Introduktion

Formål

Dette dokument er rettet mod systemadministratorer og driftspersoner, som skal kunne håndtere driftsmæssige aspekter af komponenten.

Driftsvejledningen indeholder information om DDS Registry og Repository med hensyn til eksterne afhængigheder, standard placering af logfiler og konfigurationsfiler, og evt. krav til genstart af applikationer hvis komponenten ikke er responsiv.

I afsnit 2 (Komponenter) er beskrevet hvilke komponenter, der indgår i DDS Registry og Repository og deres forventede placering med hensyn til platform.

Afsnit 4 (Konfiguration) beskriver aktuelle konfigurationsparametre for DDS Registry henholdsvis Repository, samt eksempler på konfigurationsparameter-filer.

Afsnit 5.1, 5.2 og 5.3 (Overvågning) beskriver hvorledes DDS Registry og Repository komponenterne overvåges.

I afsnit 5.4 er DDS Registry og Repository-relaterede logfiler beskrevet, så disse evt. kan overvåges, og tillige danne baggrund for fejlsøgning.


Beskrivelse af standard fejlsøgning og start/stop vejledning for komponenterne er beskrevet i afsnit 6 (Standard fejlsøgning).

Specielle krav til backup er beskrevet i afsnit 7 (Krav til backup m.m.), ligesom procedure ved reetablering af komponenten ud fra backup beskrives.

Læsevejledning

Læseren forventes at have kendskab til National Sundheds-IT’s platform NSP, samt generelt kendskab til WildFly applikationsserver, MySQL, samt Ubuntu Linux operativ system.

Dokumenthistorik

Dokumentet er oprettet med udgangspunkt i 2 separate Driftsvejledninger for registry henholdsvis repository. Den videre redigeringshistorik efter dette tidspunkt fremgår af confluence "Page History".

Definitioner og referencer

Definition

Beskrivelse

DCC

Dekoblingskomponenten på NSP

DDS

Dokumentdelingsservice 

DKS

DCC Konfigurations Service

ITI

IT Infrastructure, fra Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). 

NSI

National Sundheds-IT

NSP

Den nationale service platform (inden for sundheds-IT)

SHAK

Sygehusafdelingsklassifikation

SOR

Sundhedsvæsenets organisationsregister

STS

Security Token Service

APAlmen praksis

Alias

Beskrivelse

DKS-beskrivelse

https://www.nspop.dk/display/web/DKS+--+DCC+Konfiguration+Service, hentet 02.09.2016.

Komponenter

Dette dokument dækker følgende dokument delings komponenten (DDS) på NSP. Den består af 2 logiske komponenter:

 • DDS Registry
  • Type: Webservice
  • Filnavn: ddsregistry.war
  • Servicecheckurl: <serverurl>/ddsregistry/servicecheck
  • Statusurl: <serverurl>/ddsregistry/status
  • Versionurl: <serverurl>/ddsregistry/version
  • Endpoint for RegistryStoredQuery:
   • Url: <serverurl>/ddsregistry
   • DKS-konfiguration: <serverurl>/ddsregistry/dccconfig/dks


 • DDS Repository

  • Type: Webservice

  • Filnavn: ddsrepository.war

  • Url: <serverurl>/ddsrepository

  • Servicecheckurl: <serverurl>/ddsrepository/servicecheck

  • Statusurl: <serverurl>/ddsrepository/status

  • Versionurl: <serverurl>/ddsrepository/version

  • DKS-konfiguration: <serverurl>/ddsrepository/dccconfig/dks

DDS komponenterne anvender desuden ConsentVerification-servicen, MinLog Registration-servicen, Behandlingsrelationsservicen samt STS’en.

DDS registry anvender også HealthShare Document Registry servicen. Mens DDS repository gør brug af nul, et eller flere XDS repositories.

Daglig drift

Dette afsnit beskriver den daglige drift af systemet.

Relaterede services

DDS Registry og Repository afhænger af tilstedeværelsen af en række andre services, og ved fejl i disse vil DDS fejle tilsvarende. Disse services er:

 • STS
 • Samtykkeverifikationsservice
 • DDS registry også:
  • Nationale registry NXRG samt andre bagvedliggende registry services (som konfigureret i databasen)

Desuden er DDS Registry og Repository afhængig af følgende services, hvor fejl ikke bevirker fejl af DDS:

 • Behandlingsrelationsservice
 • MinLogRegistration-service

Consent override log

DDS Registry og Registry logger brug af værdispring til consent override loggen (ddsregistry-consentoverride.log). Denne skal kunne indsamles og der skal foretages opfølgning på indholdet af dette. Den skal derfor være tilgængelig for indsamling, og må ikke fjernes andet end i denne forbindelse.

DDS registrys Adgang via Trust Konfigurationsfiler

Enabling

Tjek for adgang via Trust for ikke-autoriserede sundhedspersoner bliver aktiveret, hvis property trusted.roles.filename er angivet i DDSRegistry.properties.

Hvis man ønsker at aktivere eller de-aktivere tjekket, så kræver det ændring af DDSRegistry.properties og genstart af Wildfly.

Format

For Trust konfigurationsfilerne gælder følgende:

 • Alle linier der starter med # betragtes som en kommentar.
 • Blanke linier er tilladte.
 • Alle andre linier bliver behandlet.
 • Ved fejl skrives en fejlbesked til loggen - den fejlramte linie ignoreres og indlæsningen fortsætter.
 • Parserne er case-sensitive.

Liste af roller i Trust (trusted.roles)

Filen der indeholder listen af roller, som en ikke autoriseret sundhedsperson kan få adgang til DDS med, er angivet ved property  trusted.roles.filename. 

Trust rollen er angive som følgende:

ROLLETEKST¤ROLLEID¤POSITIVLISTE AF DOKUMENTTYPER[,]

Tegnet ¤ bruges til at opdele linier i 3 dele:

 • ROLLETEKST - en kort beskrivelse af den rolle linien omhandler.
 • ROLLEID - en unik nøgle der angiver rollen. Nøglen har følgende format fra SOSI id kortet
  • urn:dk:healthcare:national-federation-role:code:<kode>:value:<værdi>
 • POSITIVLISTE AF DOKUMENTTYPER - liste af dokumenttyper, som rollen giver adgang til adskilt med komma.

Eksempel på indhold i fil med Trust roller:

#
#/pack/wildfly8/modules/nsi/ddsregistry/config/main/trusted_roles.txt -> /ddsregistry/war/src/test/conf/trusted_roles.txt
#
# Kendt rolle, lægesekretær, som kan se aftale- og pmhr dokumenter.
Kendt rolle¤urn:dk:healthcare:national-federation-role:code:40001:value:lægesekretær¤,53576-5
# Kendt rolle, rengøringsassistent, som ikke kan se nogen dokumenttyper
Kendt rolle¤urn:dk:healthcare:national-federation-role:code:12345:value:rengøringsassistent

Genindlæsning

Hvis der er ændringer til konfigurationsfilerne for adgang via Trust, så skal WildFly genstartes før ændringerne er aktive. 

Konfiguration

Komponenterne afvikles i et docker-compose setup, som ligger under https://svn.nspop.dk/svn/components/dds/trunk/compose.

En række af DDS registry og DDS repositorys properties har samme navne og anvendelse. Derfor beskrives disse sammen nedenfor. Efterfølgende beskrives de properties, som adskiller sig for de 2 komponenter.

