Indholdsfortegnelse


Releases

Oversigt over gældende og tidligere releases og eventuelle kommentarer.

ReleaseKommentar
1.3.8

Search operation kan ikke kaldes - tidligere disabled

Teknisk opgradering af Bouncy Castle

Understøttelse af NemLog-in 3 og MitID

Fejlretning af af søgninger 

Endpoint

Opslag servicen kan tilgås på adressen:

[miljø url]/sor-opslag/SORLookupService

For eksempel, på TEST1-miljøet vil det være:

http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sor-opslag/SORLookupService

WSDL filen for servicen kan hentes ved at tilføje "?wsdl" til enden af URL'en, eksampel;

http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sor-opslag/SORLookupService?wsdl

Snitfladebeskrivelser

GetSorEntity Operation

Denne operation benyttes til at fremsøge en SOR-enhed. Som input til operationen angives SOR-Id på SOR-enhed der skal hentes, samt evt. dato til fremhentning af tidligere versioner. Hvis dato ikke angives returneres gældende version for SOR-enheden. 

Input
ElementData type OptionalBeskrivelse

SorIdentifier

long noSor-Id for den SOR-enhed der skal hentes.
SnapshotDatedate yes

Kan benyttes, hvis der ønskes en tidligere version af SOR-enheden, som den så ud på den angivne dato.

Hvis dato ikke angives returneres gældende version for SOR-enheden.

Output
ElementData typeBeskrivelse
SorEntitySorEntitySor entity object svarende til sor entity record i SDM databasen
StatusStatusStatus for hvordan kaldet gik

SorShakMap Operation

Denne operation benyttes til, at foretage opslag på et SOR-Id for, at få returneret, hvilken SHAK-kode der evt. er relateret til den pågældende SOR-enhed.

Operationen kan kaldes med en dato for, at fremfinde en historisk mapning. Hvis dato ikke er udfyldt returneres mapning som er gældende dagsdato.

Input
ElementData type OptionalBeskrivelse
SorIdentifierinteger noSOR-Id der angiver den SOR-enhed der ønskes at fremsøge SHAK-mapning for.
datedate yesHvis udfyldt returneres historisk mapning fra angivne dato. Hvis ikke udfyldt, så returneres data fra dagsdato.
Output
ElementData typeBeskrivelse
 SorShakMapResp ShakSorMap Shak sor map objekt type
StatusStatusStatus for hvordan kaldet gik

ShakSorMap Operation

Denne operation benyttes til, at foretage opslag på et SHAK-Id for, at få returneret, hvilke SOR-enheder der er knyttet til SHAK-koden.

Operationen kan kaldes med en dato for, at fremfinde en historisk mapning. Hvis dato ikke er udfyldt returneres mapning som er gældende dagsdato.

Input
ElementData type OptionalBeskrivelse
ShakIdentifierstring7 noShak-Id som der ønskes fremsøgt mapninger for.
datedate yesHvis udfyldt returneres historisk mapning fra angivne dato. Hvis ikke udfyldt, så returneres data fra dagsdato.
Output
ElementData typeBeskrivelse
 ShakSorMapRespList of ShakSorMap Shak sor map objekt type
StatusStatusStatus for hvordan kaldet gik

Fælles

Sikkerhed

Succesfuld anvendelse af SORLS service kræver, at der medsendes gyldig sikkerhedsbillet (SOSI Idkort) fra STS i kaldet.

Valideringen af de indkommende sikkerhedsbilletter foretages vha NSP Security API.

Sikkerhedsbillletter på niveau 3 og 4 (FOCES, VOCES, MOCES og lokale identifikationsmidler) tillades. 'På vegne af' understøttes ikke.

Namespaces

Alle kald til servicen vil benytte request typer defineret under namespacet:

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/SORLookupService/2018/09/06/

Der er type med samme navne under andre namespaces, så det er vigtigt at få valgt den rigtige.

Alle svar fra servicen vil benytte response typer defineret under namespacet:

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/SORLookupService/2018/09/06/

Eksterne typer

Mange af de data typer som bliver benyttet, kan typisk findes her:

https://sor-filer.sundhedsdata.dk/sor_produktion/xsd/

Typer under både v_1_0_0 og v_2_0_0 bliver benyttet.

