benytter uddelegering til en medhjælper, at se hvilke handlinger, medhjælpen har udført som lægens uddelegerede.

Se NSP Service: Minlog.

SDS
Bivirkningsindberetningsservice  (BIV)

Bivirkningsindberetningsservice anvendes til indberetning af bivirkninger observeret ved brug af lægemidler. 

Se NSP Service: Bivirkningsindberetning

SST
Dødsårsagsregisteret

Dødsårsagsregisteret anvendes til elektronisk indberetning af dødsattester.

Se NSP Service: Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI)

STS
Dokumentdelingsservice (DDS)

Dokumentdelingsservicen fungerer som et adgangspunkt til dokumentdeling baseret på profiler under Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) som defineret af sammenslutningen Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). Dokumentdeling gennem XDS baseret på registrering af kilder, der ligger inde med dokumenter, der har forskellige egenskaber (metadata). Gennem DDS kan man søge i dette registry og få informationer om hvor man kan rekvirere dokumenter, der opfylder søgekravene. Derefter kan man - også gennem DDS servicen - rekvirere dokumenterne. I både søgning og rekvireringskaldene vil der bliver kontrolleret for borgerens frabedelse af indsigt, blive logget på MinLog, og der vil (for opslag fra sundhedspersoner) blive bestilt en automatisk opfølgning på aktuel behandlingsrelation. DDS er tilgængelig på alle NSP’er (cNSP+dNSP) samt på testmiljøerne.

For mere information: DDS information

SDS
Samtykke Service 

Samtykkeservices er nationale services til henholdsvis administration og verifikation af borgeres samtykker til at sundhedspersoner må få adgang til deres oplysninger i sundhedssystemer.

Samtykke er tilgængelig på alle NSP’er (cNSP+dNSP) samt på testmiljøerne.

For mere information: Samtykkeservice...

SDS
Laboratoriesvar Proxy

Labsvar-proxies, også kendt som Svareksponeringsservice XDS-adaptere (SXA), er to komponenter, der indgår i dokumentdeling af laboratoriesvar hentet fra Svareksponeringsservicen (SES).
 

 For mere information: NSP Service: Laboratoriesvarservice

SDS

Aftaledeling

(Pilotfase frem til 30. juni 2017)

Pilotfase hvor Sundhedsdatastyrelsen via Sundhed.dk udstiller patienters aftaler fra Region Nordjylland og Region Midtjylland. 


Datasamlinger - kopiregisterservice

Anvendes sammen med basis produktet kopiregisterservicen. Datasamlingers struktur ses her: Stamdataregistre og tilhørende datatyper.

DatasamlingBeskrivelseEjer

Doseringsforslag og -enheder

Forslag til sundhedsprofessionel om dosering af præparat. Data leveres af Seruminstituttet.

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-dosering for mere information.

SDS
Bemyndigelse

Udstilling af data fra registrering af delegerede rettigheder imellem sundhedsfaglige personer til brug i sundheds-it systemer. 

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-bemyndigelse for mere information.

SDS
CPR

Oplysninger om borgere i Danmark, herunder navne, adresse, familerelationer og børn. Se yderligere beskrivelse: her.

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-cpr for mere information.

SDS
Autorisationsregistret

Autorisationsregistret indeholder informationer om hvilke sundhedsfaglige uddannelser en given person har gennemgået og er blevet autoriseret til af Sundhedsstyrelsen.

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-autorisation for mere information. 

SDS
Sikrede (Sygesikringsregistret)

Register indeholder sygesikringsinformationer om den enkelte borger, herunder hvilken yder gruppe 1 sikrede er tilknyttet (”egen læge” relationen).

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-sikrede for mere information.

SDS
Yderregistret

Yderregistret indeholder oplysninger om ydere under sygesikringen. En yder udøver virksomhed i henhold til loven om offentlig sygesikring. Der kan indgå flere ydere under et yder nr. Yderregister indeholder desuden fiktive yder nr.

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-yder for mere information.

SDS
Medicinpriser (taksten)

Taksten indeholder oplysninger om godkendte lægemidler, herunder priser, indholdsstoffer, indikationer, opbevaringsbetingelser, tilskudsregler mm.

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-takst for mere information.

SDS
Stærkevitaminer

Datasamling beskriver det godkendte sortiment af lægemidler af typerne stærke vitamin- og mineralpræparater, naturlægemidler samt radioaktive lægemidler, med oplysninger om bl.a. lægemidlernes form, styrke, indholdsstoffer, administrationsveje m.m. Se yderligere beskrivelse: her

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-vitamin for mere information.

SDS
Vaccinationer

Datasamling understøtter DDV-service med vaccinations data.

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-vaccination for mere information.

SDS
Tilskudsblanket

Blanket til ansøgning om tilskud fra praktiserende læge til Sundhedsstyrelsen på vegne af borger. Løsningen bliver i 1. omgang integreret i FMK.