DDS Registry og Repository

Servicekonfiguration

Grundlæggende konfiguration foregår ved redigering i filerne

 • For DDS registry: DDSRegistry.properties. Filen er placeret i compose/configuration/ddsregistry, og er volume-mappet.
 • For DDS repository: DDSRepository.properties.  Filen er placeret i compose/configuration/ddsrepository, og er volume-mappet.

I filerne skal følgende properties være definerede. Bemærk kolonnerne "Reg" og "Rep" der angiver med 'x' om propertien kan anvendes for registry henholdsvis repository properties filen.

Bemærk at overstregede properties ikke længere indlæses af DDS Registry, men er hardcodet som følge af ændring i DGWS håndtering. Værdierne skal stadig være tilgængelige i properties filen.

Registry og Repository properties

Property

Reg

Rep

Beskrivelse

idcard.version

x

x

Servicen afviser kald, hvor ID-kort i Security-header ikke har versionsnummer opgivet som værdien af denne property. Angives til 1.0.1.

sts.test.mode

x

x

Angiver med værdien true at servicen benytter test-STS. Værdien skal være ’false’ i drift, hvorved den rigtige SOSI-STS anvendes.

log.config.file

x

x

Angiver placering af log4j properties.

client.consentverification.properties

x

x

Angiver placering af properties til kald af Samtykkeverifikationsservicen.

client.minlogregistration.properties

x

x

Angiver placering af properties til kald af MinLog Registreringsservicen.

client.treatment.relation.properties

x

x

Angiver placering af properties til kald af behandlingsrelationsservicen.

treatment.relation.service.invoke

x

x

Angiver med værdien true, at behandlingsrelationsservicen skal kaldes. Værdien false bevirker, at behandlingsrelationsservicen ikke kaldes.

servicestatuscheck.consentverification.failurethreshold

x

x

Antal kald til samtykkeverifikationsservicen der må fejle før der meldes 500 på statussnitfladen.

servicestatuscheck.treatmentrelation.failurethreshold

x

x

Antal kald til BRS der må fejle før der meldes 500 på statussnitfladen.

servicestatuscheck.minlog.failurethreshold

x

x

Antal kald til MinLog der må fejle før der meldes 500 på statussnitfladen.

servicestatuscheck.database.failurethreshold

x

x

Antal kald til lokal database der må fejle før der meldes 500 på statussnitfladen.

servicestatuscheck.unlockdelay

x

x

Antal sekunder fra statussnitfladen melder 500 til at antal fejl kald nulstilles.

sts.keystore

x

x

Keystore, der indeholder DDS Registrys/Repository funktionscertifikat

sts.keystore.password

x

x

Password til sts.keystore

sts.endpoint

x

x

Endpointet, hvor DDS Registry/Repository skal trække sit SOSI IDkort på baggrund af sts.keystore

idcard.subject.id.type

x

x

Subjecttype for IDKortet

idcard.subject.id

x

x

Subjectid for IDKortet

idcard.subject.name

x

x

Subjectnavn for IDKortet

idcard.level

x

x

Sikkerhedsniveau for IDkortet

idcard.system.name

x

x

Systemnavn i IDkortet

whitelisted.level3.cvrs

x

x

Liste (kommasepareret) af whitelistede CVR numre og certifikater som DDS'en tillader kald med niveau 3 Idkort fra (se afsnit nedenfor vedr. whitelisting for detaljer vedr. format)

dds.citizen.powerofattorney.privileges

x

x

Det fuldmagtsprivilegie, der tillader at en borger tilgår en anden borgers data via DDS

client.documentregistry.properties

x


Angiver placering af properties til kald af det nationale registry (NXRG) samt andre bagvedliggende registry services.

registry.invoker.use.fastinfoset

x


Angiver med værdien true, at servicen skal tilbyde anvendelse af Fast Infoset ved kommunikation med XDS Registries. Ved værdien false foregår kommunikationen med vanlig XML. 

minlog.query.default

x

x

Teksten der sendes til MinLog registreringsservicen, når en sundhedsperson laver opslag/dataudtræk.

minlog.query.consentoverride

x

x

Teksten der sendes til MinLog registreringsservicen, når en sundhedsperson laver opslag/dataudtræk med tilsidesættelse af samtykketjek (værdispring).

minlog.query.childcustodyholder

x

x

Teksten der sendes til MinLog registreringsservicen, når en borger laver opslag/dataudtræk på vegne af en anden borger, hvor vedkommende er forældremyndighedsindehaver.

minlog.query.proxyholder

x

x

Teksten der sendes til MinLog registreringsservicen, når en borger laver opslag/dataudtræk på vegne af en anden borger, hvor vedkommende er fuldmagtshaver.

minlog.query.guardian

x

x

Teksten der sendes til MinLog registreringsservicen, når en borger laver opslag/dataudtræk på vegne af en anden borger, hvor vedkommende er værge.

ap.assigning.authorities.filename

x


Angiver fil med liste af AP, der indgår i komplekseforløb pilotprojektet.

ap.patient.consent.filename

x


Angiver fil med liste af patienter, der har givet samtykke til AP.

validation.response.ydernummer

x


Valideringsniveau for ydernummer-validering. Eksempel: WARNING, OFF. Default: WARNING

oid.assignment.ydernummer

x


OID for ydernummer. Default: 1.2.208.176.1.4

client.documentrepository.properties


x

Angiver placering af properties til kald af dokumentkilder, hvor snitfladen til indhentning af dokument benytter Den Gode Webservice.

repository.retrieve.documents.processing.timeout


x

Antal millisekunder, der afventes svar fra kaldt XDS Repository med henblik på at samle svar fra eventuelt flere kaldte XDS Repositories til videre processering. Dette er ikke en timeout på kaldet til XDS Repository, der i stedet er konfigureret i documentsource-tabellen i databasen jf. afsnit 4.1.5.

retrieved.documents.processing.timeout


x

Antal millisekunder, der afventes færdiggørelse af efterprocessering af svar med henblik på at samle efterprocesserede svar i det samlede svar. Dette er ikke en timeout, der bevirker udelukkelse af svar.

dds.minlog.on.idcard.level3.enabled


x

Angiver, om DDS skal minlogge, når der kaldes med SOSI Idkort niveau 3
Skal sættes (true/false)


I den/de properties-filer, der udpeges af de forskellige ”client.*.properties” properties skal flg. properties defineres:

Property

Reg

Rep

Beskrivelse

verification.wsdl.location

x

x

Angiver service endpoint for Samtykkeverifikationsservicen

registration.log.organisation_name

x

x

Angiver standard organisationsnavnet, der bliver sendt til MinLog Registreringsservicen.

treatment.relation.wsdl.location

x

x

Angiver service endpoint for behandlingsrelationsservicen

treatment.relation.service.timeout

x

x

Timeout givet i millisekunder anvendt ved kald til behandlingsrelationsservicen 

verification.invoker.timeout

x

x

Timeout givet i millisekunder anvendt ved kald til samtykke verifikationsservicen.

minlog.producer.bootstrap.serversxxKafka bootstrap servers der anvendes til MinLog registrering.
minlog.producer.client.id

x

x

Kafka klient id anvendt til MinLog registrering.

minlog.producer.key.serializerxxKafka key serializer. Skal være "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"
minlog.producer.value.serializerxxKafka value serializer. Skal være "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"
minlog.topicxxKafka topic til MinLog registrering.
dds.minlog.on.idcard.level3.enabled

x


Angiver, om DDS skal minlogge, når der kaldes med SOSI Idkort niveau 3

Skal sættes: true, false

personinformation.maxTotalConnectionsxxKonfiguration af client pool til kald af CPRExists service
personinformation.defaultMaxConnectionsPerRoutexxKonfiguration af client pool til kald af CPRExists service
personinformation.urlxxPeger på endpointet for PersonInformationServicen.