Følgende lokationer bliver også inkluderet for typer:

http://digitaliser.dk/resource/1945/artefact/CVR_CVRnumberIdentifier.xsd

http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2007/05/23/


Alle typer hentet eksternt fra er ikke angivet i dette dokument, da de kan ses i WSDL-filen.

ArrayOfLong type

ElementData typeBeskrivelse
longlongEn liste af tal værdier

LocalAttributeCollectionType

ElementData typeBeskrivelse
LocalAttribute1StringLokal attribut 1
LocalAttribute2StringLokal attribut 2
LocalAttribute3StringLokal attribut 3
LocalAttribute4StringLokal attribut 4
LocalAttribute5StringLokal attribut 5

EanLocationCodeState type

ElementData typeBeskrivelse

string

Enumeration af stadier. Kan have en af følgende værdier:

  • Undefined
  • None
  • Inherited
  • Own

EanLocationCodeEntityType type

ElementData typeBeskrivelse
EanLocationCodeLongLokationsnummer
OnlyInternalIndicatorBooleanAngiver om lokationsnummeret er til internt brug
NonActiveIndicatorBooleanAngiver om lokationsnummeret er ikke-aktivt
SystemSupplierIdentifierLongSystemleverandør-id
CommunicationSupplierIdentifierLongNetoperatør-id
SystemTypeIdentifierLongEDB-system-id
EdiAdministratorIdentifierLongEDI-Administrator-id
SorNoteStringAngiver eventuelle bemærkninger til lokationsnummeret
SorStatusSorStatusAngiver SOR enhedens status
RegionCodeStringRegionens kode, f.eks. 1084 for RegionHovedstaden

ArrayOfEanLocationCodes type

ElementData typeBeskrivelse
eanLocationCodeLongEn liste af lokationsnumre

ArrayOfEdiIdentifiers type

ElementData typeBeskrivelse
EdiIdentifierLongEn liste af EDI numre

ArrayOfPrioritizedEntitySpecialityType

ElementData typeBeskrivelse
PrioritizedEntitySpecialityListe af PrioritizedEntitySpecialityTypeListe af SOR-enhedens kliniske specialer. Der kan angives op til 8, hvoraf nr. 1 er hoved specialet.

PrioritizedEntitySpecialityType

ElementData typeBeskrivelse
SpecialityIdentifierLong Speciale-id: Identifikationskode der identificerer et lægefagligt speciale. Kommentar: Identifikationskoden er et begrebs-id fra SNOMED CT.
SpecialityPriorityIdentifierLongPrioriteten af specialet. Hoved-/bi-speciale: Markerer om det er et hoved- eller bi-speciale.

ArrayOfReplacingInfoType

ElementData typeBeskrivelse
ReplacingInfoTypeListe af ReplacingInfoTypeListe af SOR-enheder

AddressInformationType

ElementData typeBeskrivelse
AdditionalAddressInformationTextStringYderligere oplysninger om adressen
AddressPostalAddressPostalTypeIndeholder yderligere adresse informationer
InheritanceIndicatorBooleanIndikerer om adressen er nedarvet eller ej ("TRUE" = Ja)
SkipAddressValidationBooleanIndikerer om den indtastede adresse skal valideres. Kun til input. Er altid sat til false i retur objektet.
MunicipalityCodeStringKommunekode
StreetCodeString

Vejkodefeltet bruges kun til output - input i feltet bliver ignoreret.

RegionNameStringIndeholder navnet på den valgte regionskode. Feltet bruges kun til output - input i feltet bliver ignoreret.
RegionCodeStringFeltet bruges ikke - input i feltet bliver ignoreret.
CoordETRS89z32NMeasureDecimalNorthing koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, North). Feltet bruges kun til output - input i feltet bliver ignoreret.
CoordETRS89z32EMeasuredecimalEasting koordinater i UTM zone 32 (ETRS89, East). Feltet bruges kun til output - input i feltet bliver ignoreret.