Se: Inventory - NSP-komponenter#NSP-komponenter-tilskudsblanket for mere information.

SDS

Basis services - NSP infrastruktur og registerudtræk service

ServiceBeskrivelseEjer

GW

 

Gateway-service til caching af ID-kort på dedikerede NSP miljøer

Se Anvendelse af GW service ved brug af NSP.

For central GW til f.eks. brug for kommuner eller andre brugere på de centrale NSP´ere se også: NSP Service: NSP Gateway (NGW).

GW til Privateplejehjem m.v. se NSP-Service: Gateway til private plejehjem m.v.

SDS 
DCC

Viderestillingsservice til eksterne nationale services byggende på DGWS.

Se NSP Service: Viderestillingsservice (DCC).

SDS

STS-services

Flere sikkerhedsservices til autentifikation af ID-kort baseret på MOCES/NemID Erhverv og billetomveksling mellem SOSI og NemID.

Se NSP Service: Sikkerhedsservices.

SDS

Register udtræk services

BASIS og UDVIDET

Services til at lave hele, delvis eller sammensatte udtræk af nationale registre. Antallet af registre tilbydes i en BASIS sammensætning og en UDVIDET sammensætning. For hvilke registre der er med i BASIS se Servicepakke beskrivelser.

Se NSP Service: Registerudtrækservices (SDM).

Se Datasamlinger for et overblik over hvilke datasamlinger der kan anvendes gennem kopiregister servicen.

SDS

Støtte services til testformål

ServiceBeskrivelseEjer
NAS Test PublisherTestwebsnitflade til generering af NAS notificationer. Se NAS Test Publisher SDS

NTS 

 

Verification af et DGWS 1.0.1 SOAP-request - kaldes NSP Test Service eller NTS i kort udgave.

Se NSP Service: NSP Test Service (NTS).

 SDS


 

Forretningsservices på vej

 

Service Beskrivelse Ejer
Antikoagulationsservice (AK)

IT-understøttelsen af AK-behandlingsforløbet er under udvikling og forventes færdig og idriftsat 2018. Der etableres tre nationale services til AK-behandling:

    • Central registrering af AK-stamdata for patienten
    • Udvidelse af oplysninger om dosering og revurdering i FMK
    • Central adgang til hovedpart af patientens INR-data

De første 2 services håndteres af udvidelser af FMK(Fælles Medicinkort) i version 1.4.4, og den 3. service laves som en ny snitflade[1] på NSP(Den Nationale Serviceplatform på sundhedsområdet).

IT-understøttelsen af AK-behandlingsforløbet er under udvikling og forventes færdig og idriftsat 2018.

Klienthåndtering til visning og beslutningsstøtte af AK-behandling skal implementeres i de lokale løsninger. NSI(National Sundheds-IT) opfordre derfor regioner og læger om at få deres systemleverandører til at orientere sig om projektet.

 

SDS

 

Datasamlinger - kopiregisterservice på vej

 

DatasamlingBeskrivelseEjer
Tilknyttede behandlinger

I forbindelse med ordination af visse specielle lægemidler, er det til et krav, at der som en del af behandlingen ordineres tilskudspræparater, som ikke er lægermidler og som derfor ikke er registret med stamdata i "Medicinpriser".
For at kunne registre disse tilknyttede behandlinger stuktureret og kunne referere til dem med unikke id'er, vedligeholdes et register med disse præparater. Der vil ofte være tale om præparater på generisk form, da der er at fritmarked for sådanne præparater, og man ikke derfor ikke kan promovere visse produktnavne frem for andre.

Registeret over tilknyttede behandlinger udstilles på NSP og vedligeholdes af SSI.

SDS
Magistrelle præpareterI forbindelse med regionernes Apo2 projekt, er det målet at lave en fællesregional database med alle magistrelle præparater der anvendes i danmark. Ved at samle disse i en database kan man sikre unikke id'er, således at information om patienters brug af disse præparater kan udveksles struktureret - også på tværs af sektore. For også at give de ikke regionale sundhedsparter (herunder primærsektor og hjemmepleje) adgang til disse stamdata, vil de når første version er klar, blive udstillet og vedligeholdt som et stamdataregister på NSP.SDS
Begrænset Ordinationsret

Datasættet for begrænset ordinationsret består af en liste af autorisationsnumre for læger og tandlæger, og til hvert autorisationsnummer er der knyttet enten en angivelse af hvorvidt der er tale om en fuldstændig begrænset ordinationsret for lægen/tandlægen, eller der er angivet en række ATC-koder. Stamdata for begrænset ordinationsret anvendes dels i FMK og FMK-online, til at kontrollere at læger der har fået begræset eller fuldstændigt frataget deres ordinationsret ikke ordinerer disse lægemidler via FMK. Stamdata kan desuden anvendes i apotekssystemerne til at foretage samme kontrol, i de tilfælde hvor der udleveres medicin ud fra en recept på papir eller via telefon eller fax.

SDS