Udover ovenstående skal følgende angives i den properties fil, der er udpeget i propertien ”client.treatment.relation.properties”. Disse forholder sig til værdier i SOAP requesten til behandlingsrelationsservicen og de følgende beskrivelser refererer til elementer i denne.

Property

Reg

Rep

Beskrivelse

treatment.relation.serviceprovider.vendor

x

x

Indsættes som ’ServiceProvider/Vendor’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody

treatment.relation.serviceprovider.version

x

x

Indsættes som ’ServiceProvider/Version’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody

treatment.relation.lookup.timeinterval.start.offset

x

x

Angiver antallet af dage fra DDS-kaldtidspunktet, der skal indsættes som tidsstemplet ’RelationLookupTimeInterval/start’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody.

Negativt fortegn angiver antal dage før DDS-kaldtidspunktet.

treatment.relation.lookup.timeinterval.end.offset

x

x

Angiver antallet af dage fra DDS-kaldtidspunktet, der skal indsættes som tidsstemplet ’RelationLookupTimeInterval/end’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody.

Negativt fortegn angiver antal dage før DDS-kaldtidspunktet.

treatment.relation.timelimit.offset

x

x

Angiver antallet af dage fra DDS-kaldtidspunktet, der skal indsættes som tidsstemplet ’TimeLimit’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody.

treatment.relation.queryable.cvr

x

x

Indsættes som ’QueryableCvr’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody

treatment.relation.external.reference.id

x

x

Indsættes som ’ExternalReferenceId’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody

treatment.relation.acceptable.relations.hospital

x

x

Kommasepareret liste af kategorier, der indsættes som ’AcceptableRelations/Relation’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody, når sundhedspersonens organisation er opført som hospital (ved SHAK-kode).

treatment.relation.followup.relations.hospital

x

x

Kommasepareret liste af kategorier, der indsættes som ’FollowupRelations/Relation’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody, når sundhedspersonens organisation er opført som hospital (ved SHAK-kode).

treatment.relation.acceptable.relations.doctor

x

x

Kommasepareret liste af kategorier, der indsættes som ’AcceptableRelations/Relation’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody, når sundhedspersonens organisation er opført som yder (ved ydernummer).

treatment.relation.followup.relations.doctor

x

x

Kommasepareret liste af kategorier, der indsættes som ’FollowupRelations/Relation’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody, når sundhedspersonens organisation er opført som yder (ved ydernummer).

treatment.relation.acceptable.relations.organization

x

x

Kommasepareret liste af kategorier, der indsættes som ’AcceptableRelations/Relation’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody, når sundhedspersonens organisation er opført som SOR (ved SOR-kode).

treatment.relation.followup.relations.organization

x

x

Kommasepareret liste af kategorier, der indsættes som ’FollowupRelations/Relation’ i behandlingsrelationsservicens treatmentRelationRequestBody, når sundhedspersonens organisation er opført som SOR (ved SOR-kode).


Registry properties


I metadata er identifikation af sundhedsorganisationer givet ved et id og anførelse af hvilken assigning authority, der har udstedt det id. I DDSRegistry.properties skal der ved properties givet i Tabel 1 være anført, hvilke object identifiers (OID), der anvendes for assigning authority for sundhedsorganisationers id.

 Property

Beskrivelse

consent.check.sor.assigning.authorities.oid


consent.check.shak.assigning.authorities.oid


consent.check.ynumber.assigning.authorities.oid


registering.allowed.sor.assigning.authorities.oid


registering.allowed.shak.assigning.authorities.oid


registering.allowed.ynumber.assigning.authorities.oid


Tabel 1 OID for assigning authorities for sundhedsorganisationer

OID-værdier for assigning authorities givet i mønsteret properties consent.check.* (fx consent.check.sor.assigning.authorities.oid) er de, der anvendes ved samtykkekontrol ved opslag på eksisterende metadata. Disse lister af OID-værdier vil vokse over tid og afspejle også evt. historiske assigning authorities.

OID-værdier for assigning authorities givet i mønsteret properties registering.allowed.* (fx registering.allowed.sor.assigning.authorities.oid) er de, der tillades ved dokumentkilders registrering af dokumentmetadata. Disse lister af OID-værdier bør kun afspejle de assigning authorities, der er i anvendelse på registreringstidspunktet.


Eksempel på ”DDSRegistry.properties” fil (bemærk at alle ”client.*.properties” udpeger filen selv, og at klient properties derfor er defineret i samme fil):

idcard.version = 1.0.1
sts.test.mode = true
log.config.file=ddsregistry.log4j.properties
client.consentverification.properties = DDSRegistry.properties
client.minlogregistration.properties = DDSRegistry.properties
client.documentregistry.properties = DDSRegistry.properties
client.treatment.relation.properties = DDSRegistry.properties
treatment.relation.service.invoke=true
treatment.relation.service.invoke=true
treatment.relation.service.timeout=3000
treatment.relation.wsdl.location = http://localhost:9090/ddsservices-brs-stub/BRSFacadeService/BRSFacadeStub?wsdl
verification.wsdl.location=http://localhost:9090/consent-verification/service?wsdl
verification.invoker.timeout=30000
treatment.relation.serviceprovider.vendor=vendor
treatment.relation.serviceprovider.version=version
treatment.relation.lookup.timeinterval.start.offset=-1
treatment.relation.lookup.timeinterval.end.offset=1
treatment.relation.timelimit.offset=90
treatment.relation.queryable.cvr=19343634
treatment.relation.external.reference.id=
treatment.relation.acceptable.relations.hospital=A,B,C
treatment.relation.followup.relations.hospital=All
treatment.relation.acceptable.relations.doctor=C,D,E
treatment.relation.followup.relations.doctor=All
treatment.relation.acceptable.relations.organization=A,B,C
treatment.relation.followup.relations.organization=All
consent.check.sor.assigning.authorities.oid=1.2.208.176.1.1,1.2.208.176.1
consent.check.shak.assigning.authorities.oid=
consent.check.ynumber.assigning.authorities.oid=
registering.allowed.sor.assigning.authorities.oid=1.2.208.176.1.1,1.2.208.176.1
registering.allowed.shak.assigning.authorities.oid=
registering.allowed.ynumber.assigning.authorities.oid=
servicestatuscheck.consentverification.failurethreshold = 1
servicestatuscheck.treatmentrelation.failurethreshold = 1
servicestatuscheck.minlog.failurethreshold = 1
servicestatuscheck.database.failurethreshold = 1
ap.assigning.authorities.filename=/pack/wildfly8/modules/nsi/ddsregistry/config/main/ap_authorities.txt
ap.patient.consent.filename=/pack/wildfly8/modules/nsi/ddsregistry/config/main/ap_patients.txt
idcard.subject.id.type=medcom:cvrnumber
idcard.subject.id=46837428
idcard.subject.name=NETS DANID A/S - TU VOCES gyldig
idcard.level=3
idcard.system.name=Dokumentdelingsservicen
sts.endpoint=http://test1-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/SecurityTokenService
sts.keystore=Statens_Serum_Institut_VOCES.jks
sts.keystore.password=Test1234
minlog.producer.bootstrap.servers=kafka:9092
minlog.producer.client.id=DdsMinLog2-producer
minlog.producer.key.serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
minlog.producer.value.serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
minlog.topic=MINLOG_TOPIC
dds.minlog.on.idcard.level3.enabled=true
personinformation.maxTotalConnections=200
personinformation.defaultMaxConnectionsPerRoute=20
personinformation.url=http://test1-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/stamdata-personinformation/v1