AddressPostalType

ElementData typeBeskrivelse
StreetNameStringVejnavn
StreetBuildingIdentifierStringHusnummer
FloorIdentifierStringEtage
SuiteIdentifierStringAdressens dør eller til højre, til venstre eller midt for
PostOfficeBoxIdentifierIntegerPostboks. Feltet bruges ikke i dag - input i feltet bliver ignoreret
PostCodeIdentifierStringPostnummer
DistrictNameStringPostdistrikt (Bynavn) - input i feltet bliver ignoreret.
CountryIdentificationCodeCountryIdentificationCodeTypePostadressens landekode

Status type

ElementData typeBeskrivelse
ErrorCodeIntegerHvis kaldet var en succes, så vil denne have værdien 0. Ved validerings fejl, så vil denne have en positiv værdi. Ved Tekniske og praktiske fejl, så vil denne have en negativ værdi.
MessageStringHvis ErrorCode er 0, er dette felt tomt. Ellers indeholder den en kort beskrivelse af, hvilken fejl der skete.


SorEntity

ElementData typeBeskrivelse
SorIdentifierLongUnik nøgle der identificerer en SOR enhed
SorTypeStringTekstværdi for SOR-type
FirstFromDateDateFørste dato hvorfra SOR enheden er gældende.
FromDateDate

Fra dato for sidste ændring på SOR enheden.

Hvis det er en ændring til en af attributterne på SOR enheden vil FromDate indeholde datoen for dagen efter ændringen til en eller flere felter.

ToDateDate

Situation 1: ændringer til SOR enhed og hvor SOR enhed ikke lukkes
Dato for sidste dag hvor en række er aktiv, hvor der oprettes en ny række indeholdende SOR felter med nye værdier. ToDate i den nye række vil være null.

Situation 2: SOR enhed lukkes
Lukkedato for sidste dag hvor en SOR enhed er aktiv. Her findes der ikke nogen ny række, dvs. alle rækker tilknyttet SOR enhed har en dato i ToDate.

UpdatedAtDatetimeÆndringstidspunkt for SOR enhed
GeographicalLocalisationIdentifierLongId på geografisklokalitet
GeographicalLocalisationNameStringNavn på den geografiske lokalitet
HasGeographicalLocalisationBooleanAngiveer om SOR enheden har en grafisk lokation
ParentSorIdentifierLongForældre SOR-id
ActivityAddressInformationAddressInformationTypeAktivitetsadressen
VisitingAddressInformationAddressInformationTypeBesøgsadressen
PostalAddressInformationAddressInformationTypePostadressen
PharmacyIdentifierStringSOR-enhedens apoteksnummer
EntityNameStringSOR Enhedens navn
EntityTypeIdentifierLongTeknisk nøgle for EntityType (SNOMED Concept Id)
EntityTypeNameStringAngiver hvilken type enheden har - fx privat, regional, tandlægepraksis, klinisk enhed, skadestue. Feltet kan indeholde enten en type af institutionsejer eller en type af sundhedsinstitution eller en type af organisatorisk enhed.
VirtualAddressInformationVirtualAddressInformationTypeAngiver enhedens hjemmesideadresse
ReportingLevelIndicatorBooleanAngiver om enheden er indberetningsniveau til Landspatientregisteret (LPR2)
LocalAttributeCollectionLocalAttributeCollectionTypeDer kan være op til 5 lokale attributter
LocalCodeStringSOR-enhedens lokale kode. Attribut der frit kan benyttes af anvender organisationen.
EanLocationCodeStateEanLocationCodeState Angiver om lokationsnummer er nedarvet fra den hierarkiske mor. Kan være 'own', 'inherited' eller 'none'.
EanLocationCodeEntityEanLocationCodeEntityType Angiver lokationsnummeret på SOR enheden
CommunicationSupplierStringAngiver netoperatør for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummeret oprettes. Dette felt er ikke relevant, da feltet optræder under EanLocationCodeEntity.
PatientsAdmittedIndicatorBooleanAngiver om enheden er et sengeafsnit. Feltet er relateret til LPR2 og er ikke længere relevant.
AmbulantActivityIndicatorBooleanAngiver om enheden er et ambulatorie. Feltet er ikke længere relevant.
ShakIdentifierStringAngiver hvilken sygehusafdelingskode, der er knyttet til SORenheden. Den samme sygehusafdelingskode kan være knyttet til mere end én SORenhed. Der kan kun registreres officielle sygehusafdelingskoder.
PrioritizedEntitySpecialityCollectionArrayOfPrioritizedEntitySpecialityTypeListe af SOR enhedens kliniske specialer. Der kan angives op til 8, hvoraf nr. 1 er hovedspecialet.
SystemSupplierSystemSupplierAngiver systemleverandøren for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummeret oprettes. Dette felt er ikke relevant, da feltet optræder under EanLocationCodeEntity. 
ProviderIdentifierStringSOR-enhedens ydernummer
CVRnumberIdentifierStringCVR nummer for SOR-enheden
ProductionUnitIdentifierStringP nummer for SOR-enheden
InstitutionOwnerSorIdLongSorid for øverste niveau i hierarkiet
InstitutionOwnerEntityTypeIdLongTeknisk nøgle for EntityType for øverste niveau i hierarkiet
HealthInstitutionSorIdLongSorid for næstøverste niveau i hierarkiet
HealthInstitutionEntityTypeIdLong

