Stamdataregistre -kopiregisterservice

Anvendes sammen med basis produktet kopiregisterservicen. Stamdataregistrenes struktur ses her: Stamdataregistre og tilhørende datatyper.

StamdataregistreBeskrivelseEjer
Apotekere

Registeret indeholder stamdata for apoteker og tilknyttede apotekere. 

Se: Apotekere (version 1) og Apotekere (version 2) for mere information

SDS
Autorisation

Autorisationsregistret indeholder informationer om hvilke sundhedsfaglige uddannelser en given person har gennemgået og er blevet autoriseret til af Sundhedsstyrelsen.

Se: Autorisation for mere information. 

SDS
Begrænset Ordinationsret

Datasættet for begrænset ordinationsret består af en liste af autorisationsnumre for læger og tandlæger, og til hvert autorisationsnummer er der knyttet enten en angivelse af hvorvidt der er tale om en fuldstændig begrænset ordinationsret for lægen/tandlægen, eller der er angivet en række ATC-koder. Stamdata for begrænset ordinationsret anvendes dels i FMK og FMK-online, til at kontrollere at læger der har fået begræset eller fuldstændigt frataget deres ordinationsret ikke ordinerer disse lægemidler via FMK. Stamdata kan desuden anvendes i apotekssystemerne til at foretage samme kontrol, i de tilfælde hvor der udleveres medicin ud fra en recept på papir eller via telefon eller fax.

Se overblik over Begrænset ordinationret: Begrænset Ordinationsret overblik Se yderligere dokumentation: Begrænset ordinationsret

SDS
Bemyndigelse

Udstilling af data fra registrering af delegerede rettigheder imellem sundhedsfaglige personer til brug i sundheds-it systemer. 

Se: Bemyndigelse for mere information.

SDS
CPR

Oplysninger om borgere i Danmark, herunder navne, adresse, familerelationer og børn. Se yderligere beskrivelse: her

Se: CPR Udvidet for mere information.

SDS

Doseringsforslag og -enheder

Forslag til sundhedsprofessionel om dosering af præparat. Data leveres af Lægemiddelstyrelsen. Ønsker til doseringsforslag og rettelser kan sendes til medicinpriser@dkma.dk 

Se: Doseringsforslag og -enheder for mere information.

SDS
eCPR2

Oplysninger om eCPR2.

Se: eCPR2 for mere information.

SDS
Henvisningshotel

Oplysninger om henvisninger.

Se: Henvisningshotel for mere information.

SDS
LPR3

Oplysninger om lpr3 registreringer.

Se: LPR3 for mere information.

SDS
Magistrelle lægemidlerI forbindelse med regionernes Apo2 projekt, er det målet at lave en fællesregional database med alle magistrelle præparater der anvendes i Danmark. Ved at samle disse i en database kan man sikre unikke id'er, således at information om patienters brug af disse præparater kan udveksles struktureret - også på tværs af sektore. For også at give de ikke regionale sundhedsparter (herunder primærsektor og hjemmepleje) adgang til disse stamdata, og dermed blive udstillet og vedligeholdt som et stamdataregister på NSP. Se Magistrelle LægemidlerSDS
Medicinpriser (taksten)

Taksten indeholder oplysninger om godkendte lægemidler, herunder priser, indholdsstoffer, indikationer, opbevaringsbetingelser, tilskudsregler mm.

Se: Taksten (medicinpriser) for mere information.

SDS
Sikrede (Sygesikringsregistret)

Register indeholder sygesikringsinformationer om den enkelte borger, herunder hvilken yder gruppe 1 sikrede er tilknyttet (”egen læge” relationen).

Se: Sikrede for mere information.

SDS
SKS-registeretKlassifikation af sygehusvæsnets forskellige institutioner (sygehuse og afdelinger,) og benyttes bl.a. til klassifikation af sundhedsfaglige ydelser i patientadministrative systemer og efterfølgende indberetning til Landspatientregistret.
Se: SKS for mere information.
SDS
Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) indeholder organisations- og adressedata, lokationsnumre, EDI meddelelsestyper, SHAK koder mv.  i det danske, grønlandske og færørerske sundhedsvæsen.