Eksempel på ”DDSRepository.properties” fil (bemærk at alle ”client.*.properties” udpeger filen selv, og at klient properties derfor er defineret i samme fil):

idcard.version = 1.0.1
sts.test.mode = true
 
repository.service.name = Dokumentdelingsservicen
log.config.file=ddsrepository.log4j.properties
 
client.documentrepository.properties = DDSRepository.properties
client.consentverification.properties = DDSRepository.properties
client.minlog
.properties = DDSRepository.properties
client.treatment.relation.properties = DDSRepository.properties
treatment.relation.service.invoke=true
 
treatment.relation.service.invoke=true
treatment.relation.service.timeout=3000
treatment.relation.wsdl.location = http://localhost:9090/ddsservices-brs-stub/BRSFacadeService/BRSFacadeStub?wsdl
 
verification.wsdl.location=http://localhost:9090/consent-verification/service?wsdl
verification.invoker.timeout=30000
 
treatment.relation.serviceprovider.vendor=vendor
treatment.relation.serviceprovider.version=version
treatment.relation.lookup.timeinterval.start.offset=-1
treatment.relation.lookup.timeinterval.end.offset=1
treatment.relation.timelimit.offset=90
treatment.relation.queryable.cvr=19343634
treatment.relation.external.reference.id=
treatment.relation.acceptable.relations.hospital=A,B,C
treatment.relation.followup.relations.hospital=All
treatment.relation.acceptable.relations.doctor=C,D,E
treatment.relation.followup.relations.doctor=All
treatment.relation.acceptable.relations.organization=A,B,C
treatment.relation.followup.relations.organization=All
 
documentsourcesds.statement=SELECT * FROM documentsources.documentsource LIMIT 1;
sords.statement=SELECT * FROM stamdata.SORRelationer LIMIT 1;
authds.statement=SELECT * FROM stamdata.autreg LIMIT 1;
whitelistds.statement=SELECT * FROM whitelist.whitelist_config LIMIT 1;
 
servicestatuscheck.consentverification.failurethreshold = 1
servicestatuscheck.treatmentrelation.failurethreshold = 1
servicestatuscheck.minlog.failurethreshold = 1
servicestatuscheck.database.failurethreshold = 1
 
repository.retrieve.documents.processing.timeout = 200
retrieved.documents.processing.timeout = 200
 
idcard.subject.id.type = medcom:cvrnumber
idcard.subject.id = 46837428
idcard.subject.name = NETS DANID A/S - TU VOCES gyldig
idcard.level = 3
idcard.system.name = Dokumentdelingsservicen
sts.endpoint = http://test1-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/SecurityTokenService
sts.keystore = Statens_Serum_Institut_VOCES.jks
sts.keystore.password = Test1234
 
minlog.producer.bootstrap.servers=kafka:9092
minlog.producer.client.id=DdsMinLog2-producer
minlog.producer.key.serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
minlog.producer.value.serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
minlog.topic=MINLOG_TOPIC
 
dds.minlog.on.idcard.level3.enabled=true
 
personinformation.maxTotalConnections=200
personinformation.defaultMaxConnectionsPerRoute=20
personinformation.url=http://test1-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/stamdata-personinformation/v1

Konfiguration af indeks for DDS registry

ReposiDe dokumentindeks, hvortil DDSRegistry videresender opslag og registrering af dokumenter, er konfigureret i tabellen documentregistry i databasen documentsources.

Kolonne

Type

Beskrivelse

documentregistryid

int

unikt id for rækken

documentregistryserviceurl

streng

Adressen for indeksets webservice-endpoint givet som URI.

documentregistryfriendlyname

streng

Et relativt brugervenligt navn for indekset, der indgår i fejlbeskeden, når indekset ikke svarer rettidigt eller ikke kan tilgås.

documentregistryservicenamespace

streng

Namespace anvendt af indeksets webservice-endpoint. Standard-værdien er urn:ihe:iti:xds-b:2007. 

documentregistrylocal

boolsk værdi

Hvorvidt indekset er lokalt eller ej. Dokumentdelingsservicen skal have præcis et lokalt indeks, der benyttes ved registrering af dokumenter. Værdien 1 anfører lokalt indeks, 0 ellers.

documentregistrytimeoutvalue

int

Timeout givet i millisekunder anvendt ved Dokumentdelingsservicens opslag mod indekset, dvs. timeout for kald af indeksets webservice.

documentregistryactive

boolsk værdi

Hvorvidt indekset anvendes eller ej. Værdien 1 anfører, at indekset anvendes, 0 ellers.

documentregistryservicename

streng

Navnet på service-gruppen for indeksets webservice. Standard-værdien er DocumentRegistry_Service.

documentregistryfailurethreshold

int

Grænseværdi for hvor mange kald til indekset der må fejle før monitoreringssnitfladen melder fejl. 

documentregistrysoapversion

streng

Hvorvidt der skal anvendes headere af type HSUID, DGWS (Security og Medcom) og Medcom fra DGWS.

documentregistryititransaction

streng

Beskrivelse af hvilken ITI transaction, der kan anvendes på dokumentindekset. Understøtter en dokumentindeks flere ITI transactions skal der laves en indgang per ITI transaction. Se Tabel 4 for lovlige værdier, hvoraf der skal anføres en enkelt.

Tabel 2 Tabellen documentregistry i documentsources-databasen

 

Værdi

Benytter HSUID udgående

Benytter DGWS udgående

Note

1.2

÷


1.2_NO_HSUID

÷

÷


1.2_DGWS


1.2_DGWS_NO_HSUID

÷


1.2_MEDCOM_NO_HSUID

÷

(✓)

Kun Medcom-header


1.2_NO_ADDR÷Kalder uden addressing headers.

Tabel 3 Værdier for documentregistrysoapversion, der anfører hvilke headere, der anvendes ved udgående kald fra DDS Registry mod XDS-komponenter.

 

Værdi

Beskrivelse

ITI-18

Benyttes til opslag på metadata via Registry Stored Query ITI-18 transaktionen.Tabel 4 Værdier for documentregistryititransaction, der anfører hvilken ITI transaction, den givne indgang kan anvendes med.


Følgende er et eksempel på konfigurering af et lokalt, aktivt indeks:

Kolonne

Værdi

documentregistryid

1

documentregistryserviceurl

http://sv-proj-093:57774/csp/public/hsbus/HS.IHE.XDSb.Registry.Services.cls

documentregistryfriendlyname

DDS

documentregistryservicenamespace

urn:ihe:iti:xds-b:2007

documentregistrylocal

1 (true)

documentregistrytimeoutvalue

300000

documentregistryactive

1 (true)

documentregistryservicename

DocumentRegistry_Service

documentregistryfailurethreshold

5

documentregistrysoapversion

1.2_MEDCOM_NO_HSUID

documentregistryititransaction

ITI-18

Tabel 5 Eksempel på konfiguration af indeks


For at tilføje et indeks til konfigurationen, udføres et SQL-statement i stil med:

INSERT INTO documentsource.documentregistry (documentregistryserviceurl, documentregistryfriendlyname, documentregistryservicenamespace, documentregistrylocal, documentregistryservicename, documentregistryfailurethreshold, documentregistryititransaction) VALUES (' http://sv-proj-093:57774/csp/public/hsbus/HS.IHE.XDSb.Registry.Services.cls', 'DDS', 'urn:ihe:iti:xds-b:2007', true, '300000', true, 'DocumentRegistry_Service', 5, '1.2_MEDCOM_NO_HSUID', 'ITI-18');

log4j konfiguration

Log4j konfiguration findes i (hvis ovenstående format anvendes):

 • For DDS registry: compose/configuration/ddsregistry/ddsregistry.log4j.properties filen.
 • For DDS repository:  compose/configuration/ddsrepository/ddsrepository.log4j.properties filen

Se yderligere opsætning i installationsvejledningen.