Teknisk nøgle for EntityType for næstøverste niveau i hierarkiet


ShakSorMap

Er returtype ved kald til SorShakMap og ShakSorMap operationerne. Begge operationer returnerer samme type. ShakSorMap kan returnere flere rækker, da det kan være flere SOR-enheder tilknyttet en SHAK-kode. SorShakMap returnerer kun en række, da der kun kan være en SHAK-kode tilknyttet en SOR-enhed.    

ElementData typeBeskrivelse
SorShakMapIdIntegerUnik ID for mapningsrecord
ShakIdStringShak-kode der mappes
SorIdIntegerSorId der mappes. 
IsDirectSorShakMappingBooleanTrue, hvis SHAK-koden er knyttet direkte til SOR-id I SOR. False, hvis SHAK-koden kommer fra en ovenliggende SOR-enhed.
ShakIdsDirectSorIdIntegerSOR-id for den enhed, som SHAK-koden er direkte knyttet til.  Kun angivet, hvis der er en indirekte mapning mellem "ShakId" og "SorId". Indeholder null, hvis der er en direkte mapning mellem "Shakid og SorId"
FromDateDateMapping recorden er gældende fradato.
Der er en ny record hver gang der enten er en ændring i SHAK eller SOR. Dvs, denne dato genereres ud fra SOR-fra-dato, SHAK-fra-dato eller nedarvede SOR-fra-datoer.
ToDateDateMapping recorden gældende til dato.
UpdatedAtDatetimeTidspunkt for genereringen af mapnings recorden.
SorTypeStringTekstværdi for SOR-type, enten IE, SI, OE
SorEntityNameStringSOR Enhedens navn
SorEntityTypeIdIntegerTeknisk nøgle for EntityType (SNOMED Concept Id)
SorEntityTypeNameStringAngiver hvilken type enheden har - fx privat, regional, tandlægepraksis, klinisk enhed, skadestue. Feltet kan indeholde enten en type af institutionsejer eller en type af sundhedsinstitution eller en type af organisatorisk enhed.
SorFirstFromDateDateFørste dato hvorfra SOR enheden er gældende.
SorFromDateDate

Fra dato for sidste ændring på SOR enheden. Hvis det er en ændring til en af attributterne på SOR enheden vil FromDate indeholde datoen for dagen efter ændringen til attributten.

SorToDateDate

Situation 1: ændringer til SOR enhed og hvor SOR enhed ikke lukkes
Dato for sidste dag hvor en SOR række er aktiv, og hvor der oprettes en ny række indeholdende SOR felter med nye værdier. ToDate i den nye række vil være null.

Situation 2: SOR enhed lukkes
Lukkedato for sidste dag hvor en SOR enhed er aktiv. Her findes der ikke nogen ny række, dvs. alle rækker tilknyttet SOR enhed har en dato i ToDate.