Det fulde SOR register eller seneste ændringer i SOR kan hentes. Servicen udstilles via KopiRegisterServicen KRS. Se: SOR - NSP services - Global Site (nspop.dk) for mere information.

SDS
Stærkevitaminer

Datasamling beskriver det godkendte sortiment af lægemidler af typerne stærke vitamin- og mineralpræparater, naturlægemidler samt radioaktive lægemidler, med oplysninger om bl.a. lægemidlernes form, styrke, indholdsstoffer, administrationsveje m.m. Se yderligere beskrivelse: her

Se: Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) for mere information.

SDS
Tilknyttede behandlinger

”Tilknyttede behandlinger” er et datasæt, der består af præparater, der skal gives som supplement til en anden behandling med et lægemiddel. Datasættet blev indført, fordi det i forbindelse med ordination af visse specielle lægemidler, er et krav, at der som en del af behandlingen ordineres tilskudspræparater, som ikke er lægemidler og som derfor ikke er registreret med stamdata i "Medicinpriser". For at kunne registrere disse tilknyttede behandlinger stuktureret og kunne referere til dem med unikke id'er, vedligeholdes datasættet "tilknyttede behandlinger".
Datasættet indeholder kun generiske præparater, og der findes ikke tilhørende varenumre/pakninger. Tilknyttede behandlinger er primært relevante for systemer hvori en patients medicinering oprettes eller ændres. Dvs. først og fremmest systemer til praksislæger, speciallæger, tandlæger m.v. og EPJ-systemer. Datasættet er ikke på nogen måde følsomt, og kan derfor udstilles til alle interesserede. Registeret over tilknyttede behandlinger udstilles på NSP og vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen. Se Tilknyttede behandlinger

SDS
Tilskudsblanket

Blanket til ansøgning om tilskud fra praktiserende læge til Sundhedsstyrelsen på vegne af borger. Løsningen bliver i 1. omgang integreret i FMK.

Se: Tilskudsblanket for mere information.

SDS
Vaccinationer

Datasamling understøtter DDV-service med vaccinations data.

Se: Vaccinestamdata for mere information.

SDS
Ydelser

Oplysninger om ydelser.

Se: Ydelser for mere information.

SDS
Yderregistret

Yderregistret indeholder oplysninger om ydere under sygesikringen. En yder udøver virksomhed i henhold til loven om offentlig sygesikring. Der kan indgå flere ydere under et yder nr. Yderregister indeholder desuden fiktive yder nr.

Se: Yder for mere information.

SDS


ServiceBeskrivelseEjer

Register udtræk services


Services til at lave hele, delvis eller sammensatte udtræk af nationale registre p.t. enkeltopslag på Autorisation, CPR og DGWS CPR (Medcom standard)

Se NSP Service: Registerudtrækservices (SDM).

SDS


Registre der indgår i Fælles Stamkort

SundhedsdataregistreBeskrivelseEjer
Organdonorregister service (ODR)Formålet med organdonorregistret er at give både borgeren og relevante sunhedsfaglige aktører overblik over borgerens organdonor data. Servicen indgår i Fælles Stamkort. SDS
Livs- og behandlingstestamenteregistret service (TTS-BRS)Livs- og behandlingstestamenteregistret (LTR-BTR) er en service til registrering og udstilling af livstestamenteoplysninger for borgere. Servicen indgår i Fælles Stamkort.SDS
Stamkortregister service (SKR)Formålet med et Stamkortregistret er at give borgeren og relevante sundhedsfaglige aktører et fælles overblik over borgerens stamdata. SDS




Stamdataregistre på vej

StamdataregistreBeskrivelseEjer
TBD
SDS


  • No labels