SLA-log konfiguration

SLA-logning på DDS Registry og Repository udføres vha SLALoggingInterceptor. Konfiguration af SLA-log findes i filen:

 • For DDS registry: compose/configuration/ddsregistry/nspslalog-ddsregistry.properties.
 • For DDS repository: compose/configuration/ddsrepository/nspslalog-ddsrepository.properties.

Whitelist konfiguration

Der foretages whitelisting på to niveauer. Først er der den whitelisting, der skal til for at anvende DDS Registry og Repository. Derudover findes en whitelisting, der afgør, hvorvidt en anvender må kalde DDS med et niveua 3 Idkort. De to whitelisting-mekanismer beskrives i det følgende.

Whitelisting til anvendelse af DDS Registry og Repository

For at tilføje et CVR-nummer til white-list databasen, bruges følgende SQL insert:

For DDS registry:

INSERT INTO whitelist.whitelist_config ( service_key, service_type, cvr ) VALUES ( 'dk.nsi.ddsregistry', '', 'some-cvr-number-here' );

For DDS repository:

INSERT INTO whitelist.whitelist_config ( service_key, service_type, cvr ) VALUES ( 'dk.nsi.ddsrepository', '', 'some-cvr-number-here' );


Da DDS Registry og Repository sender Id-kortet videre til samtykkeservice, behandlingsrelationsservice og minlog-registrationservice skal whitelisten også opdateres med følgende værdier:

INSERT INTO whitelist.whitelist_config ( service_key, service_type, cvr ) VALUES ( 'dk.nsi.auth.brs.cvr.list', '', 'some-cvr-number-here' );
INSERT INTO whitelist.whitelist_config ( service_key, service_type, cvr ) VALUES ( 'dk.nsi.consent.verification', '', 'some-cvr-number-here' );
INSERT INTO whitelist.whitelist_config ( service_key, service_type, cvr ) VALUES ( 'dk.nsi.minlog.registration', '', 'some-cvr-number-here' );

Whitelisting til kald med niveau 3 Idkort

Alle anvendere skal whitelistes som beskrevet ovenfor for at anvende DDS Registry og Repository. Derudover findes en ekstra whitelisting mekanisme, som gør det muligt for visse anvendere at kalde DDS Registry og Repository med et niveau 3 Idkort. Dette kræver en særlig whitelisting og kan sættes op ved at tilføje oplysninger om anvenderen i konfigurationsparameteren 'whitelisted.level3.cvrs'. På trods af navnet kan whitelisting til niveau 3 sættes op på to niveauer: CVR nummer eller et specifikt certifikat.

Værdien er en kommasepereret liste som vist i følgende eksempel:


Opsætning af niveau 3 whitelisting

whitelisted.level3.cvrs=31908574,CVR:46837428,CERT:CVR:33257872-FID:28250866

Eksemplet viser de tre formater, der kan anvendes:

 • Værdi uden type: I eksempelt ovenfor fortolkes værdien '31908574' som et CVR nummer. Dette sikrer bagudkompatibilietet med tidligere opsætninger
 • Værdier med typen CVR: I eksemplet ovenfor fortolkes 'CVR:46837428' som et CVR nummer med værdien 46837428
 • Værdier med typen CERT: I eksemplet ovenfor fortolkes 'CERT:CVR:33257872-FID:28250866' som whitelisting af certificatet med Subject Serial Number CVR:33257872-FID:28250866.

I forhold til anvenderne, så tjekkes det, om der er en whitelisting af anvenderens CVR nummer og hvis dette ikke er tilfældet, så tjekkes, om det specifikke certifikat, der anvendes er whitelistet. Alle andre forsøg på adgang med niveau 3 Idkort afvises.

DKS konfiguration

Indholdet, der returneres ved kald af DCC Konfiguration Service-snitfladen (DKS), indlæses fra filen:

 • Fra DDS registry: /pack/wildfly8/modules/nsi/ddsregistry/config/main/dksConfiguration.xml
 • Fra DDS repository: /pack/wildfly8/modules/nsi/ddsrepository/config/main/dksConfiguration.xml

Filerne skal overholde DKS XML-skemaet og beskriver de webservice-operationer DDS Registry udstiller jf. [DKS-beskrivelse].

Test af DKS

Efter konfiguration og deployering af DDS Registry og Repository servicene, kan DKS-snitfladerne testes med:

curl –i localhost:9090/ddsregistry/dccconfig/dks
curl –i localhost:9090/ddsrepository/dccconfig/dks

Succesfuldt svar giver indholdet svarende til filerne nævnt ovenfor.

Header konfiguration

Det er muligt at konfigurere registry og repository til at lede efter HTTP- og SOAP-headere, og videresende dem til bagvedliggende registries.

Videresendelse styres af databasetabellerne

 • For DDS registry:  documentsources.documentregistry_forwarded_header
 • For DDS repository: documentsources.documentsource_forwarded_header


Indholdet af tabel documentsources.documentregistry_forwarded_header er som følger:

Feltnavn

Indhold

headernameNavn på header, der ledes efter. Hvis headertype er 'HTTP', ledes i HTTP-headers i requestet. Hvis headertype er 'SOAP', ledes i headere i SOAP-envelopen i requestet.
headertypeTypen af header der ledes efter. Kan være 'HTTP' eller 'SOAP', skrevet med store bogstaver.
documentregistryidId på documentregistry, som header ønskes videresendt til. Der er opsat en foreign key-constraint, der sikrer at der refereres til et registry i documentregistry-tabellen.


Indholdet af tabel documentsources.documentsource_forwarded_header er som følger:

Feltnavn

Indhold

headernameNavn på header, der ledes efter. Hvis headertype er 'HTTP', ledes i HTTP-headers i requestet. Hvis headertype er 'SOAP', ledes i headere i SOAP-envelopen i requestet.
headertypeTypen af header der ledes efter. Kan være 'HTTP' eller 'SOAP', skrevet med store bogstaver.
oidoid på repository, som header ønskes videresendt til. Der er opsat en foreign key-constraint, der sikrer at der refereres til et registry i documentsource-tabellen.

DocumentSources konfiguration for DDS repository

For at tilføje et kildesystem til documentsource databasen, bruges følgende SQL insert:

INSERT INTO `documentsource` (`oid`, `type`, `service_endpoint`, `soap_version`, `timeout`, `failurethreshold`)
VALUES ('some_unique_id','[unique_id_type]','some_endpoint','[SOAP_version] ', '[timeout]', '[failure threshold]');

 • oid: OID værdien som for den pågældende XDS dokument kilde, som kan være at typen ’repository_unique_id’ eller home_community_id

 • type: Angiver hvilken typen af OID der er angivet, og den skal have én af følgende værdier: [‘repository_unique_id’|’home_community_id’]

 • service_endpoint: Angiver URL til XDS dokument kilde

 • soap_version: Angiver XDS dokument kildens SOAP version og den skal have én af følgende værdier:

Værdi

Benytter HSUID udgående

Benytter DGWS udgående

1.1

+

÷

1.2

+

÷

1.1_NO_HSUID

÷

÷

1.2_NO_HSUID

÷

÷

1.2_DGWS

+

+

1.2_DGWS_NO_HSUID

÷

+

1.2_DGWS_NO_ADDR

+

+

1.2_MEDCOM_NO_HSUID

÷

(+)

Kun Medcom-header

Værdien 1.2_DGWS_NO_ADDR benyttes, når WS-Addressing ikke ønskes anvendt.