SorUpdatedAtDatetimeÆndringstidspunkt for SOR-enhed
SorParentSorIdIntegerSor-Id for hierarkisk forælder entitet. Null for SorType institutionsejer (IE)
SorInstitutionOwnerSorIdIntegerSor-Id der angiver institutionsejer (IE), dvs. øverste niveau i SOR hierarkiet for den enhed
SorInstitutionOwnerEntityNameStringAngiver navnet på enhedens institutionsejer. Er altid udfyldt.
SorInstitutionOwnerEntityTypeIdIntegerTeknisk nøgle (SNOMED Concept Id) der angiver typen af institutionsejer. 
SorInstitutionOwnerEntityTypeNameStringAngiver hvilken type enheden har - enten privat, regional, kommunal, stat.
SorHealthInstitutionSorIdIntegerSor-Id der angiver enhedens sundhedsinstitution, dvs. næstøverste niveau i SOR hierarkiet for den enhed. Er udfyldt for sortyperne SI og OE. Null hvis det er en IE sortype.
SorHealthInstitutionEntityNameStringAngiver navnet på enhedens sundhedsinstitution. 
SorHealthInstitutionEntityTypeIdInteger

Teknisk Id (SNOMED Concept Id) der angiver typen af sundhedsinstitution.

SorHealthInstitutionEntityTypeNameStringAngiver typen af sundhedsinstitution fx tandlæge klinik, plejehjem, hospital
SorEanLocationCodeStateString

Enumeration af stadier. Kan have en af følgende værdier:

  • Undefined
  • None
  • Inherited
  • Own
SorEanLocationCodeIntegerSOR-enhedens lokationsnummer
SorGeographicalLocalisationIdInteger Id for geografisk lokalitet til opslag i tabellen GeoLocalisation
SorGeographicalLocalisationNameString Navn på den geografiske lokalitet
SorVisitingAddressInheritanceIndicatorBoolean True hvis besøgsadressen er arvet via SOR-hierarkiet. Værdier: True/False.
SorVisitingAddressStreetNameString Besøgsadressens vejnavn
SorVisitingAddressStreetCode String Besøgsadressens vejkode til vejregister i CPR
SorVisitingAddressStreetBuildingId String Besøgsadressens husnummer
SorVisitingAddressFloorId StringBesøgsadressens etage
SorVisitingAddressSuiteId StringBesøgsadressens dør eller til højre, til venstre eller midt for 
SorVisitingAddressAdditionalAddressInfoStringBesøgsadressens ekstra adresseinformation: Information der specificerer fysiske adresser.
SorVisitingAddressPostCodeId String Besøgsadressens postnummer
 SorVisitingAddressDistrictName String Besøgsadressens postdistriktsnavn (Bynavn)
SorVisitingAddressMunicipalityCode  String Besøgsadressens kommunekode, der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister
 SorVisitingAddressRegionCode String Besøgsadressens regionskode
 SorVisitingAddressCountryIdCode String Besøgsadressens landekode. Pt indeholder SOR kun danske adresser.
 SorVisitingAddressCoordETRS89z32NMeasure Decimal Besøgsadressens GPS koordinater (ETRS89, north)
 SorVisitingAddressCoordETRS89z32EMeasure Decimal Besøgsadressens GPS koordinater (ETRS89, east)
 SorPrioritizedEntitySpeciality1Id Integer Teknisk (SNOMED Concept Id) nøgle til enhedens klinisk hovedspeciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality1Name String Angiver enhedens hovedspeciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality2Id Integer Teknisk (SNOMED Concept Id) nøgle til klinisk speciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality2Name String Angiver enhedens bispeciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality3Id Integer Teknisk (SNOMED Concept Id) nøgle til klinisk speciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality3Name String Angiver enhedens bispeciale 
 SorPrioritizedEntitySpeciality4Id Integer Teknisk (SNOMED Concept Id) nøgle til klinisk speciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality4Name String  Angiver enhedens bispeciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality5IdInteger Teknisk (SNOMED Concept Id) nøgle til klinisk speciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality5Name String  Angiver enhedens bispeciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality6Id Integer Teknisk (SNOMED Concept Id) nøgle til klinisk speciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality6Name String  Angiver enhedens bispeciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality7Id Integer Teknisk (SNOMED Concept Id) nøgle til klinisk speciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality7Name String  Angiver enhedens bispeciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality8Id Integer Teknisk (SNOMED Concept Id) nøgle til klinisk speciale
 SorPrioritizedEntitySpeciality8Name String  Angiver enhedens bispeciale
 ShakDateFromDate Gyldig fra dato for SHAK enhed
 ShakDateToDatetime  Gyldig til dato for SHAK enhed
 ShakUpdatedAtDatetime Ændringstid for SHAK enhed
 ShakNameString Shak Navn
 ShakInstitutionTypeIdString ID for SHAK institutiontype
 ShakInstitutionTypeNameString SHAK institutionstype fra "sygehusniveau"
 ShakOwnerTypeIdString ID for SHAK owner type
 ShakOwnerTypeNameString SHAK owner type, f.eks. regional, privat, statslig...
 ShakMainSpecialityIdString ID for SHAK hovedspeciale.
 ShakMainSpecialityNameString SHAK hovedspeciale
 ShakSpeciality1IdString ID for Shak bispeciale 1
 ShakSpeciality1NameString