 • timeout: Angiver hvor lang tid DDS forsøger at hente dokumenter fra eksterne kilder inden forsøget opgives. Tiden angives i millisekunder.

 • failurethreshold: Angiver grænseværdi for hvor mange kald mod repositoriet der må fejle før monitoreringssnitfladen melder fejl. Angives som heltal.

Kombinationen oid og unique_id_type skal være unik.

Monitorering

Til statuscheck af DDS Registry og Repository findes til hver en servicecheck servlet der kalder servicens afhængigheder, samt en statuscheck servlet der monitorerer de kald der foretages fra DDS Registry og Repository. Alle servlets udstiller http-snitflader som melder 500 ved fejl.

Test af versionsnummer

Efter konfiguration og deploy af DDS Registry og Repository kan versionsnummeret hentes med følgende kommandoer:

curl localhost:9090/ddsregistry/version

curl localhost:9090/ddsrepository/version

hvilket hver giver output i stil med:

Version: 2.0.0

I eksemplet kørte servicen på en lokal maskine konfigureret til port 9090.

Specielt vedrørende testConnection på JBoss

På grund af en kendt fejl i JBoss 6, logges en række exceptions i server loggen, hvis følgende filer ikke findes (de må gerne være tomme):

/pack/jboss/server/default/conf/props/roles.properties

/pack/jboss/server/default/conf/props/users.properties


Konfiguration af databasemonitorering

Databasemonitoreringen laver en simpel query mod databasen. Denne query er justbar og kan ændres i servicenes property filer.

DDSRegistry.properties:

documentsourcesds.statement=SELECT * FROM documentsources.documentregistry LIMIT 1;
sords.statement=SELECT * FROM stamdata.sorrelationer LIMIT 1;
authds.statement=SELECT * FROM stamdata.autreg LIMIT 1;
whitelistds.statement=SELECT * FROM whitelist.whitelist_config LIMIT 1;

DDSRepository.properties:

documentsourcesds.statement=SELECT * FROM documentsources. documentsource LIMIT 1;
sords.statement=SELECT * FROM stamdata.sorrelationer LIMIT 1;
authds.statement=SELECT * FROM stamdata.autreg LIMIT 1;
whitelistds.statement=SELECT * FROM whitelist.whitelist_config LIMIT 1;

Test af monitorering af afhængigheder

Til Monitorering af afhængigheder til egen propertyfil, trådmanager, document registry (for DDS registry) og egen database findes en servlet i DDS Registry og Repository. Bemærk at denne snitflade laver kald til databasen og healthshare registry.Efter konfiguration og deploy af komponenterne kan det testes med:

curl –i localhost:9090/ddsregistry/servicecheck

curl –i localhost:9090/ddsrepository/servicecheck

Servicen returnerer følgende http koder:

 • Der returneres http kode 200 ved normal situation.
 • http fejlkode 404 returneres hvis servicen ikke er deployeret
 • Hvis en eller flere af afhængighederne mangler eller ved intern fejl i WildFly returneres kode 500. Fejlbeskeden vil kunne ses i ddsregistry-servicecheck.log eller ddsrepository-servicecheck.log. Såfremt der ikke er nogen fejlbeskeder i loggen bør property-filen undersøges som det første, da det er herigennem logindstillingerne bestemmes.

Test af monitorering af status

Til Monitorering af forbindelser til BRS, MinLog, SamtykkeVerifikationsservice, PersonInformation, registries (DDS registry), repositories (DDS Repository) og egen database findes en servlet i DDS Registry og Repository. Disse services opsamler data på hvor mange kald til de forskellige andre services der er fejlet, og melder fejl hvis det overstiger de threshold-værdier der er defineret i property-filen.
Efter konfiguration og deploy af komponenterne, kan den testes med:

curl –i localhost:9090/ddsregistry/status

curl –i localhost:9090/ddsrepository/status

Servicen returnerer følgende http koder:

 • Der returneres http kode 200 ved normal situation.
 • http fejlkode 404 returneres hvis servicen ikke er deployeret
 • Hvis en eller flere af interne afhængighederne har fejlet nok gange til at nå deres grænseværdi returneres kode 203.
 • Hvis en eller flere af ekserne afhængighederne (minlog osv) har fejlet nok gange til at nå deres grænseværdi returneres kode 500. 
 • Bemærk at
  • DDS Registry anvender ”documentregistryfriendlyname” kombineret med ”documentregistryititransaction” (se afsnit 4.1.1.1) til identifikation af de forskellige indekser.
  • DDS Repository anvender ”service_endpoint” til identifikation af de forskellige repositories.

Fejlbeskeder vil kunne ses i ddsregistry-status.log henholdsvis ddsrepository-status.log

Opsamlingen af kald til en service der fejler nulstilles automatisk efter et antal sekunder. Dette styrres med en properti, servicestatuscheck.unlockdelay.

Nulstilling af opsamling af kald

Opsamlingen af kald der benyttes til monitoring af status kan nustilles. Servicen resetstatuscounters nulstiller alle de opsamlede data omkring fejlkald der har været siden sidste nulstilling.

Der skrives i statusloggen når denne service har været brugt.

Nulstil status for DDS Registry:

curl -i http://localhost:9090/ddsregistry/resetstatuscounters


Nulstil status for DDS Repository:

curl -i http://localhost:9090/ddsrepository/resetstatuscounters


Servicen returnerer følgende http koder:

 • Der returneres http kode 200 ved normal situation.

Overvågning

DDS Registry og Repository overvåges hver af en servicespecifik servicechecksnitflade, samt en statussnitflade. Disse to snitfladers url’er kan aflæses i afsnit 2.

Placering af HTML overvågningsside

Under listen af komponenter først i dette dokument, er der henvisninger til overvågningssiderne.

Fortolkning af HTML overvågningsside

Alle overvågningssider returnerer enten status 200 hvis de i øjeblikket kører fint, status 404 hvis servicen ikke er deployeret, 203 mange fejl fra intern dds kald (DDS registry) og status 500, hvis der er opstået en fejl, og komponenten derfor ikke virker korrekt.

Overvågningstype

Simpel webside deployeret på serveren. Som udgangspunkt overvåges følgende:

 1. Tilstedeværelse og indhold af propertyfil
 2. Forbindelse til datasources via JNDI opslag
 3. Forbindelse til document registry for DDS registry
 4. Konfiguration af trådmanager

Logfiler og fortolkning af disse

Alle logfiler er at finde i log/ under WildFly. Herunder findes en liste over alle logfiler med en beskrivelse af hvilke komponenter der skriver til dem. Hvorvidt der anvendes disse default-logfilnavne eller skrives til andre, er afhængig af servicens konfiguration af log4j.