SHAK bispeciale 1 

 ShakSpeciality2IdStringID for Shak bispeciale 2
 ShakSpeciality2NameString

SHAK bispeciale 2 

 ShakSpeciality3IdStringID for Shak bispeciale 2 
 ShakSpeciality3NameString

SHAK bispeciale 2  

Fejlkoder

De nedenstående er hvilke denne applikation definerer:

MedCom fault code

Fault string

Beskrivelse

processing_problemSOAP forspørgslen er ugyldig. Påkrævet namespace manglerNamespace mangler i forespørgsel
processing_problemSOAP forspørgslen er ugyldig. Ingen gyldig SOAP-action er angivetSOAP action mangler i forespørgsel
processing_problemSOAP forspørgslen er ugyldig. Den angivne operation findes ikkeDen angivne operation findes ikke
processing_problemDet er ikke muligt at læse forespørgslenFejl under læsning af body element
ticket_missingDer opstod en fejl under autentificeringen: Manglende sikkerhedsbillet i forespørgselAutentifikations fejl, manglende sikkerhedsbillet i forespørgsel
ticket_not_validDer opstod en fejl under autentificeringen: Sikkerhedsbilletten er ikke gyldigAutentifikations fejl, ugyldig sikkerhedsbillet i forespørgsel
principal_user_presentDer opstod en fejl under autoriseringen: På vegne af understøttes ikkeAutorisations fejl, på vegne af tillades ikke adgang
organisation_missingDer opstod en fejl under autoriseringen: Manglende organisation i sikkerhedsbillettenAutorisations fejl, organisation ikke angivet
processing_problemDer opstod en fejl under autoriseringen: Brugertypen kan ikke autoriseresAutorisations fejl, brugertypen tillades ikke adgang
not_authorizedCVR er ikke whitelistetAutorisations fejl, manglende whitelisting af CVR
validation_errorValideringsfejl: Identifier er ikke angivetValideringsfejl, sor eller shak identifier er ikke angivet i forespørgslen
syntax_errorDet er ikke muligt at læse bodyFejl under transformeringen af SOAP body til et objekt
processing_problemDet er ikke muligt at skrive objektFejl under at skrive det transformerede objekt til klienten
processing_problemDet er ikke muligt at skrive bodyFejl under transformeringen af object til XML
processing_problemDer er sket en fejl i forsøget på at kontakte SOR databasenFejl under forespørgsel mod whitelistingdatabasen
processing_problemDer er sket en fejl i forsøget på at kontakte SDM databasenFejl under forespørgsel mod backenden
processing_problemDer er sket en uventet fejlUventet fejl

Andre fejl kan forekomme fra backenden, eller dens underliggende services.

Det skal pointeres, at MedCom's fault code kan findes under detail sektionen af den resulterende SOAP fault. Den påkrævede faultstring vil altid være "Server".

Eksempel på kald

Java frameworks

For en eksempel implementation i Java, kan der med foredel tages udgangspunkt i servicens integrationstest:

https://svn.nspop.dk/svn/capgemini/SORServices/NSP/sorls/trunk/SorLookupService/src/test/java/dk/sds/nsp/sor/sorls/servlet/SorlsServletIT.java

Denne implementerer og bruge er JAX-WS klient for servicen, implementeret med Apache CXF. Klienten benytter også Seal.Java biblioteket til håndtering af SOSI ID kort og DGWS. Yderligere dokumentation på biblioteket kan findes her:

https://digitaliser.dk/group/374971

.NET frameworks

Seal.NET er .NET ekvivalenten til Seal.Java, og er dokumenteret her:

http://digitaliser.dk/group/375117

Der eksisterer ingen eksempel implementation i .NET, men bibliotek og WSDL er frit tilgængelig til at lave en sådan.


  • No labels