DDS Registry:

Logfilnavn

Komponenter der skriver til logfilen

Beskrivelse

ddsregistry.log

DDS Registry

Generel applikationslog

dds-audit.log

DDS Registry

Auditlog for indkommende kald af servicens operationer

nsputil-sla-ddsregistry.log

DDS Registry

SLA-log

ddsregistry-consentoverride.log

DDS Registry

Log over anvendelse af værdispring ved kald af servicens operationer

ddsregistry-servicecheck.log

DDS Registry

Logfil for aktivt servicecheck

ddsregistry-status.log

DDS Registry

Logfil for passivt opsamlet status på webservice- og database-kald.

ddsregistry-xdserror.log

DDS Registry

Logfil for XDS-fejl indlejret i svar samt fejl ved kald af eksterne XDS-komponenter.


DDS Repository:

Logfilnavn

Komponenter der skriver til logfilen

Beskrivelse

ddsrepository.log

DDS Repository

Generel applikationslog

dds-audit.log

DDS Repository

Auditlog for indkommende kald af servicens operationer

nsputil-sla-ddsrepository.log

DDS Repository

SLA-log

ddsrepository-consentoverride.log

DDS Repository

Log over anvendelse af værdispring ved kald af servicens operationer

ddsrepository-servicecheck.log

DDS Repository

Logfil for aktivt servicecheck

ddsrepository-status.log

DDS Repository

Logfil for passivt opsamlet status på webservice- og database-kald.

ddsrepository-xdserror.log

DDS Repository

Logfil for XDS-fejl indlejret i svar samt fejl ved kald af eksterne XDS-komponenter.

SLA log

For alle webservices er der en tilhørende SLA-log, der sørger for at logge udvalgte elementer fra requests til webservicen. For DDS Registry og Repository logges alle kald til DDSRegistryWS henholdsvis DDSRepositoryWS, hvor loggen vil indeholde information om kald til webservicens forskellige serviceoperationer og behandlingstid for kaldet inklusiv kald til kontrolservices.

SLA-logpunkter for indkommende kald til DDS Registry:

 • DocumentRegistry_RegistryStoredQuery

SLA-logpunkter for udgående kald fra DDS Registry:

Kaldte service

LogPoint

TargetSOAPOperation

Behandlings-relations-service

DocumentRegistry_RegistryStoredQuery.TreatmentRelation

http://nsi.dk/fmki20110601#treatmentRelation

MinLog

DocumentRegistry_RegistryStoredQuery.Minlog.LogDataAdd

LogDataAdd

Samtykke

DocumentRegistry_RegistryStoredQuery.ConsentForUserCheck

urn:dk:nsi:consentservices:verification:service:1#ConsentForUserCheck

Samtykke

DocumentRegistry_RegistryStoredQuery.ConsentForDataCheck

urn:dk:nsi:consentservices:verification:service:1#ConsentForDataCheck

XDS Registry

DocumentRegistry_RegistryStoredQuery

urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery


For SLA-logning af udgående kald til XDS Registry:

 • logges i feltet GenericCallParms desuden det konfigurerede navn for XDS Registry under parameternavnet registryFriendlyName.
 • logges fejlet kald, på trods af succesfuldt kald, når en eller flere af følgende XDS-fejl/advarsler er indlejret i XDS-fejlstrukturen i svaret:
  • XDSMissingHomeCommunityId
  • XDSRegistryBusy
  • XDSRegistryError, medmindre der er tale om advarsel om tilbageholdte oplysninger grundet samtykker
  • XDSRegistryOutOfResources
  • XDSUnavailableCommunity
  • XDSUnknownCommunitySLA-logpunkter for indkommende kald til DDS Repository:

 • DocumentRepository_RetrieveDocumentSet

SLA-logpunkter for udgående kald fra DDS Repository:

Kaldte service

LogPoint

TargetSOAPOperation

Behandlings-relations-service

DocumentRepository_RetrieveDocumentSet.TreatmentRelation

http://nsi.dk/fmki20110601#treatmentRelation

MinLog

DocumentRepository_RetrieveDocumentSet.Minlog.LogDataAdd

LogDataAdd

Samtykke

DocumentRepository_RetrieveDocumentSet.ConsentForUserCheck

urn:dk:nsi:consentservices:verification:service:1#ConsentForUserCheck

Samtykke

DocumentRepository_RetrieveDocumentSet.ConsentForDataCheck

urn:dk:nsi:consentservices:verification:service:1#ConsentForDataCheck

XDS Repository

DocumentRepository_RetrieveDocumentSet

urn:ihe:iti:2007:RetrieveDocumentSet


For SLA-logning af udgående kald til XDS Repository:

 • logges i feltet GenericCallParms desuden det kaldte XDS Repository’s repositoryUniqueId under parameternavnet repositoryUniqueId.

 • logges fejlet kald, på trods af succesfuldt kald, når en eller flere af følgende XDS-fejl/advarsler er indlejret i XDS-fejlstrukturen i svaret:

  • XDSMissingHomeCommunityId

  • XDSRepositoryBusy

  • XDSRepositoryError, medmindre der er tale om advarsel om tilbageholdte oplysninger grundet samtykker

  • XDSRepositoryOutOfResources

  • XDSUnavailableCommunity

  • XDSUnknownCommunity

  • XDSUnknownRepositoryId

Audit log

Auditlogning foretages med det officielle NSP Audit Log modul.

De forskellige ITI-håndtag logges på følgende måde.

DDS Registry

ITI-18 søgninger logger patient-id, bruger-id, på-vegne-af-id og for hver DocumentEntry (DE) i returneret svar (der kan være frafiltreret metadata pga. samtykker): DE.uniqueId, DE.repositoryUniqueId, DE.homeCommunityId, DE.typeCode. Se eksempel nedenfor:

{
   "time": "2018-09-27T19:55:44.68Z",
   "category": "dk.sds.nsp.audit.log.dds",
   "audit": {
      "timestamp": "2018-09-27T21:55:42.745+02:00",
      "components": [
         {
            "component": "DDS",
            "contexts": [
               {
                  "context": "documentRegistryAdhocQuery",
                  "information": [
                     {
                        "key": "patient-cpr",
                        "type": "RPI",
                        "value": "2110979420"
                     },
                     {
                        "key": "bruger-cpr",
                        "type": "RPI",
                        "value": "0101584160"
                     },
                     {
                        "key": "on-behalf-of-cpr",
                        "type": "RPI",
                        "value": "0101584160"
                     },
                     {
                        "key": "citizen-relation",
                        "type": "RPI",
                        "value": "guardian"
                     },
                        "key": "queryTypecode",
                        "type": "NPI",
                        "values": [
                           "('53576-5^^2.16.840.1.113883.6.1')",
                           "('39289-4^^2.16.840.1.113883.6.1')"
                        ]
                           },                   

                     {
                        "key": "queryFormatcode",
                        "type": "NPI",
                        "value": "urn:ad:dk:medcom:appointmentsummary:full^^1.2.208.184.100.10"
                     },
                     {
                        "key": "queryEventCode",
                        "type": "NPI",
                        "value": "EMPTY"
                     },
                     {
                        "key": "queryStartTimeFrom",
                        "type": "NPI",
                        "value": "20230801000000"
                     },
                     {
                        "key": "queryStartTimeTo",
                        "type": "NPI",
                        "value": "20230802000000"
                     },
                     {
                        "key": "queryStopTimeFrom",
                        "type": "NPI",
                        "value": "20230806000000"
                     },
                     {
                        "key": "queryStopTimeTo",
                        "type": "NPI",
                        "value": "20230807000000"
                     }, 
                     {
                        "key": "queryAvailabilityStatus",
                        "type": "NPI",
                        "value": "('urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:StatusType:Approved')"
                     },
                     {
                        "key": "queryDocumententryType",
                        "type": "NPI",
                        "value": "('ondemand'), ('stable')"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.0.homecommunityid",
                        "type": "SPI",
                        "value": ""
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.0.repositoryid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "1.3.6.1.4.1.21367.2010.1.2.1125"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.0.documentid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "8352061236760766124.2930903161888816635.1538046332405"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.0.typecode",
                        "type": "SPI",
                        "value": "53576-5"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.1.homecommunityid",
                        "type": "SPI",
                        "value": ""
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.1.repositoryid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "1.3.6.1.4.1.21367.2010.1.2.1125"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.1.documentid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "4869530052539485342.5952203964580776052.1537974946937"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.1.typecode",
                        "type": "SPI",
                        "value": "53576-5"
                     }
                  ]
               }
            ]
         }
      ]
   },
   "access": {
      "code": 200,
      "duration": 1826,
      "httpHeaders": {
         "Content-Type": "application/soap+xml; charset=UTF-8"
      },
      "httpHost": "localhost",
      "idCardAttributes": {
         "medcom:CareProviderID": "30808460",
         "medcom:CareProviderName": "NETS DANID A/S",
         "medcom:ITSystemName": "TRUST2408 Systemtest XIX CA",
         "sosi:AuthenticationLevel": "3",
         "sosi:IDCardID": "RBW1ZXSm/btA4HnXsGvhpg==",
         "sosi:IDCardType": "system",
         "sosi:IDCardVersion": "1.0.1"
      },
      "method": "POST",
      "path": "/ddsregistry/service",
      "query": "",
      "port": 9090,
      "protocol": "http",
      "reqSize": 8754,
      "resSize": 16910,
      "soapHeaders": {
         "Issuer": "TEST1-NSP-STS",
         "MessageID": "AAABZhyZvtFydsMAFNBBgFNPU0k=",
         "NameID": "SubjectDN={SERIALNUMBER=CVR:30808460-UID:25351738 + CN=NETS DANID A/S - TU VOCES gyldig, O=NETS DANID A/S // CVR:30808460, C=DK},IssuerDN={CN=TRUST2408 Systemtest XIX CA, O=TRUST2408, C=DK},CertSerial={1478025777}",
         "w3Action": "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery",
         "w3MessageID": "urn:uuid:9660068c-accb-425e-a350-2dd9cbfcf408",
         "w3To": "http://localhost:9090/ddsregistry/service"
      },
      "threadId": "default task-1",
      "time": "2018-09-27T21:55:42.739+02:00",
      "stats": {
         "handlerDuration": 90,
         "bufferAllocated": true,
         "usedBuffers": 2,
         "activeBuffersInPool": 2,
         "idleBuffersInPool": 0
      }
   }
}

DDS Repository

De forskellige ITI-43 operationer logger patient-id, bruger-id, på-vegne-af-id og for hvert dokument i returneret svar (der kan være frafiltreret dokument(er) pga. samtykker, der kan være forespurgt dokumenter, der ikke er tilgængelige): requestens uniqueId, repositoryUniqueId, homeCommunityId.

Eksempel:

{
   "time": "2018-09-27T19:28:53.476Z",
   "category": "dk.sds.nsp.audit.log.dds",
   "audit": {
      "timestamp": "2018-09-27T21:28:52.996+02:00",
      "components": [
         {
            "component": "DDS",
            "contexts": [
               {
                  "context": "documentRepositoryRetrieveDocumentSet",
                  "information": [
                     {
                        "key": "patient-cpr",
                        "type": "RPI",
                        "value": "2110979420"
                     },
                     {
                        "key": "bruger-cpr",
                        "type": "RPI",
                        "value": "0101584160"
                     },
                     {
                        "key": "on-behalf-of-cpr",
                        "type": "RPI",
                        "value": "0101584160"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.0.homecommunityid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "urn:oid:1.3.6.1.4.1.21367.2010.1.2.2045"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.0.repositoryid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "1.3.6.1.4.1.21367.2010.1.2.1125"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.0.documentid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "8352061236760766124.2930903161888816635.1538046332405"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.1.homecommunityid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "urn:oid:1.3.6.1.4.1.21367.2010.1.2.2045"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.1.repositoryid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "1.3.6.1.4.1.21367.2010.1.2.1125"
                     },
                     {
                        "key": "document_entry.1.documentid",
                        "type": "SPI",
                        "value": "4869530052539485342.5952203964580776052.1537974946937"
                     }
                  ]
               }
            ]
         }
      ]
   },
   "access": {
      "code": 200,
      "duration": 390,
      "httpHeaders": {
         "Content-Type": "multipart/related; type=\"application/xop+xml\"; boundary=\"uuid:ff2230e6-7a7b-42b5-b8d7-448396803b2b\"; start=\"<root.message@cxf.apache.org>\"; start-info=\"application/soap+xml\""
      },
      "httpHost": "localhost",
      "idCardAttributes": {
         "medcom:CareProviderID": "30808460",
         "medcom:CareProviderName": "NETS DANID A/S",
         "medcom:ITSystemName": "TRUST2408 Systemtest XIX CA",
         "sosi:AuthenticationLevel": "3",
         "sosi:IDCardID": "PJBE7nBkFgG1DN6pvsHUhQ==",
         "sosi:IDCardType": "system",
         "sosi:IDCardVersion": "1.0.1"
      },
      "method": "POST",
      "path": "/ddsrepository/service",
      "query": "",
      "port": 9091,
      "protocol": "http",
      "reqSize": 8962,
      "resSize": 43188,
      "soapHeaders": {
         "Issuer": "TEST1-NSP-STS",
         "MessageID": "AAABZhyBSdBSTccik8TayVNPU0k=",
         "NameID": "SubjectDN={SERIALNUMBER=CVR:30808460-UID:25351738 + CN=NETS DANID A/S - TU VOCES gyldig, O=NETS DANID A/S // CVR:30808460, C=DK},IssuerDN={CN=TRUST2408 Systemtest XIX CA, O=TRUST2408, C=DK},CertSerial={1478025777}",
         "w3Action": "urn:ihe:iti:2007:RetrieveDocumentSet",
         "w3MessageID": "urn:uuid:cde2752b-23a0-4410-b1b7-fd3db1156b5b",
         "w3To": "http://localhost:9091/ddsrepository/service"
      },
      "threadId": "default task-2",
      "time": "2018-09-27T21:28:52.996+02:00",
      "stats": {
         "handlerDuration": 84,
         "bufferAllocated": false,
         "usedBuffers": 2,
         "activeBuffersInPool": 2,
         "idleBuffersInPool": 0
      }
   }
}


Standard fejlsøgning

 • Ved problemer med indlæsning af servicens konfigurationsfiler (DDSRegistry.properties og DDSRepository.properties) bør man verificere at filen er volume-mappet korrekt. Vær opmærksom på at filen ikke læses hvis den ikke er til stede ved opstart af WildFly serveren.
 • Ved manglende logning hvor der forventes fejlbeskeder bør konfigurationsfilen (DDSRegistry.properties og DDSRepository.properties) checkes, da logindstillingerne sættes herigennem.
 • En service eller et job kan stoppes og startes gennem docker.

Krav til backup m.m.

Det anbefales at aktuelle konfigurationsfiler til DDS Registry og Repository er under versionskontrol og back up.

 • No labels